Eksik Nama Yazılı Senet Nedir?

Eksiz nama yazılı senet, borçlunun senet üzerine tedavülünden önce yazılı olarak kaydettiği senettir (TTK m. 656). Her hamile, senet bedelini ödeme hakkına sahiptir.

Nama yazılı senet ile eksik nama yazılı senet arasında tek bir fark vardır: TTK m. 656 uyarınca, borçlunun senetin dolanımından önce senede yazarak her hamile için senet bedelini ödeme hakkı vardır.

Bunun bir sonucu olarak, eksik nama yazılı senette borçlu, hamile iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulabilir. Borçlu, tamamen kendisi tarafından saklı tutulmak suretiyle kazandığı bu hakkı kullanmak zorunda değildir. İsterse, borçlu alacaklılık sıfatının ispatını talep edebilir.

TTK m. 656/c.3, TTK m. 785/2’yi korumaktadır. Bu, atıf yapılan hüküm çekler için geçerlidir. TTK m. 785/2’ye göre, belirli bir kişi lehine düzenlenen çek, “veya hamiline” kelimelerinin veya buna benzer başka bir ibarenin eklenmesiyle hamiline yazılı çek olarak kabul edilir.

Bu nedenle, hamile bir kişinin çekteki kayıtlı olması sadece borçlu lehine kolaylık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çekin hamile bir kişiye ödenmesi yoluyla borçtan kurtulma olanağı sağlar. Bu, çekin doğrudan hamile veya hamile kişiye yazılı bir çek haline geldiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, hamile veya hamile olan bir kişinin adının yanına “(veya) hamiline” veya benzer bir ibare yazıldığında, eksik nama yazılı senet, çekte olduğu gibi hamile veya hamile olan kişiye yazılı bir senet olarak kabul edilir. eksik nama yazılı senet.

Bu yasanın pratik önemi, hamiline yazılması mümkün olmayan senetlerden (örneğin kambiyo senetlerinden poliçe ve bonolardan) borçlu tarafından hamiline yazılmış senet ödenmesine benzer bir sonucun ortaya çıkarmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir