İhale Sonrası Tescil İşlemleri

Taşınmaz tescili için tescil yazısının yazılması:

İhale bedeli alındıktan sonra, taşınmazın alıcı adına tescili için tapuya yazı yazılır. (İİK.nun 135/1 md.)

Bedel hemen ödenmiş olsa bile, yedi günlük sürede ihalenin feshi davası açılıp açılmayacağı beklenir.

İİK.nun 134/4 md.ne göre malın esaslı vasıflarındaki hata veya ihaleye fesat karıştırılması nedeniyle, durumdan haberdar olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde şikayet yoluna başvurulur ise de tescil için bunun beklenmesine gerek yoktur.

Tescil yazısının yazılması süre ile sınırlanmamıştır. (Y.12.H.D.nin 06/02/1980 gün 9920- 935) Bu görevin yerine getirilmesi, alıcının isteğine bağlıdır.