İhale Sonrası İşlemler

1-İhale günü teminat bedeli bankaya veya mahkeme veznesine depo edilir.

2-İtiraz süresi sonunda İhalenin Feshi Davası açılıp açılmadığı sulh hukuk mahkemelerinden sorulur. (veya tevzi bürosundan)

İhalenin feshi davası açılmış ise dava sonucu beklenmekte ve kesinleşmiş karar dosyaya ibraz edildiğinde ilam gereği yerine getirilmektedir.
Not: ihalenin feshi davası açıldığında İİK.nun 134/4 maddesi gereğince ihale bedeli bankada açılacak aylık olarak vadeli bir hesapta nemalandırılır.

İhalenin feshi davasının reddine karar verilip kesinleştiğinde ihale bedeli neması ile paydaşlara hisseleri oranında ödenir. Tevzi işlemleri için satış memuru görevlendirir ise tevzi raporunun hazırlanması için satış memurunun emek ve mesaisine karşılık mahkeme hakimi tarafından ücret takdir edilir.

Birinci ihale günü ihale alıcısı verilen süre içinde yatırması gereken ihale bedelini yatırmaz ise kendisine yapılan ihale kaldırılır.

İhale alıcısı KDV ve ihale damga vergisini yatırmadığı takdirde, kendisine bu yükümlülüklerini yerine getirmesi için bir muhtıra tebliğ edilerek süre verilir, verilen süre içerisinde yatırmadığı taktirde kendisine yapılan ihale iptal olunur (kaldırılır).

13.1. Taşınmazın aynından doğan amme alacakları:

Gümrük vergisi, gelir vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, resim ve vergiler ile Motorlu Taşıtlar Vergisi taşınmazın aynından doğan amme alacakları rüçhanlı alacaklardandır.

Taşınır veya taşınmazlarda ipotek veya rehin bulunması halinde yukarıdaki sayılı alacaklar rüçhan hakkını kaybetmiştir. (6183 Sayılı Yasanın 21.maddesi değişmiştir.)

Satış memurunun ihale öncesi bunları sorması gerekir.

13.2. Paraya çevirme masrafları:

Bunlar satış hazırlığı olarak harcanan parayı gösterir. Mahkemem ilamında belirtilen dava masrafı tutarı, kıymet takdiri, memur yolluğu, şoför ve bilirkişi ücreti, tebligat gideri, ilan ve örneklerinin tebliği ile yurt dışı tebligatın çeviri harç ve ücretleri olabilir.

Aradan uzun zaman geçtiği için yeniden kıymet taktiri yapılması halinde, önceki ve sonraki giderlerin hepsi birlikte hesaba katılmalıdır.

13.3. Paylaştırma masrafları:

Paylaştırma, paraya çevirme sonrasında yapılacak bir işlem olduğuna göre, sonradan yapılacak giderler de göz önüne alınmalıdır.

Masraf sözcüğü, vergi ve harçları kapsamaz.
Harç ve vergiler, ihale ve dağıtım olayı nedeniyle ödenmesi gereken yükümlülüklerdir.

13.4. KDV (Katma Değer Vergisi) :

Bu verginin alıcıya ait olacağı ve ayrıca tahsil edileceği ilan ve şartnamede belirtilmiştir. Alıcı hissedar ise kendi hissesine isabet eden bedel üzerine KDV ödemez, satın aldığı hisse bedeli üzerinden KDV hesaplanır.
KDV ihale alıcısına aittir.

İhalenin kesinleşmesi ile birlikte KDV’nin ödeme yükümlülüğü doğar. (Y.12.HD. 11/06/2013 tarih 2013/12903-21875 E-K sayılı ilamı) (23/03/1955 tarih 1/5 sayılı içtihadı birleştirme kararı)

Örnek hesaplama : (Alıcı hissedar olursa)
İhale alıcısı hissedarın 693/40320 hissesi var.
Arsa niteliğindeki taşınmaz ihale bedeli 43.000,00 TL

İhale alıcısı hissedarın hissesine isabet eden tutar: 43.000,00 TL x 693 / 40320 = 740,00 TL

Satın alınan hisse bedeli (KDV matrahı) 43.000,00 – 740,00 TL = 42.260,00 TL

42.260,00 TL / 100 x 18 = 7.607,00 TL KDV yatırması gerekir.

