Eksik Nama Yazılı Senet Nedir?

Eksik nama yazılı senet, borçlunun senet üzerine tedavülünden önce yazılı kayıt koyarak, senet bedelini her hamile ödemek hakkını saklı tuttuğu senettir (TTK m. 656).

Görüldüğü üzere, nama yazılı senet ile eksik nama yazılı senet arasında, tek bir fark bulunmaktadır; o da, eksik nama yazılı senette TTK m. 656 uyarınca borçlunun, senedin dolanımından önce senede yazarak, senet bedelini her hamile ödemek hakkını saklı tutabilmesidir.

Buna göre, eksik nama yazılı senette borçlu, alacaklılık sıfatını ispat etmesini talep etmeksizin hamile iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulabilmektedir. Tamamen kendisi tarafından saklı tutulmak suretiyle kazandığı bu hakkı kullanmak zorunda olmayan borçlu, isterse alacaklılık sıfatının ispatını da talep edebilir.

TTK m. 656/c.3 hükmü TTK m. 785/2’yi saklı tutmuştur. Atıf yapılan hüküm çeklere ilişkindir. Gerçekten TTK m. 785/2’ye göre, belirli bir kişi lehine “veya hamiline” kelimelerinin veya buna benzer başka bir ibarenin eklenmesiyle düzenlenen çek; hamiline yazılı çek sayılır.

Buradan anlaşılıyor ki, çeklerdeki hamiline kaydı sadece borçlu lehine bir ifa kolaylığı ve bedeli çekin her hamiline ödeyerek borçtan kurtulma olanağı yaratmamakta, söz konusu çeki doğrudan doğruya hamile/hamiline yazılı bir çek haline getirmektedir.

Buna karşı, eksik nama yazılı senette bir kimsenin adının yanına “(veya) hamiline” veya benzer bir ibare yazılması halinde çekte olduğu gibi hamile/hamiline yazılı bir senet değil, yine de nama yazılı bir senet (eksik nama yazılı senet) söz konusu olur.

Bu hükmün pratik önemi ise, hamiline yazılması mümkün olmayan, örneğin kambiyo senetlerinden poliçe ve bonoda da, bu yolla borçlu bakımından hamiline yazılı senedin ödenmesine benzer bir sonucun yaratılması olanağını ortaya çıkarmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir