Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2018/752 K. 2018/12612 T. 24.12.2018

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi   Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili, davalı … Ş. vekili, davalılar … ve … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:   –   K A R A R   –   Davacılar vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu traktörün, davacı … ‘in idaresindeki motorsiklete çarpmasıyla oluşan kazada, davacı … ve aracında yolcu olan Ali’nin yaralandığını, kazada yaralanan davacıların işgöremez hale geldiğini, pekçok tedavi gideri yapmak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2018/752 K. 2018/12612 T. 24.12.2018

Danıştay 7. Daire, E. 2001/337 K. 2002/3092 T. 03.10.2002

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2001/337 Karar No : 2002/3092 Davacı : … Madeni İnşaat İşleri Ticaret Anonim Şirketi Vekili : Av. … Davalı : Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Davanın Özeti : Davalı İdarenin 2000/43 sayılı Genelgesinin 2’nci maddesinde parantez içinde yer alan ” sigorta poliçesinin eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmesi gibi” ibaresi ile Sinop Gümrükleri Başmüdürlüğünün 6.12.2000 gün ve 2 sayılı işleminin; idarece, sigorta abonman sözleşmesine dayanan poliçenin, yapılan beyanı belgelendirmediği; nesnel ve ölçülebilir verilere göre düzenlenmediğinden bahisle kabul edilmediği; nakliyat abonman sigortalarının genellikle, yıllık bir zaman dilimi içinde, taşınacak yükün

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2001/337 K. 2002/3092 T. 03.10.2002

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2020/191 K. 2021/514 T. 20.04.2021

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi DAVACILAR : 1- … 2- … vekilleri Av. … 1. Taraflar arasındaki “destekten yoksun kalma tazminatı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.   2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.   3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:   I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacılar vekili 26.08.2015 tarihli dava dilekçesinde; 05.07.2015 tarihinde müvekkillerinin oğlu … ’in sevk ve idaresinde bulunan ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2020/191 K. 2021/514 T. 20.04.2021

Sosyal Sigorta Yardımlarının Rücuen Tazmini – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/2081 K. 2014/1095 T. 24.12.2014

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “sosyal sigorta yardımlarının rücuan tazmini” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.11.2011 gün ve 2011/86 E.-2011/502 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 06.03.2012 gün ve 2012/3309 E.-2012/4013 K. sayılı ilamı ile; ( … Dava; 17.05.2008 tarihli trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya Kurumca yapılan tedavi giderleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin, kaza tarihinde tescili ve zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmayan motosikletin sürücüsü davalı … ile Güvence Hesabından müştereken ve müteselsilen tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağını teşkil eden 506 sayılı

Devamını okumak için tıklayın…Sosyal Sigorta Yardımlarının Rücuen Tazmini – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/2081 K. 2014/1095 T. 24.12.2014

Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2011/7328 K. 2011/18179 T. 06.12.2011

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, 78 ada 6 parsel numaralı taşınmazı davalı … ‘dan satın alıp bedelini ödediğini ve adına tescil ettigini, ilk malih olan diğer davalı … ‘ın babası hayatta iken taşınmaz üzerinde bulunan binanın tadilatını yaptığını, ancak davalılar aleyhine açılan davada muvazaa olduğundan bahisle tapunun iptaline karar verildiğini, taşınmazda iyi niyetle tadilat yaptığını belirterek taşınmazın bügünkü değeri olan 100.000 TL’nın tahsilini istemiştir. Davalılar davanın reddini

Devamını okumak için tıklayın…Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2011/7328 K. 2011/18179 T. 06.12.2011

Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E. 2005/5042 K. 2006/735 T. 2006

Taraflar arasındaki sebepsiz zenginleşme davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı vekili, müvekkilinin maliki olduğu taşınmazın 3. şahıs sıfatıyla azami 3.000.000.000.- TL: limitle dava dışı A Teknik Hizmetleri Ltd.Şti. nin borcundan dolayı davalı bankaya ipotek edildiğini, borcun ödenmesi üzerine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapıldığını gayrimenkulun 9.000.000.000.-TL’ ye satılarak bedelin tamamının borca mahsup edildiğini, yapılan başvuru neticesinde haksız tahsil edilen 6.000.000.000.-TL. nin iade edildiğini ve faiz ödenmediğini belirterek haksız tahsil edilen paranın geri ödeme tarihine kadar işleyecek ticari faizi

Devamını okumak için tıklayın…Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E. 2005/5042 K. 2006/735 T. 2006

Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E. 2012/5161 K. 2012/6931 T. 26.11.2012

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sebepsiz zenginleşme davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili, müvekkilinin üyesi olduğu davalı kooperatiften ihraç edildiğini, ihraç kararının kesinleştiğini, davalı tarafından müvekkiline tahsis edilen taşınmazın her üyeye olduğu gibi kırmızı kiremit diye tabir edilen kaba inşaat şeklinde teslim edildiğini, müvekkilinin taşınmazı mevcut oturulabilir hale getirdiğini, ihraç kararının kesinleştiğinden bahisle taşınmazı kullanan eski eşine tahliye ihtarnamesi gönderilmesi nedeniyle taşınmazın davalıya teslim edildiğini, yapılmış olan inşaat masraflarının müvekkiline

Devamını okumak için tıklayın…Sebepsiz Zenginleşme – Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E. 2012/5161 K. 2012/6931 T. 26.11.2012

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/889 K. 2019/630 T. 27.06.2019

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/889 Esas KARAR NO : 2019/630 DAVA : Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 15/09/2014 KARAR TARİHİ: 27/06/2019 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı şirketçe … sigorta Poliçesi imzaladığını, bu sigorta içeriğince davalı sigorta şirketinin aylık yatırılan meblağ bitimi sürenin dolması akabinde 76.832,20 TL toplu tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini, taraflar arasında zeyilname düzenlenerek poliçe sonu itibariyle 121.146,00 TL ye çıkarıldığını , davalının 02/05/2001 tarihli yazısı ile müvekkilinin poliçe vadesinin dolduğunu, 3.750,00 TL ödeme yapılacağı bildirildiğini,

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/889 K. 2019/630 T. 27.06.2019

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/22239 K. 2017/5740 T. 22.05.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davacıya ait olup davalı … şirketi tarafından kaskolanan araca, diğer davalı gerçek kişilerin işleteni ve sürücüsü olduğu aracın çarpmasıyla oluşan kazada, davacı aracının ağır hasar gördüğünü, hasar nedeniyle araçta değer kaybı meydana geldiğini, hasar bedelinin davalı sigortacı tarafından eksik ödendiğini ve tamirin gecikmeli yaptırılması nedeniyle de davacının ticari kazanç kaybına uğradığını belirterek, bakiye hasar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/22239 K. 2017/5740 T. 22.05.2017

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/13697 K. 2016/3155 T. 14.03.2016

MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; davacının sahibi olduğu aracın park halinde iken davalılardan … ‘ün sevk ve idaresindeki aracın çarpmasına maruz kalarak ağır şekilde hasarlandığını, davalı sürücünün aracı girmesi park etmesi yasak olan bölgede park ettiğini ve davacı araca çarptığını, davalıların sürücüsü ve maliki oldukları aracın olayda tam kusurlu olduğunu, davacının aracının ticari otobüs olduğunu, 104 gün yetkili

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/13697 K. 2016/3155 T. 14.03.2016