Fazla Çalışma Yapılabilmesi İçin Çalışanın Onayı Şart Mıdır?

İş akdi yapılırken ya da FÇ ihtiyacı duyulduğunda işçiye ait FSÇ ve FÇ onayının alınması ve bu onayın işçinin özlük dosyasında saklanması şarttır. FÇ onayı alınmamış bir işçinin fazla çalışmayı kabul etmemesi durumunda işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez.

FSÇ veya FÇ yapmak istemeyen işçi verdiği onayı 30 takvim günü içerisinde mazeret sunma zorunluluğu bulunmaksızın ancak işverene yazılı olarak bildirmek kaydıyla geri alabilir. Onay vermesine rağmen sağlık durumunun elvermemesi ya da çalışanı haklı kılacak diğer nedenlerin oluşması durumunda işçi, FÇ’ye zorlanamaz.

Böyle bir durumda çalışanın sözleşmesinin feshine gerek kalmadan FÇ’den kaçınma hakkı doğar. Bu durumdaki bir işçiye doğrudan haklı nedenle sözleşmesini fesih imkânı tanındığına dair bir maddeye İş Kanunu’nda yer verilmemiştir. Ancak çalışanın haklı bir sebebe dayanmaksızın onay vermesine rağmen FÇ’den imtina etmesi durumu, işverene işçinin sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı (bkz. 4857 sayılı Kanunun 25/II-h maddesi) tanımaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir