İhale Sonrasında Taşınmazsın Tahliyesi ve Alıcıya Teslimi

Taşınmazın alıcıya kesin olarak teslim edilmesi için ihalenin kesinleşmesi gerekir.ir

Alıcı adına tescil yazısı ve taşınmazın alıcı adına tescil edilmesi gereklidir.ir. (İİK, 135. Madde)

Alıcının tahliye isteğini hangi tarihe kadar sunabileceği yasal olarak düzenlenmemiştir.vardır.

Yargısal görüşler de buna bir kısıtlama getirmemiştir.vardır.

Satış memuru, ihale bedelinin ödenmesi için süre verilmiş ise para verilinceye kadar gayrimenkulü yönetir (İİK.nun 131.md). Bu süreçte malın alıcıya teslimi söz konusudur.nesnesi yoktur.

Satış memuru, icra memuru gibi istek üzerine işlem yapar.ar. (İİK’nun 135/2 maddesinde)

Tahliyeyi isteyebilecek kişiler şunlardır:

İhale alıcısı tahliye isteyebilir..

* Onun ölümü halinde mirasçıları da talep edebilir

Tahliye işleminde yetkili satış memuru: İzale-i şüyu işleminin yürütüldüğü asıl satış memuru, tahliye için emir çıkaracak satış memurudur.memurluğudur.

Satış, talimat verilerek yapılmış bile olsa, ihaleyi yapan memurluk tahliye emri çıkaramaz, yetkisi yoktur.(İİK’nun 79. ve 360. maddeleri)

Tahliye işlemleri (İİK’nun 135. maddesine göre):

Taşınmaz alıcıya ihale edildikten ve bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134. maddede belirtilen yazılı müddete uygun olarak tapuya müzekkere yazılmalıdır.olur.

Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi bir belgeye dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise, borçlu veya işgal edene on beş gün içinde tahliyesi için bir tahliye emri verilir.Bu süre içinde tahliye edilmezse, taşınmaz zorla çıkarılıp alınamaz.cıya teslim edilir.

Tahliye emri hakkında şikayet:

Tahliye emrine karşı şikayet yoluna başvurulması, tahliye işleminin durdurulması anlamına gelir.maz. İcra hakimliği tarafından şikayet üzerine tahliyenin durdurulmasına karar verilmişse, tahliye işlemleri bu tedbir kararı kaldırılıncaya kadar durdurulur.adara sahiptir.

Ortaklığın giderilmesi yoluyla satışta tahliye emrine karşı şikayet Sulh Hukuk Mahkemesine yapılabilir.olur.

Yargıtay 12. H.D.’nin 26/11/1987 gün ve 28/12297 sayılı içtihadı, birden fazla taşınmazın satışının aynı satış ilanı ile duyurulması durumunda, bu ilanda her taşınmazın satış saatinin ayrı ayrı belirtilmesi gerektiğini söylüyor. gereklidir.

İİK Yönetmeliğinin 49. maddesine göre, şartnamede mülkiyetin son imar durumunun belirtilmesi gerekir.Satışa arz edilen taşınmazın son imar durumunun belirlenmesi ve artırma şartnamesi ve satış ilanına yazılmasının ihalenin geçerliliği için gerekli olduğu, aksi takdirde ihale feshedilebilir (18/6/1958 ve 11/13 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı).

Not: Kesinleşmiş İhalede Payların Şahsi Hesaba Eklenmesi

Bakanlık HİGM’nin 23/02/1965 gün ve 3392 sayılı Mütalâalarına göre, ihalenin kesinleşmesinden sonra tevzi tablosuna müsteniden vergi ve yasal kesintiler dışındaki paraların hak sahiplerine ait olduğu ve bunların ödenmesi için banka cüzdanı istenmesi veya mahkemenin haberdar edilmesi gerekmez. Bu nedenle, mahkemece bankaya yazılacak bir tezkere ile paranın mahkeme emrinde bulunmadığı hususunun bildirilip kasadan tek bir rüşvet alınması gerekir.

Bakanlığı HİGM’nin 25/10/1971 gün ve 23762 sayılı Mütalâa’larında belirtildiği gibi, satış ve ihale kesinleşen izale-i şüyu dosyalarında hak sahiplerinin bazılarının hisselerine düşen paralar üzerine tedbir kararı mevcut ise, o kişiler adına bankadaki paralar için şahsi hesap açılabilir ve reddiyat makbuzu kesilerek kasadan çıkıp kaydının kapatılması mümkündür.