Haciz Nedir?

Ödeme emrinin kesinleşmiş olmasına rağmen, borçlu borcunu ödemezse, alacaklı, takibe devam edilmesini, yani haciz isteyebilir. Bunun üzerine icra dairesi, alacaklının talebi üzerine, borçlunun mallarını haczeder, satar ve elde edilen para ile alacaklının alacağını öder. İcra ve iflas hukukumuzun en önemli ana kuralı, alacaklının para ile tatmin edilmesidir; yani, alacaklı alacağını para olarak alır. Yoksa, borçlunun haczedilen mallar alacağına karşılık olmak üzere alacaklıya devredilemez; haczedilen mallar satılır, bedelinden alacaklının alacağı ödenir.

O halde, genel haciz yolunun, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonraki aşamaları şunlardır;

  1. Haciz (İİK m. 78-105)
  2. Hacizli malların paraya çevrilmesi (satılması) (İİK m. 106-137)
  3. Elde edilen paranın alacaklıya ödenmesi (veya alacaklılara paylaştırılması) (İİK m. 138-144)

Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır. Burada söz konusu olan ve tanımı yapılan haciz, kesin (icrai) hacizdir. İcra hukukunda düzenlenmiş farklı haciz türleri de bulunmaktadır. Buna göre, geçici haciz, ihtiyati haciz, ilave haciz ve tamamlama haczinden söz etmekten mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir