Danıştay 10. Daire, E. 2016/2361 K. 2021/3230 T. 10.06.2021

T.C.

 

D A N I Ş T A Y

 

ONUNCU DAİRE

 

Esas No : 2016/2361

 

Karar No : 2021/3230

 

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği

 

VEKİLİ : Av. …

 

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

 

VEKİLİ : Av. …

 

İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

YARGILAMA SÜRECİ :

 

Dava konusu istem: Gürcistan vatandaşı olan davacı tarafından, Türk vatandaşı ile yapmış olduğu evliliği dolayısıyla tarafına aile ikamet izni verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 15/09/2015 tarihinde tebliğ edilen İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü işleminin iptali istenilmektedir.

 

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davalı idarece yapılan tahkikatın davacının oturduğu apartmandaki apartman yöneticisinin, kapıcının, davacının evde birlikte yaşadığını iddia ettiği kayınvalide, kayınpederinin, kapı komşusunun ve mahalle muhtarının ifadelerinin tutanağa geçirilmesi suretiyle yapılması gerektiği dikkate alındığında; somut veriye dayanmayan ve eksik inceleme sonucu düzenlenen tutanakta belirtilen kanaatlere dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

 

TEMYİZ_EDENİN_İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacı ve Türk vatandaşı eşinin evliliklerine ilişkin yapılan tahkikat sonucunda; söz konusu evliliğin aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapıldığı ve muvazaalı bir evlilik olduğunun tespit edildiği belirtilerek dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve bu nedenle Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

 

KARŞI_TARAFIN_SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

 

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

 

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

 

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

 

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

 

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

KARAR SONUCU :

 

Açıklanan nedenlerle; 1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine, 2. Dava konusu işlemin iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA, 3. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir