Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/87 K. 2016/4902 T. 18.04.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili ile davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacının park halindeki aracına çarpıp hasara neden olduğunu, kazada davalı sürücünün tam kusurlu olduğunu, … 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/58 D.İş sayılı dosyasında alınan raporla 7.175,91 TL. hasar, 490,00 TL. ikame araç bedeli, 2.000,00 TL. değer kaybı saptandığını, hasar bedelinin davalının sigortacısı tarafından karşılandığını, davalılarca ödenmeyen değer kaybı ile ikame

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/87 K. 2016/4902 T. 18.04.2016

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/1799 K. 2016/6151 T. 23.05.2016

MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu çekicinin, davacının kiracısı olan dava dışı 3. kişinin sevk ve idaresindeki aracına çarpmasıyla trafik kazası meydana geldiğini, kazada aracın hasar gördüğünü ve değer kaybına uğradığını, davacı aracının 16.01.2014-28.01.2014 tarihleri arasında serviste kaldığını, servis tarafından parça tedarik edilememesi üzerine aracın kaportacıya teslim edildiğini, bu işyerinde aracın 12.02.2014 tarihine kadar kaldığını, aracın tamir için serviste

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/1799 K. 2016/6151 T. 23.05.2016

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2018/669 K. 2019/7090 T. 10.04.2019

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 30/03/2012 tarihli ve GE-780702 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 650,00 Türk lirası idari para cezası ile aynı tarihli H-360833 seri ve sıra numaralı trafik suç tutanağına yönelik başvurunun reddine dair Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/11/2016 tarihli ve 2016/4837 Değişik İş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 02/01/2018 gün ve 12583 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/01/2018 gün ve KYB-2018-2083 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Kabahatli tarafından anılan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2018/669 K. 2019/7090 T. 10.04.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 335-191 Sanık … ‘in canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan TCK’nın 82/1-b, 62, 53/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2014 tarihli ve 335-191 sayılı resen temyize tabi hükmün katılanlar … ve … vekili, katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2017 tarih ve 6284-836 sayı ile hak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/3853 K. 2018/4986 T. 27.11.2018

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma HÜKÜM : Sanık … hakkında; 1-) Kasten öldürme suçundan yerel mahkemece kurulan hükmün kaldırılarak, kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan TCK’nin 87/4-2. cümle ve 53. maddeleri uyarınca 14 yıl hapis cezası, 2-) Ruhsatsız silah taşıma suçundan 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK’nin 52 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis cezası, 1.200 TL adli para cezasına ilişkin karar yönünden yapılan istinaf isteminin esastan reddi kararı. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan dolayı yerel mahkemece kurulan hükme yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine, Ankara Bölge

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/3853 K. 2018/4986 T. 27.11.2018

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : … SUÇLAR : Hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat TEMYİZ EDENLER : Suça sürüklenen çocuk ve sanıklar müdafiileri ile o yer Cumhuriyet Savcısı Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Suça sürüklenen çocuk … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan beraat kararına yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde; a-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteminin incelenmesinde: Suça sürüklenen çocuk hakkında 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi nedeniyle, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyizde hukuki menfaati bulunmadığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/487 K. 2018/671 T. 20.12.2018

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 323-3 Kasten öldürme suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 81/1, 29, 62, 53, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 04.06.2014 tarihli ve 248-182 sayılı resen temyize tabi hükmün, sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 01.02.2016 tarih, 5169-337 sayı ve oy çokluğu ile onanmasına karar verilmiş, Daire üyeleri D. Kahveci ve C. Topaktaş ise; “Yerel Mahkeme sanığın kasten öldürme suçunu işlediğini kabul ederek TCK’nın

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/487 K. 2018/671 T. 20.12.2018

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/674 K. 2020/955 T. 25.11.2020

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın zamanaşımı nedeniyle reddine ilişkin karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 15.06.2011 tarihli dava dilekçesinde; avukat olan müvekkilinin, davalıların vekili sıfatıyla Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/1144 E., Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/165 E. sayılı dava dosyaları ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/674 K. 2020/955 T. 25.11.2020

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/589 K. 2021/95 T. 16.02.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili; müvekkilinin davalı tarafın avukatı olarak bir kısım dava ve hukuki işlerini takip ettiğini, Kemer Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/700 E., 2006/696 K. sayılı tapu iptali ve tescil davasını davalı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/589 K. 2021/95 T. 16.02.2021

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/940 K. 2021/350 T. 25.03.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı aleyhine Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescil davasını davalının vekili olarak mesleki bilgi ve birikimi ile gerekli özeni göstererek takip ettiğini,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/940 K. 2021/350 T. 25.03.2021