Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar

Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar Türk marka hukukunda markaya ilişkin cezai yaptırımlar içeren düzenlemelerin tarihi oldukça eskidir. Zaman içerisinde markaların gelişimine bağlı olarak kanunlarda değişiklik yapılsa da marka suçlarının tarihçesinin oldukça eski olduğunun kabulü gerekir. Marka hukukuna ve marka suçlarına ilişkin eski düzenlemeler önceki başlıklar altında detaylı olarak incelendiğinden bu başlık altında yeniden incelenmeyecektir. SMK öncesi marka suçlarına işlenen en önemli kaynak 556 sayılı KHK’dır. Ancak bu KHK’da suçların kanun dışında düzenlenmesi kabul edilmediğinden Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenlerle marka kanunu çıkarılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan iptaller üzerine, Anayasaya aykırılığı tamamen ortadan kaldıran Sınaî Mülkiyet

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar

Avrupa Birliği Markası Başvuruları

Avrupa Birliği Ülkeleri’nin tamamı için gerekli olan, Avrupa Birliği Markası Tescili 01.04.1996 tarihinden itibaren başlamıştır. Başvurular, İspanya’nın Alicante şehrinde kurulan “İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi”ne (EUIPO eski adıyla “OHIM”) ya da bütün Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Marka Ofisleri’ne yapılabilecektir. Tescil ile ilgili değerlendirme EUIPO’da yapılacaktır.

Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları

Uluslararası Tesciller 22.08.1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 05.08.1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmanız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde yapılan bir uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Kuruma gönderilen uluslararası marka tescil başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, söz konusu Protokol ile 12 Mart 1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve

Devamını okumak için tıklayın…Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları

Marka Sınıflandırması

Marka tescil başvurusuna konu mal veya hizmetlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır: Başvuru sahibi, marka tescil başvurusuna konu mal veya mallar ve hizmetleri, Nis Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırır (SMK m. 11/2). Tescilli talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir (SMKY m. 9/2). Başvuru sahibinin açıkladığı mal veya hizmetler, aynı sınıflarda yer alamaları benzer olduklarına ya da farklı sınıflarda yer almaları benzer olmadıklarına karine teşkil etmemektedir (SMK m. 11/3). Marka tescili istenilen mallar veya hizmetler ait oldukları sınıf numarası ile birlikte belirtilir. Kurum, başvuru dilekçesinde belirtilen mallar,

Devamını okumak için tıklayın…Marka Sınıflandırması

Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkında Süreler. Rüçhan Hakkının Doğurduğu Sonuçlar

Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkından Kimler Yararlanabilir? Rüçhan hakkı, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden biridir. Rüçhan hakkından, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerin herhangi birinde, yetkili mercilere markanın tescil için usulüne uygun olarak başvuru yapan aşağıdaki kişiler yararlanır: Taraf devletlerden birinin uyruğunda olanlar Taraf devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri Söz konusu kişilerin, Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilmesi için, başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamındaki aynı marka ve kapsamdaki aynı mal veya hizmetler konusunda başvuru yapmalıdır (SMK

Devamını okumak için tıklayın…Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkında Süreler. Rüçhan Hakkının Doğurduğu Sonuçlar

Marka Tescili Başvuru Formu ve Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler

SMKY’nin 5/1. hükmüne göre; “Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kurum’a sunulur. Aksi halde başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret başvuru sahibine iade edilir.” Marka Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler Marka başvuru formunun aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur (SMKY m. 5/2); Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler SMK m. 4 ve SMKY m. 7 hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı Marka

Devamını okumak için tıklayın…Marka Tescili Başvuru Formu ve Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler

Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, bir marka tescil başvurusu, Kurum tarafından başvuru tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Ancak tescilli markalar bölünemez (SMK m. 11/4 ve SMKY m. 17/1). Bölünmeye ilişkin usul ve esaslar, ilgili Yönetmelikle düzenlenir (SMK m. 11/5). Söz konusu SMKY’nin 17/2. hükmü uyarınca, bir marka başvurusunda bölünme için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur; Talep formu Ücretin ödendiğini gösterir belge Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, kurum tarafından yapılacak bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler, bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir.

Devamını okumak için tıklayın…Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Kimler Marka Tescili Başvurusunda Bulunabilir?

Bir markanın tescil edilebilmesi için, SMK’nın 3. maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler Kurum’a başvuruda bulunabilir (SMKY m. 4/1). Geçerli bir marka tescil başvurusu yapılması için gerekli belgeler, Marka Kanunu Antlaşması hükümleri de dikkate alınarak SMK’nın 11/1 madde fıkrasında ve SMKY’nın 5. ve 6. maddelerinde gösterilmektedir. Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakika olarak belirlenir. Ancak, Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan

Devamını okumak için tıklayın…Kimler Marka Tescili Başvurusunda Bulunabilir?

Marka Hakkının Sahibi Kimdir? Marka Hakkının Birden Çok Sahibi Olabilir Mi?

Marka hukukunda kural; markanın tek sahibi olmasıdır. “Tek sahip ilkesi” ya da “marka sahibinin tekliği” adlı bu ilkeye göre, marka kural olarak birden çok kişi adına tescil ettirilemez. Söz konusu ilke, ret nedenlerine ilişkin SMK m. 5/1/ç ve m. 6/1 hükümlerine dayanmaktadır. Bazı durumlarda tek sahip ilkesi ve SMK m. 5/1/ç ve m. 6/1 hükümleri uygulanmamakta, mükerrer markalar birlikte var olmaktadır. Mükerrer marka kavramı; başlangıçta tesciline itiraz edilmemesi nedeniyle farklı kişiler adına tescil edilmiş ve uzun süredir varlığını sürdüren markaları ifade etmektedir. Marka sahibinin tekliği istisnalarından ilki, SMK m. 5/3 hükmünde düzenlenmiş olan muvafakat kavramıdır. Diğer istisna ise, SMK m. 25/6

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkının Sahibi Kimdir? Marka Hakkının Birden Çok Sahibi Olabilir Mi?

Garanti Markası Nedir?

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir (SMK m. 31/1). Garanti markası ile algılanan kalite; işletmelerin mal ve hizmetlerinin ortak özellikleri, üretim usulleri, coğrafi menşelerine ilişkindir. Örneğin; Woolmark, TSE markaları gibi. Garanti markası hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148/1). Garanti markası, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir (SMK m. 148/6). Garanti markası ile ilgili hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Ancak,

Devamını okumak için tıklayın…Garanti Markası Nedir?