Danıştay 10. Daire, E. 2016/417 K. 2021/1208 T. 17.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/417   Karar No : 2021/1208   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Bakanlığı / …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   KARŞI TARAF (DAVACI) : …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: (Mülga) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. maddesi, (d) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 17/09/2004 tarih ve 2004/7865 sayılı kararı ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen davacı tarafından

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/417 K. 2021/1208 T. 17.03.2021

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … 37. İş Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karara karşı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından isitnaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı davalı … vekilinin temyizi nedeniyle Yargıtay (Kapatılan) 21. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının yurt dışında çalıştığı süreleri

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E. 2022/727 K. 2022/8794 T. 18.05.2022

Mahkemesi : Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi   Dava, K.K.T.C.’deki 18.02.1985 tarihli sigortalılığının Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak tespiti ile yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesi ve ödenmeyen aylıkların faiziyle ödenmesi istemlerine ilişkindir.   İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın reddine dair verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.   … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E. 2022/727 K. 2022/8794 T. 18.05.2022

Danıştay 10. Daire, E. 2018/345 K. 2021/2168 T. 29.04.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2018/345 Karar No : 2021/2168 DAVACILAR : 1- … 2- … VEKİLLERİ : Av. … DAVALILAR : 1- … (Mülga … ) VEKİLLERİ : … 2- … Bakanlığı VEKİLLERİ : … DAVANIN KONUSU : Bakanlar Kurulu’nun 26/08/2013 tarih ve 2013/5354 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan davacılar tarafından, söz konusu kararın iptaline yönelik Bakanlar Kurulu’nun 11/09/2017 tarih ve 2017/10837 sayılı kararının iptali istenilmektedir. DAVACILARIN İDDİALARI : Davacılar tarafından; Çeçenistan uyruklu ve evli oldukları, 2009 yılında yasal yollardan Türkiye’ye geldikleri, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca herhangi bir olaya karışmadıkları,

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2018/345 K. 2021/2168 T. 29.04.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/13184 K. 2021/68 T. 18.01.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/13184 Karar No : 2021/68 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E: …, K: … sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Türk vatandaşı ile evli olan Kırgızistan uyruklu davacının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınması için yaptığı başvurunun reddine dair 21/11/2014 tarihli işlemin iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/13184 K. 2021/68 T. 18.01.2021

Danıştay 8. Daire, E. 2018/5751 K. 2021/4193 T. 29.09.2021

T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2018/5751 Karar No : 2021/4193 DAVACI : … DAVALI : … Bakanlığı VEKİLİ : Av. … DAVANIN KONUSU : 27/08/2003 günlü, 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 08/10/2013 günlü, 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. maddesinin iptali istenilmektedir. DAVACININ İDDİALARI : Yeni nesillere Türk Devleti’nin ve milletinin bir ferdi olma onurunu duymaya ve hazzını yaşatmaya yönelik, Anayasamızda ve yasalarımızda

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 8. Daire, E. 2018/5751 K. 2021/4193 T. 29.09.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2021/4991 K. 2021/5361 T. 09.11.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2021/4991   Karar No : 2021/5361   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … A.Ş.   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- … Genel Müdürlüğü / …   VEKİLLERİ : Av. …, Av. …   Av. … 2- … Büyükşehir Belediye Başkanlığı   VEKİLİ : Av. … 3- …Su ve Kanalizasyon İdaresi   Genel Müdürlüğü   VEKİLİ : Av. … 4- … Belediye Başkanlığı / …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/4991 K. 2021/5361 T. 09.11.2021

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/156 K. 2020/868 T. 10.11.2020

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi   1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.   2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.   3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:   I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 26.11.2009 harç tarihli dava dilekçesinde; müvekkili şirkete Özel Otomobil Paket Sigorta Poliçesi ile sigortalanan aracın davalı şirketin güvenliğinden sorumlu olduğu mahaldeki ihmali sonucunda 05.05.2009 tarihinde çalındığını,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/156 K. 2020/868 T. 10.11.2020

Danıştay 10. Daire, E. 2019/9322 K. 2021/5369 T. 09.11.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE   Esas No : 2019/9322   Karar No : 2021/5369   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … Sigorta A.Ş. (… Sigorta A.Ş.)   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1) … Müdürlüğü / …   VEKİLLERİ : Av. … 2) … Büyükşehir Belediye Başkanlığı … VEKİLLERİ : Av. … Av. … 3) … Belediye Başkanlığı …   VEKİLLERİ : Av. … Av. …   İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :  

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2019/9322 K. 2021/5369 T. 09.11.2021

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2019/5259 K. 2021/1204 T. 11.02.2021

:MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat (itirazın iptali) davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; dava dışı … ‘e ait aracın davacı … şirketine sigortalı olduğunu, 02/02/2013 tarihinde sigortalı aracı ikamet etmekte olduğu davalı site içerisinde park ettiğini ancak geri döndüğünde aracının yerinde olmadığını ve çalınma vakası nedeniyle sigortalıya 112.000,00 TL ödendiğini, davalı kooperatifin yeterli güvenlik önlemlerini almaması sebebiyle bu olayın vuku bulduğunu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesi gereğince halefiyet yetkisine haiz

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2019/5259 K. 2021/1204 T. 11.02.2021