Garanti Markası Nedir?

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir (SMK m. 31/1).

Garanti markası ile algılanan kalite; işletmelerin mal ve hizmetlerinin ortak özellikleri, üretim usulleri, coğrafi menşelerine ilişkindir. Örneğin; Woolmark, TSE markaları gibi.

Garanti markası hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148/1).

Garanti markası, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir (SMK m. 148/6).

Garanti markası ile ilgili hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Ancak, garanti markasının devir sözleşmelerinin geçerliliği, noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır (SMK m. 148/4). SMK m. 148’in 5. fıkrasına göre; “Hukuki işlemler yaraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi halinde sicile kaydediler ve Bültende yayımlanır.” Bununla beraber, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez (SMK m. 148/5 son cümle).

Üstte tescilli garanti markası ile ilgili açıklamalar, garanti marka hakkı başvurularında da aynen uygulanır (SMK m. 148/8).

Garanti markasının devri sicile kayıt halinde geçerlidir (SMK m. 148/7).

Garanti markasının tescili için yapılan başvuru ile birlikte markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösterir bir teknik şartnamenin verilmesi zorunludur (SMK m. 32/1).

Garanti markası teknik şartnamesi; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kullanılma usullerini, markayı kullanım hakkının verilmesinden sonra denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hükümleri içerir (SMK m. 32/2).

Marka sahibinin, garanti markasının devamlılık arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaması (göz yumması) sebebiyle, aşağıda belirtilen kişilerden birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi halinde, tanınan süre sonunda mahkeme tarafından iptaline karar verilir.;

  • İlgili kişiler,
  • Cumhuriyet savcısı,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşu (SMK m. 32/7).