İhale Sonrasında Taşınmazsın Tahliyesi ve Alıcıya Teslimi

Taşınmazın alıcıya kesin teslimi için ihalenin kesinleşmesi gerekir.

Alıcı adına tescil yazısının yazılmış ve alıcı adına taşınmazın tescil edilmiş olması gereklidir. (İİK.nun 135.md)

Alıcının tahliye isteğini hangi tarihe kadar ileri sürebileceği yasal olarak düzenlenmemiştir.

Yargısal görüşlerle de buna bir sınırlama getirilmemiştir.

İhale bedelinin ödenmesi için süre verilmiş ise para verilinceye kadar gayrimenkul, satış memuru tarafından idare olunur (İİK.nun 131.md) Bu dönemde malın alıcıya teslimi söz konusu olmaz.

Satış memuru, icra dairesindeki gibi genelde istek üzerine işlem yapar. (İİK.nun 135/2 md)

Tahliyeyi kimler isteyebilir:

*Tahliyeyi ihale alıcısı olan kişi isteyebilir.

*Onun ölümü halinde mirasçıları da birlikte hareket ederek talep edebilir.

Tahliye işleminde yetkili satış memuru: Tahliye için emir çıkaracak satış memuru, izale-i şüyu işleminin yürütüldüğü asıl satış memurluğudur.

Satış, talimat ile verilerek gerçekleştirilmiş bile olsa ihaleyi yapan memurluk tahliye emri çıkaramaz, yetkisi yoktur.
(İİK.nun 79.ve 360.md.leri)

Tahliye işlemleri (İİK.nun 135.md.):

Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134.maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

Tahliye emrine karşı şikayet:

Tahliye emrine karşı şikayet yoluna başvurulması tahliye işlemini durdurmaz. Şayet şikayet üzerine icra hakimliğince tedbiren tahliyenin durdurulmasına karar verilmiş ise tahliye işlemleri bu tedbir kararı kaldırılıncaya kadar durur.

Ortaklığın giderilmesi yoluyla satışta tahliye emrine karşı şikayet Sulh Hukuk Mahkemesine yapılır.

NOT: Yargıtay 12.H.D.nin 26/11/1987 gün ve 28/12297 sayılı içtihadı; birden fazla taşınmazın satışının aynı satış ilanı ile duyurulması halinde bu ilanda her taşınmazın satış saatinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

İİK.nun Yönetmeliğinin 49. maddesinde gayrimenkullerin son imar durumunun şartnamede belirtilmesi gerekir. Satışa arz olunan taşınmazın ihaleden evvel son imar durumunun saptanarak artırma şartnamesi ve satış ilanına yazılmasının ihalenin geçerlilik şartı olduğu, aksine davranışın fesih neden olabileceği (18/06/1958 gün ve 11/13 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı)

Not: Kesinleşmiş İhalede Payların Şahsi Hesaba Aktarılması

Bakanlık HİGM’nin 23/02/1965 gün ve 3392 sayılı Mütalâa’larında belirtildiği gibi, ihalenin kesinleşmesinden sonra tevzi tablosuna müsteniden vergi ve yasal kesintiler dışındaki paraların tamamen hak sahiplerine ait olduğu, bunların ödenmesinde banka cüzdanı istenmesi ve mahkemenin haberdar edilmesi söz konusu bulunmadığı cihetle, mahkemece bankaya yazılacak tezkere ile bundan böyle paranın mahkeme emrinde bulunmadığı hususunun bildirilip kasadan tek bir reddiyat makbuzu kesilerek çıkışının sağlanması ve kaydının kapatılması,

Bakanlık HİGM’nin 25/10/1971 gün ve 23762 sayılı Mütalâa’larında açıklandığı üzere, satış yapılıp ihalesi kesinleşen izale-i şüyu dosyalarında hak sahiplerinin bazılarının hisselerine düşen paralar üzerine tedbir kararı mevcut ise, bu karar baki kalmak üzere o şahıslar adına da bankadaki paralar için şahsi hesap açılabileceğinin ve reddiyat makbuzu kesilerek kasadan çıkışının yapılıp ve kaydının kapatılmasının mümkün bulunduğunun bilinmesi,