13.5. Vergi oranı:

Net 150 m2 ye (150 m2 dahil) kadar meskenlerde % 1,
Net 150 m2 üzeri meskenlerde
% 18,

Dükkân niteliğindeki taşınmazda % 18
Tarla, arsa, vd. Taşınmazlarda
% 18 oranında hesaplanmalıdır.

Araçlar ile ilgili farklı KDV oranları uygulanmakta olup Maliye Bakanlığının ek 1 sayılı KDV listesi kontrol edilerek hazırlanmalıdır.
Not: İhale alıcısı tarafından KDV den muaf olduğuna dair belge dosya içerisine alındıktan ve gerekli inceleme yapıldıktan sonra satış memuru tarafından KDV alınıp/alınmayacağı hususu ayrıca değerlendirilmelidir.

DAMGA VERGİSİ:

İhale bedeli üzerinden hesaplanır, ihale alıcısı tarafından ihale bedeli üzerinden hesaplanan bedel tahsil edilir. (İhalenin kesinleşmesi ile vergi doğar.)

Örnek hesaplama:

İhale bedeli: 200.000,00 TL
Hesaplama: 200.000,00 TL / 1000 x 5,69 = 1.138,00 TL

Not: İhale Damga Vergisi, KDV beyannamesinde yazılı damga vergisi bölümü ile karıştırılmamalıdır.

13.6. İlam Karar ve Onama Harcı:

Yargı Harcı: Mahkeme kararında belirtilen yargı harcı oranı hissedarların hisselerine isabet eden bedel üzerinden hesaplanır ve tahsil edilir. Alıcının hissedar olması fark etmez.

Örnek:
İhale Bedeli: 50.000,00 TL Kararda yazan harç oranı: Binde 11,38

Alınması gerekli Yargı harcı tutarı 50.000,00 TL / 1000 x 11,38 = 569,00 TL

A hissedarın hisse oranı 3/5 = 569,00 / 5 x 3 = 341,40 TL B hissedarın hisse oranı 1/5 = 569,00 / 5 x 1 = 113,80 TL C hissedarın hisse oranı 1/5 = 569,00 / 5 x 1 = 113,80 TL ——————————————

Onama veya istinaf karar harcı: Kararı istinaf veya temyiz eden hissedar veya hissedarların hisselerine isabet eden bedel üzerinden ayrıca hesaplanır (binde 11,38 – temyiz/istinaf maktu harç düşüldükten sonra kalan bedel)

13.7. Tapu harcı:

Harcın mükellefi ayrı ayrı belirlenmiştir.

Hukuki münasebetin her iki tarafta % 020 tapu harcı ödeyecektir. (Toplam binde 40)

Malı alanın paydaş olması sonucu değiştirmez, kendi payı dışındaki tutara göre ‘’alıcı tapu alım harcı’’ (binde 20) öder, hissedarlardan ise ‚tapu satım harcı‛ (binde 20) ihale bedelinden kesilir.

Örnek : (Alıcı hissedar olursa) İhale bedeli: 200.000,00 TL

A hissedarın hisse oranı 3/5 (ihale alıcısı) B hissedarın hisse oranı 1/5
C hissedarın hisse oranı 1/5

Tapu harcı matrahı: Alıcı (A) hissedarın hissesi : 200.000,00 / 5 x 3 = 120.000,00 TL Satın alınan hisse bedeli: 200.000,00 – 120.000,00 = 80.000,00 TL

Tapu Satın Harcı (binde 20) : 80.000,00 / 1000 x 20 = 1.600,00 TL (B ve C hissedardan) Tapu Alım Harcı (binde 20) : 80.000,00 / 1000 x 20 = 1.600,00 TL (Alıcı A hissedardan)

13.8. Veraset ve İntikal Vergi Harcı:

Ölüm nedeniyle intikal eden taşınmazların önce muris üzerinden, mirasçılarına aktarılması, daha sonra da alıcıya aktarılması gerekir.

Tescil işlemi yapılmadan önce ilgili vergi dairesinden ölen taşınmaz maliklerinin mirasçılarının veraset ve intikal vergisi borçlarının bulunup bulunmadığının cezası ile birlikte bildirilmesi istenir.

