Hacze Takipsiz İştirak Usulü / Hacze Takipsiz İştirakta Nasıl Bulunulur?

Takipsiz iştirak de, ilk konulan haczin dayanağı olan takibin yapıldığı icra dairesinden istenir. İcra dairesi, hacze takipsiz iştirak taleplerini borçluya ve alacaklılara bildirir ve onlara bu talebe, bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebileceklerini bildirir.

Borçlu veya alacaklılardan biri, bu süre içinde takipsiz iştirak talebine itiraz ederse, takipsiz iştirak talebinde bulunan kişinin hacze iştiraki geçici olarak kabul olunur ve kendisine yedi gün içinde mahkemede dava açması gerektiği bildirilir. Takipsiz iştirak talebinde bulunan, verilen bu süre içinde mahkemede dava açmazsa, hacze iştirak hakkı ve geçici haciz düşer. Mahkemede açılan bu davaya basit yargılama usulüne (HMK m. 316-322) göre bakılır (İİK m. 101/2). Bu usul, bir nafaka ilamına dayanarak takipsiz iştirak talebinde bulunan alacaklının başvurusu hakkında uygulanmaz. Çünkü, onun alacağı esasen mahkeme kararı ile tespit edilmiş, hükme bağlanmış durumdadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir