Danıştay 10. Daire, E. 2016/14143 K. 2021/1047 T. 10.03.2021

T.C.

 

D A N I Ş T A Y

 

ONUNCU DAİRE

 

Esas No : 2016/14143

 

Karar No : 2021/1047

 

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

 

VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …

 

KARŞI TARAF (DAVACI : …

 

VEKİLİ : Av. …

 

İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

YARGILAMA SÜRECİ :

 

Dava konusu istem: Evlenme yoluyla sonradan Türk vatandaşlığını kazanan davacı tarafından, Rusya Federasyonu vatandaşı olan 23/09/1996 doğumlu çocuğu …’un Türk vatandaşlığına alınması istemiyle yapılan 25/08/2010 tarihli başvurunun, davacının Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte çocuğunun mülga 403 sayılı Kanun’un 14. maddesinde aranan şartları taşımadığından bahisle reddine ilişkin … tarih ve … sayılı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istenilmektedir.

 

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay Onuncu Dairesinin 07/12/2015 tarih ve E:2012/8440, K:2015/5567 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dava konusu işlemin hukuki dayanağını oluşturan 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun, 12/06/2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 47. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı, buna göre, gerek davacının başvuru yaptığı 25/08/2010 tarihinde, gerekse de dava konusu işlemin tesis edildiği 15/07/2011 tarihinde yürürlükte bulunan 5901 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ve bu hususta inceleme ve değerlendirme yapma yetkisi bulunan davalı idarece 5901 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yönünden yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu karar verilmesi gerekirken, davacının başvurusunun mülga 403 sayılı Kanun’un 14. maddesindeki şartları taşımadığı gerekçe gösterilmek suretiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

TEMYİZ_EDENİN_İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte çocuğu hakkında vatandaşlık talebinde bulunmadığı, 2011 yılında genel hükümlere göre başvuruda bulunduğu ve başvuru tarihinde çocuğun 15 yaşında olması nedeniyle 5901 sayılı Kanun’un 11. maddesi uygulanamayacağından annesine bağlı vatandaşlık durumunun incelenmesi sonucunda Mülga 403 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilen şartları taşımadığından dolayı başvurunun reddedildiği, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, bu nedenle Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

 

KARŞI_TARAFIN_SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

 

DANIŞTAY_TETKİK_HÂKİMİ : …

 

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

 

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

 

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

 

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

KARAR SONUCU :

 

Açıklanan nedenlerle; 1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine, 2. Dava konusu işlemin iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA, 3. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir