Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Talep Edilebilir?

Araç değer kaybı taleplerinde, öncelikle, kazanın çift taraflı olması gerekmektedir. Çift taraflı bir trafik kazasında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan Karayolları Trafik Kanunu gereğince hem zarar veren sürücü, hem aracın işleteni ve varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bunun yanı sıra aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı ve aşan kısım yönünden de eğer var ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı da sorumlu olur. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi de 2016/7008 E., 2016/11431 K. sayılı ve 12/12/2016 tarihli içtihadında bu hususa dikkat çekmiştir. Şöyle ki: “(…) Motorlu Kara Taşıtları ihtiyari mali

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Talep Edilebilir?

Araç Değer Kaybında Sigorta Tahkim Komisyonuna Gitmeden Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Sigorta ettiren, sigorta sözleşmelerinden yarar sağlayan kişiler ile haksız ve hukuka aykırı eylemlerden zarar gören ki- şilerin, zorunlu sigortalardan tazminat istekleri konusunda or- taya çıkan anlaşmazlıkların çözümü amacıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği çatısı altında Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Söz konusu 30. maddenin 13. fıkrası; “Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybında Sigorta Tahkim Komisyonuna Gitmeden Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Araç Değer Kaybı Davası Açmadan Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlar için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 97. maddesinde 26.4.2016 tarihinde yapılan değişiklikle, zarar görenlerin dava açmadan önce ilgili sigorta şirketine söz konusu zararla ilgili başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru mahkemelerce dava şartı olarak değerlendirilerek, başvuru yapılmadan açılan tazminat davaları “dava şartı yokluğu” nedeniyle usulden reddedilebilecektir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Tebliğ’in “Sigortanın Kapsamı” başlıklı maddesinde, tazminat taleplerinin kapsamı şu şekilde belirlenmiştir: “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Davası Açmadan Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği

Yukarıda örnek verilen sigorta şirketine başvuru dilekçesinden veya ihtarnameden anlaşılacağı üzere gerek tahkim komisyonuna başvuruda gerekse mahkeme dilekçelerinde az ve öz olarak başvuru veya hak sahibine ait araç plakası, haksız fiile sebebiyet veren araç plakası, kaza tarihi, kusurlu olan kendisinden tazminat talep edilen araca ait ZMM Poliçe numarası, talep edilen değer kaybı miktarının ve delillerin belirtilmesi yeterlidir. Ancak başvuru öncesi eksper raporu alınmasını tavsiye etmemekteyiz. Zira, önceden alınan eksper raporu dosyaya delil olarak sunulduğunda bu yargılama makamında tartışmalara neden olacaktır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile, zararın belirlenmesi durumunda belirsiz alacak davası açmak mümkün değildir. Açılacak belirsiz alacak davası veya yapılacak tahkim

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği

Değer Kaybının Yanı Sıra Başkaca Hangi Kalemler Talep Konusu Yapılabilir?

Değer kaybı talebinin yanında talep edilebilecek diğer kalemler Uygulamada, değer kaybı miktarının tespiti için mahkemece veya bilirkişiler vasıtası ile yapılan incelemeler de talepte bulunan tarafından karşılanan ve haksız fiil sorumlusundan talep edilebilecek olan yargılama giderlerindendir. Zira; 6100 sayılı HMK’nin “Yargılama Giderleri” başlıklı 323. maddesi: “ a) Celse, karar ve ilam harçları. b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri. c) Dosya ve sair evrak giderleri. ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler. d) Keşif giderleri. e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler. f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret

Devamını okumak için tıklayın…Değer Kaybının Yanı Sıra Başkaca Hangi Kalemler Talep Konusu Yapılabilir?

Araç Değer Kaybı Taleplerinde Avans Faizi Talep Edilebilir Mi?

Araç değer kaybı taleplerinde hangi tür faiz talep edilmeli? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Ticari İşlerde Faiz” başlıklı 8. maddesi; “Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara uygulanmaz” hükmünü amirdir. Aynı Kanun’un 9. maddesi de “Ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır” düzenlemesini içermektedir. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2. Maddesi ise, “Bir miktar paranın ödenmesinde

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Taleplerinde Avans Faizi Talep Edilebilir Mi?

Araç Pert Olduysa Araç Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

Kaza sonucunda hasara uğrayan aracın onarım masrafları, aracın riziko tarihindeki değerini aşar ya da araç onarım kabul etmezse tam hasara uğramış sayılır. Ülkemiz sigortacılık mevzuatında “pert” kavramına ilişkin herhangi bir tanım yer almamakla birlikte, uygulamada “pert” kavramı ağır ya da tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir. 18/07/1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 09/09/2011 tarihli 28049 sayılı Resmi Gazete ile değişik 39. maddesinde hurda araç, “Ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlar” şeklinde tanımlanmıştır. Konu hakkında Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının 3.3.2.2. maddesi; “Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği

Devamını okumak için tıklayın…Araç Pert Olduysa Araç Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

Araç Değer Kaybı Talebinde Kusur Önemli Midir?

Trafik kazalarında, zarar verenin verdiği zararı karşılaması, haksız fiil nedeniyle verilen zararın tazmini anlamına gelmektedir. Haksız fiile ilişkin hükümler ise Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür” hükmünü içermektedir. Kanunu’nun 50. Maddesinde ise; “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler” denilmektedir. Aynı şekilde Kanunun 51. maddesine göre de; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Talebinde Kusur Önemli Midir?

Araç Değer Kaybının Hukuki Niteliği

Kanunlarımızda her ne kadar ‘değer kaybı’ başlıklı bir madde bulunmasa da bu zarar kaleminin bizce hukuki mahiyeti, Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde karşılık bulan ‘haksız fiil’ kavramıdır. Söz konusu madde, ‘Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür’ emrini içermektedir. Buna göre, kusuru ile başka bir araca çarpan kişinin bu araçta meydana gelen değer kaybını ödemesi gerekmektedir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, araç değer kaybına ilişkin 2016/16321 Esas ve 2016/12151 Karar sayılı ilamında; “uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklanmakta” diyerek görev, zamanaşımı ve sorumluluk hususunda hangi hukuki müessesenin uygulanacağını ortaya koymaktadır. Kısaca bahsetmek gerekirse; haksız fiile ilişkin bir

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybının Hukuki Niteliği

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı ne demek? Araç değer kaybı nedir? Araç değer kaybı, hasar gören aracın piyasadaki değişim değer durumunu niteleyen bir kavramdır. Bu kavram, hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Zira, kazaya karışıp hasar gören aracın, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile, TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kayıtlarında yer alacak kaza kaydı nedeniyle, piyasa değişim değerinde bir düşüş olacaktır. Ancak, bir aracın kazaya karışması sonucu bir parçasının boya işlemi görmesi üzerine, aracın yeniden kaza geçirmesi halinde değer kaybı söz konusu olmazken; hasarlı parçanın değişmesi değer kaybına yol açmaktadır. Araç değer kaybı kavramı, kazalı

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Nedir?