Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/462 K. 2018/367 T. 09.04.2018

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2016/462 Esas KARAR NO : 2018/367 DAVA : Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 07/05/2016 KARAR TARİHİ : 09/04/2018 KARARIN YAZILMA TARİHİ : 02/05/2018 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili tarafından sunulan 07/05/2016 tarihli dava dilekçesinde ÖZETLE; ABD ‘den ithal edilen ve Kumport Limanına gelen yaş pasta resim kağıdının yurda giriş yapabilmesi için mevzuata uygun olup olmadığı hususunda labaratuar analizine ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda davalı şirket ile yapılan anlaştıklarını, buna ilişkin olarak 21/09/2015 tarihinde

Devamını okumak için tıklayın…Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/462 K. 2018/367 T. 09.04.2018

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/446 K. 2018/1018 T. 24.10.2018

T.C. İstanbul Anadolu 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/446 Esas KARAR NO : 2018/1018 DAVA : Maddi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ : 16/09/2014 BİRLEŞEN İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NİN 2016/1385 ESAS SAYILI DOSYASINDA DAVA: Manevi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ: 19/12/2016 BİRLEŞEN İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NİN 2017/153 ESAS SAYILI DOSYASINDA: DAVA : Maddi Tazminat (Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ : 06/02/2017 KARAR TARİHİ : 24/10/2018 Mahkememizde görülmekte olan Maddi ve Manevi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/446 K. 2018/1018 T. 24.10.2018

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, E. 2019/985 K. 2021/94 T. 28.01.2021

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/985 Esas KARAR NO: 2021/94 Karar T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NUMARASI: 2018/337 Esas – 2019/100 Karar TARİH: 13/02/2019 DAVA: Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) KARAR TARİHİ: 28/01/2021 İlk derece Mahkemesinde yapılan inceleme sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, E. 2019/985 K. 2021/94 T. 28.01.2021

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2020/2699 K. 2020/12346 T. 06.10.2020

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 3628 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM : Düşme (Zamanaşımı) Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Dairemizce de benimsenen, Ceza Genel Kurulunun 2011/4-203 Esas, 2011/238 Karar sayılı ve 22/11/2011 tarihli, 2016/18-432 Esas, 2019/603 Karar sayılı ve 15/10/2019 tarihli kararlarında yerini bulan ve istikrar kazanmış uygulamasına göre, mahkûmiyet hükmünün Yargıtay ilgili Ceza Dairesince onanmakla kesinleşeceği, kesinleşme anına kadar işleyen dava

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2020/2699 K. 2020/12346 T. 06.10.2020

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/587 K. 2021/61 T. 02.03.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 19. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 216-64 Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenen işleme dayalı manipülasyon suçundan sanık … ‘ın beraatine ilişkin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 11.06.2014 tarihli ve 553-170 sayılı hükmün, Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 19. Ceza Dairesince 30.03.2016 tarih ve 18395-14177 sayı ile; “Sanığın, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen diğer sanıklar … ile birlikte İMKB’de işlem gören … Meyve ve Gıda San. AŞ hisse senedinde gerçekleştirdikleri manipülatif işlemlerle yapay fiyat ve piyasa oluşumuna neden olduğunun iddia edildiği olayda;

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/587 K. 2021/61 T. 02.03.2021

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2017/3010 K. 2019/6336 T. 20.05.2019

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık Hüküm : CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraat 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık müdafinin temyiz isteminin sadece vekalet ücretine ilişkin olması karşısında, vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede; Yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinin nazara alınmaması, ”Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2017/3010 K. 2019/6336 T. 20.05.2019

Danıştay 7. Daire, E. 2021/1702 K. 2021/5215 T. 26.11.2021

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2021/1702 Karar No : 2021/5215 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Davacı adına 2009 ve 2010 yıllarında tescilli muhtelif tarih ve sayılı 8 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı araç kıymetinin noksan

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2021/1702 K. 2021/5215 T. 26.11.2021

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2017/3010 K. 2019/6336 T. 20.05.2019

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık Hüküm : CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraat 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık müdafinin temyiz isteminin sadece vekalet ücretine ilişkin olması karşısında, vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede; Yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinin nazara alınmaması, ”Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2017/3010 K. 2019/6336 T. 20.05.2019

Danıştay 7. Daire, E. 2018/6 K. 2021/2566 T. 28.05.2021

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2018/6 Karar No : 2021/2566 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Davacı adına tescilli … tarih ve … sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile EUR.1 dolaşım belgesi kapsamında ithal edilen “ceviz içi” cinsi eşyaya ilişkin olarak, EUR.1 dolaşım belgesinin sonradan

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2018/6 K. 2021/2566 T. 28.05.2021

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/1472 K. 2019/1797 T. 25.03.2019

(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Sanık … ’ın, İBDA/C adlı yasa dışı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 168/2, 59/2 ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası, 02/03/1999 tarihinde Çengelköy Koçbank’a ve 24/03/1999 tarihinde Beyazıt McDonals’a patlayıcı madde atmak suçlarından 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264/6-8 ve 59/2. maddeleri gereğince 5 yıl 6 ay 20 gün (2 kez) hapis ve para cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/06/2003 tarihli ve 1999/199 esas, 2003/96 sayılı kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 08/06/2004 tarihli ve 2004/184 esas, 2004/2576 karar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/1472 K. 2019/1797 T. 25.03.2019