Veraset ve intikal vergi borcu oranında mirasçılık belgesindeki hisse oranları üzerinden kesinti yapılarak ilgili vergi dairesi hesabına aktarılır, bu hususta ilgili vergi dairesi yazılacak yazı ile bilgilendirilir.

13.9. Tellaliye:

Belediye Gelirler Kanununa göre bu harcın mükellefi ‘’malı satılan kişiler’’ dir.

Alıcı hissedar dahi olsa Tellallık harcı tüm hissedarların hisseleri oranında kesilmelidir.

Tellaliye oranı: 100,00 TL ‘ye katar %2 + 100,00 TL üzerindeki kısım için %1 oranından hesaplanır.
Örnek hesaplama:
İhale bedeli 200.000,00 TL

200.000,00 /100 x 1 + 1 = 2.001,00 TL olarak hesaplanır.

Not: Belediye’den tellal görevlendirilmesi halinde bu harç tahsil edilir, aksi halde tellaliye kesintisi yapılmaz, resen tellal olarak memur görevlendirilmiş ise satış memuru tarafından emek ve mesaisi karşılığı makul bir ücret taktir edilir. (Bu ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.)

13.10. Vekalet ücreti:

Dava nedeniyle karar altına alınan veya dağıtıma kadar satış dosyası sebebi ile hesaplanacak olan vekâlet ücretleri de dağıtım öncesinde paydaşlara ödenecek paradan kesilir.

Ortaklığın giderilmesi davasına ait avukatlık ücreti ve yargılama giderleri müstakil icra takibi konusunu teşkil edilemez. (Y.12.HD. 22/02/1977 tarih 1436-1874)
Satışı yapılan taşınmazda hissedar olanın vekiline satış vekalet ücreti verilir.
Vekilin satışa katılma zorunluluğu aranmaz. Tebligat yapılması takip sayılır.

Aynı paydaşın birden çok vekilinin olması, onların her biri lehine vekalet ücreti verilmesini gerektirmez.

13.11. İkinci ihale:

İkinci ihale gününde yapılacak teklif geçerli tekliflerden en yükseğine yapılabilmesi için yine satışa konu malın değerini %50 ‘si ve masrafları geçmelidir.

13.12. Tutanağın yazılması:

İhale ile ilgili işlemlerin tutanağa yazılması gerekir. Yapılan işlemler ancak bu yolla belgelenebilir.

Malı almak isteyenlerin sürdükleri peyler sıra ile yazılmalı ve bunların karşısı ilgililere imzalatılmalıdır.

İhaleye katılımcılarının tek tek kendi ad ve hesaplarına alıcı olmaları ve yahut birlikte hareket etmeleri mümkündür.

Örneğin, iki istekli malı birlikte almak isteyebilirler, ileride sorun çıkmaması için birlikte hareket edenler kendi aralarında hangi oranda malik olmayı kararlaştırdıkları da tutanağa yazılmalı, hiç bir açıklama yapılmamışsa bunların payları eşit sayılmalıdır. Tekliflerinin karşısını beraber imzalamalıdırlar.

13.13. İstekli çıkmaması:

Birinci ihale günü istekli çıkmaması halinde, satışın ikinci güne bırakıldığı tutanağa yazılmalı, tutanağa satış memuru ve tellalında imzasının alınması unutulmamalıdır.

İkinci ihale günü de istekli çıkmaması halinde satışın düşürüldüğüne karar verilerek tutanak satış memuru ve tellal tarafından da imzalanmalıdır.

13.14. Üç defa yüksek sesle okuma:

İhale için aranan teklif gerçekleşmişse, daha başka yüksek teklifte bulunan olup olmadığının belirlenmesi bakımından, tellala en son ihalenin yapılacağı hususları yüksek sesle okutturulması ve bu hususun da tutanağa yazılması gerekir.

13.15. Başlama ve bitiş saatlerinin yazılması:

İhalenin başlama ve bitiş saatleri ilan ve şartnamede yazılı olması yeterli değildir.

Tutanağa ilkin başlama saati ve dakikasının yazılması gerekir, tellal tarafından başkaca teklif veren bulunmaması halinde üç defa yüksek sesle okutturulur ve ihale yapılmıştır denilmesi sonunda saat ve dakika mutlaka yazılmalıdır.