Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5956 K. 2015/8663 T. 09.12.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/5956 Karar No : 2015/8663 Davacı :   Vekili :   Davalılar : 1- Sosyal Güvenlik Kurumu   Vekilleri : 2- Türk Eczacıları Birliği   Vekili :   Davanın Özeti : Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 01.02. 2012 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün eki EK-4’ün 15. maddesinin (f) bendinde yer alan ” 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5956 K. 2015/8663 T. 09.12.2015

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2020/1151 K. 2020/7111 T. 26.11.2020

MAHKEMESİ : ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen sözleşmenin feshinin iptali ve tazminat davasında sözleşmenin feshinin iptali davası yönünden davanın kabulüne, tazminat davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesince yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davalı tarafın istinaf başvurusunun reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I   Davacı; … Eczanesi’nin sahibi olduğunu, davalının göndermiş olduğu ihbarnameyle 21/07/ 2004 tarih

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2020/1151 K. 2020/7111 T. 26.11.2020

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/32103 K. 2014/12637 T. 21.04.2014

MAHKEMESİ : İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi   TARİHİ : 26/02/2013   NUMARASI : 2009/143-2013/73   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.   KARAR Davacı, davalı tarafından üretilen B….F…. isimli ilacı kullanımı sonrasında halsızlik, iştahsızlık, ağrı, bulanık görme vb gibi şikayetleri olduğunu doktora başvurması sonucu lösemiden şüphelenerek buna yönelik araştırmalar yapıldığını, sonuçta şikayetlerinin ilaçtan kaynaklandığının tespit edildiğini ileri sürerek 150.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmisini istemiştir.   Davalı, davanın reddini dilemiştir.   Mahkemece, davanın reddine karar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/32103 K. 2014/12637 T. 21.04.2014

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E. 2019/1390 K. 2021/614 T. 22.04.2021

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20.HUKUK DAİRESİ … T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA 4. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 01/07/2019 NUMARASI : … Yenimahalle/ ANKARA DAVANIN KONUSU : YİDK Kararının İptali ve Marka Hükümsüzlüğü Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/07/2019 tarih ve … . sayılı kararın Dairemizce incelenmesi davalılar tarafından istenmiş ve istinaf dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya

Devamını okumak için tıklayın…Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E. 2019/1390 K. 2021/614 T. 22.04.2021

Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5558 K. 2015/7300 T. 10.11.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ON BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/5558 Karar No : 2015/7300 Davacı : Vekili : Davalı : Vekili : Davanın Özeti : tarafından yayımlanan 11/11/2011 tarih ve B.10.0.THG.0.86.01.00-090.99/45208 sayılı “Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri” konulu Genelgeye, 14/11/2012 tarih ve B.10.0.SHG.0.18.00.00-252.99/30185 Sayılı Genelge ile dördüncü madde eklenmesine ilişkin hükmün; sağlıkta bilgilendirme ve tanıtım mevzuatına göre sağlık alanında reklam yapmanın yasak olduğu, Genelgenin gerekçe niteliğindeki giriş kısmında Ekonomi Bakanlığı’nın bir tebliği ile sağlık turizminin döviz kazandırıcı hizmet olarak belirlendiği, bundan dolayı düzenlemenin ülkemizdeki sağlık kuruluşlarına yurtdışından daha çok hasta gelmesi için yapıldığının belirtildiği ancak

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5558 K. 2015/7300 T. 10.11.2015

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/1827 K. 2021/775 T. 03.02.2021

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ   Taraflar arasında görülen davada İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 12.07.2016 gün ve 2015/247 – 2016/807 sayılı kararı düzelterek onayan Daire’nin 20.12.2018 gün ve 2017/340 – 2018/8132 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin karbondioksit absorbanı (sodalime) üretimi yapan bir firma olduğunu, ihale bazında çalıştığını, davalı şirketin Ber-Kim adlı firmanın ür ettiği Sarbolime marka ürünün satıcısı olduğunu,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/1827 K. 2021/775 T. 03.02.2021

Danıştay Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2015/5675 K. 2015/6665 T. 26.10.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/5675 Karar No : 2015/6665 Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davalı) : Vekili : Karşı Taraf(Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 09.12.2014 tarih ve E:2014/5895; K:2014/9370 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. Düşüncesi :Karar düzeltme isteminin kısmen kabul edilerek dava konusu reklamların durdurulmasına dair işlem hakkında davanın reddine ilişkin kararın onanması, idari para cezası yönünden davanın reddine ilişkin kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2015/5675 K. 2015/6665 T. 26.10.2015

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/690 K. 2020/606 T. 20.11.2020

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/690 Esas KARAR NO: 2020/606 DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ:23/12/2019 KARAR TARİHİ :20/11/2020 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA :Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkillerin … ‘ın çocuğu olduğunu, müvekkil … ‘ın hamileliği süresince davalı Op. Dr. … tarafından takip edildiğini, ne var ki anılan doktor genel olarak tıbbi kötü uygulaması sonucu Down sendomlu hamilelik teşhis edilememiş gerekli testler yapılmamış, müvekkillerinin hamilelik boyunca aydınlatılmamış, yazılı yada sözlü aydınlatılmış bilgilendirme yapılmamış, ve küçük …

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/690 K. 2020/606 T. 20.11.2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2018/5779 K. 2020/2789 T. 11.06.2020

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2014 gün ve 2014/81 – 2014/371 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/09/2018 gün ve 2017/419 – 2018/5749 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin 5. sınıf “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2018/5779 K. 2020/2789 T. 11.06.2020

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2013/18677 K. 2014/13084 T. 15.10.2014

MAHKEMESİ : Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 06/06/2013 NUMARASI : 2012/284-2013/243 Davacı S … B … vekili Avukat Ü … . T … tarafından, davalı T … Ö … aleyhine 19/07/2012 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 06/06/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, kurum zararının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin reddine karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, davalı doktor tarafından sahte reçete düzenlenmesi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2013/18677 K. 2014/13084 T. 15.10.2014