Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17874 K. 2018/7735 T. 13.09.2018

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü   –   K A R A R   –   Davacı vekili; müvekkilinin konutunu davalı bankadan konut kredisi kullanarak satın aldığını, konutu ile ilgili 15.09.2009-15.09.2010 tarihlerini kapsar … yapıldığını, … ‘ın davalı Banka tarafından yenilenmediğini, 23.10.2011 tarihinde deprem olduğunu, binanın hasarlanmadığını, 26.11.2011 tarihinde yeniden … yaptırıldığını, 03.02.2011 de … güvencesini aşan kısım ile ilgili davalı … firması tarafından konut

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17874 K. 2018/7735 T. 13.09.2018

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2012/6799 K. 2013/6413 T. 01.04.2013

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.11.2011 tarih ve 2010/111-2011/442 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin … ilçesi, … Köyü’nde bulunan evini davalı … ‘na deprem sigortası ile sigortalattığını, 04.10.2009 tarihinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen deprem nedeni ile sigortalatmış olduğu evinde hasar meydana geldiğini, hasara ilişkin tutanak düzenlendiğini, hasar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2012/6799 K. 2013/6413 T. 01.04.2013

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/1125 K. 2014/7851 T. 20.05.2014

MAHKEMESİ : Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 14/11/2012 NUMARASI : 2011/54-2012/199 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, müvekkiline ait zorunlu deprem ve yangın sigortası bulunan binanın tektonik krip afet ile hasarlandığını açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 10.000 TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; tektonik krip afetin deprem niteliğinde olmadığı gerekçesi ile davanın

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/1125 K. 2014/7851 T. 20.05.2014

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Sigortalar Kurumu vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, müvekkiline ait konutun Van ilinde meydana gelen depremler sonrasında 22.11.2011-22.11.2012 arasını kapsayan zorunlu deprem sigorta poliçesi ile hasarsız olduğu tespiti ile sigortalandığını, poliçenin tanziminden sonra meydana gelen deprem neticesinde müvekkilinin evinin ağır hasarlı olduğu tespit edilerek konutun bulunduğu sitenin yıkımına karar verildiğini, davalı kurumun rizikonun ve hasarın poliçenin düzenlenmesinden önce gerçekleştiği gerekçesi ile sigorta tazminatını müvekkiline

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/18 K. 2021/537 T. 29.04.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 17.11.2004 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkili ile davalı şirket arasında 30.10.2003 tarihinde imzalanan avukatlık ücret sözleşmesine istinaden aynı tarihte davalı şirket tarafından vekâletname verildiğini, müvekkiline avukatlık hizmetleri karşılığında 30.000 Euro+KDV+stopaj ücret ödeneceğinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/18 K. 2021/537 T. 29.04.2021

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2021/662 K. 2021/10965 T. 08.11.2021

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y K A R A R I   Davacı; davalı ile 06/03/2009 tanzim tarihli avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesi imzaladığını, sözleşme gereği davalının vekili olarak hem danışmanlık hizmeti hem de takip edilen dava yediğini, bunun üzerine Beşiktaş 14. Noterliği kanalıyla davalıya gönderdiği 31/12/2012 tarihli ve 17171 yevmiye nolu ihtarname ile vekalet ücretlerinin ödenmesini

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2021/662 K. 2021/10965 T. 08.11.2021

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2020/2478 K. 2021/3908 T. 04.03.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli yağma HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: “5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9/4. maddesinde yer alan, “Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz.” şeklindeki düzenleme karşısında, tebliğnamede zamanaşımı nedeni ile düşme isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre hükümlü … müdafiinin temyiz itirazları yerinde

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2020/2478 K. 2021/3908 T. 04.03.2021