Danıştay 10. Daire, E. 2016/15809 K. 2021/1048 T. 10.03.2021

T.C.

 

D A N I Ş T A Y

 

ONUNCU DAİRE

 

Esas No : 2016/15809

 

Karar No : 2021/1048

 

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

 

VEKİLİ : Av. …

 

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı

 

VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …

 

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

YARGILAMA SÜRECİ :

 

Dava konusu istem: 14/01/2008 tarihinde Türk vatandaşıyla evlenen Gürcistan uyruklu davacı tarafından evlenme yolu ile Türk vatandaşlığına geçme talebinin 5901 sayılı Kanun’un 16. maddesi, 1. fıkrası, (a) bendinde yer alan “aile birliği içinde yaşama” ve yine aynı Kanun’un 10. maddesine uygun olmadığından bahisle reddine ilişkin, 06/08/2012 tarihli işlemle bildirilen İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün … tarih ve … karar sayılı işleminin iptali istenilmektedir.

 

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay Onuncu Dairesinin 26/02/2014 tarih ve E:2013/6801, K:2014/1195 sayılı, duruşma istemi bulunduğu halde duruşma yapılmaksızın verilen kararın bu nedenle bozulmasına ilişkin karara uyulmak suretiyle verilen … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacı hakkında yapılan il güvenlik soruşturması sonucunda davacının, V-70 kodlu formalite evlilik tahdit girişinin bulunduğu, eşinin kişilik özelliklerini bilmediği, çelişkili bilgiler verdiği, yakınlarını az tanıdığı, ikamet ettiğini bildirdiği adrese pek gitmediği, ikamet izninin evlilikten dolayı değil turist amaçlı verildiği, bir telaş içinde tavassut yoluyla vatandaş olma çabası içinde olduğu, evliliğin ciddi, ileriye dönük bir evlilik olarak görülmediği, il güvenlik soruşturma suç kayıtlarında davacının eşinin; suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık, kasten öldürmek, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak, güveni kötüye kullanmak, müessir fiil, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma veya taşıma şeklinde suç kayıtlarının bulunduğu, il mülakat değerlendirme sonucunda; eşlerin 4 yıldır evli oldukları, bu evliliklerinden çocuklarının bulunmadığı, birbirlerinin yakınlarını fazla tanımadıkları, birbirlerinin kişilik özelliklerini az bildikleri, Türk eşin çeşitli suç kayıtları ve müebbet hapis cezası olduğu, Türk eşinin Trabzon’da yaşayıp Bafra Cezaevinde olması ve Ankara ile herhangi bir bağlantısı olmamasına rağmen davacının Ankara’da ikamet etmesinin nedeninin anlaşılamadığı, tahkikat sonuçlarının da değerlendirilmesi sonucunda mülakat komisyonunca evliliğin ciddi bir evlilik olmadığı ve menfaate dayalı olduğu kanaatine varıldığı tespit edilmekle, davacının başvurusunun Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan “aile birliği içinde yaşama” şartının yerine getirilmediği gerekçesiyle reddedildiği, bu durumda idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

TEMYİZ_EDENİN_İDDİALARI : Davacı tarafından, evliliğinin iptali istemiyle adli yargıda açılmış bir dava bulunmadığı, evlililik ilişkisinin geçersizliğinin ancak bir mahkeme kararı ile ortaya konulmasının zorunlu olduğu, aksi durumda evliliğin muvazaalı olduğunun ileri sürülmesinin mümkün olmadığı, tesis edilen işlemin mevzuata aykırı bulunduğu, bu nedenle Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

 

KARŞI_TARAFIN_SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, haksız ve hukuki dayanağı bulunmayan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

DANIŞTAY_TETKİK_HÂKİMİ : …

 

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

 

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

 

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

 

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

KARAR SONUCU :

 

Açıklanan nedenlerle; 1. Davacının temyiz isteminin reddine, 2.Davanın reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA, 3. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir