Garanti Markası Nedir?

Garanti markası, birçok işletmenin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan bir işarettir (SMK m. 31/1).

Garanti markası ile algılanan kalite, işletmelerin mal ve hizmetlerinin benzer özellikleri, üretim yöntemleri ve yerleri. Örneğin, Woolmark ve TSE markaları

Garanti markası hakkı, lisans konusu olabilir, miras yoluyla intikal edebilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148/1).

Garanti markası, tescil edildiği herhangi bir ürün veya hizmet için devredilebilir (SMK m. 148/6).

Garanti markası ile ilgili herhangi bir hukuki işlem yazılı olmalıdır. Ancak garanti markasının devir sözleşmelerinin noter tarafından onaylanması gerekir (SMK m. 148/4). SMK madde 148’in beşinci fıkrası, “Hukuki işlemler, yaraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi halinde sicile kaydediler ve Bültende yayımlanır” diyor.SMK m. 148/5 son cümle uyarınca, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Garanti marka hakkı başvurusunda, üstte belirtilen tescilli garanti markası ile ilgili açıklamalar aynen geçerlidir (SMK m. 148/8).

Garanti markasının devri sicile kaydedilirse (SMK m. 148/7) geçerlidir.

Garanti markasının tescili için yapılan başvuru ile birlikte, markanın nasıl kullanılacağını açıklayan bir teknik şartnamenin sunulması gerekir (SMK m. 32/1).

Garanti markası teknik şartnamesi, markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerini, kullanım yöntemlerini, denetimlerin nasıl ve ne sıklıkta yapılacağını ve teknik şartnameye aykırı kullanım halinde uygulanacak yaptırımları içerir (SMK m. 32/2).

Garanti markasının devamlılık arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için marka sahibinin gerekli önlemleri almaması (göz yumması) halinde, aşağıdaki kişilerden birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınan süre içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi halinde, mahkeme tarafından iptaline karar verilir. tanınan süre sonunda.;

İlgili kişiler, Cumhuriyet savcısı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları (SMK m. 32/7).