Danıştay 10. Daire, E. 2016/13052 K. 2021/350 T. 09.02.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/13052 Karar No : 2021/350 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Özbekistan uyruklu olan davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçme istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/13052 K. 2021/350 T. 09.02.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2021/320 K. 2021/4076 T. 14.09.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2021/320 Karar No : 2021/4076 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- …Kurumu / … VEKİLİ : Av. … 2- …Valilliği VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, …Mahallesi, …Caddesi, No:…adresinde eczane açmak istemiyle yapılan başvurunun, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un geçici 3. maddesi ile tanınan muafiyetlerden yararlanılamayacağından bahisle reddine ilişkin Eskişehir Valiliği

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/320 K. 2021/4076 T. 14.09.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/3794 K. 2021/1049 T. 10.03.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/3794 Karar No : 2021/1049 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Suriye vatandaşı olan davacı tarafından, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma talebiyle yaptığı 18/06/2010 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı yapılan başvurunun reddine dair İçişleri Bakanlığı

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/3794 K. 2021/1049 T. 10.03.2021

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … 37. İş Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karara karşı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından isitnaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı davalı … vekilinin temyizi nedeniyle Yargıtay (Kapatılan) 21. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının yurt dışında çalıştığı süreleri

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/1180 K. 2021/445 T. 11.02.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/1180 Karar No : 2021/445 KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : … Bakanlığı / … VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onuncu Dairesi’nin 19/11/2015 tarih ve E:2012/2262, K:2015/5111 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Özbekistan uyruklu davacı

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/1180 K. 2021/445 T. 11.02.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2016/14043 K. 2021/2977 T. 03.06.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/14043 Karar No : 2021/2977 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Romanya vatandaşı olup Türk vatandaşı ile 22/09/2007 tarihinde evlenen davacı tarafından, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir. İlk Derece

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/14043 K. 2021/2977 T. 03.06.2021

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2020/3097 K. 2021/403 T. 04.03.2021

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2020/3097 Karar No : 2021/403 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN KONUSU : Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2020 tarih ve E:2015/109, K:2020/830 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Belarus uyruklu olan ve 13/05/2004 tarihinde Türk vatandaşı ile evlenen davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma istemli başvurularının reddine dayanak olarak gösterilen 24/05/2004 tarih ve 25471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşı İle Evlenme Nedeniyle Türk

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2020/3097 K. 2021/403 T. 04.03.2021

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2021/3322 K. 2022/438 T. 14.02.2022

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2021/3322 Karar No : 2022/438 TEMYİZ EDENLER : I-(DAVACI) : … VEKİLİ : Av… II-(DAVALILAR) : 1- … VEKİLİ : … 2- … Bakanlığı VEKİLİ : … DİĞER DAVACI : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : Danıştay Onuncu Dairesinin 29/04/2021 tarih ve E:2018/345, K:2021/2168 sayılı kararının aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması davacılardan … ve davalı idareler tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Bakanlar Kurulunun 26/08/2013 tarih ve 2013/5354 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan davacılar tarafından, söz konusu

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2021/3322 K. 2022/438 T. 14.02.2022

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2021/773 K. 2021/2027 T. 25.10.2021

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2021/773 Karar No : 2021/2027 TEMYİZ EDEN (DAVACI) …… VEKİLLERİ : Av. ……, Av…… KARŞI TARAF (DAVALI) : ……Bakanlığı VEKİLİ : I. Huk. Müş. Yrd. V. …… İSTEMİN KONUSU : …… İdare Mahkemesinin …… tarih ve E:……, K:…… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Lübnan vatandaşı olan ve 03/01/2004 tarihinde Türk vatandaşıyla evlenen davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınma talebiyle 18/04/2013 tarihinde yapılan başvurunun 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca reddedilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2021/773 K. 2021/2027 T. 25.10.2021

Danıştay 10. Daire, E. 2018/345 K. 2021/2168 T. 29.04.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2018/345   Karar No : 2021/2168   DAVACILAR : 1- … 2- …   VEKİLLERİ : Av. …   DAVALILAR : 1- … (Mülga … )   VEKİLLERİ : … 2- … Bakanlığı   VEKİLLERİ : …   DAVANIN KONUSU : Bakanlar Kurulu’nun 26/08/2013 tarih ve 2013/5354 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan davacılar tarafından, söz konusu kararın iptaline yönelik Bakanlar Kurulu’nun 11/09/2017 tarih ve 2017/10837 sayılı kararının iptali istenilmektedir.   DAVACILARIN İDDİALARI :   Davacılar tarafından; Çeçenistan uyruklu ve evli oldukları, 2009 yılında

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2018/345 K. 2021/2168 T. 29.04.2021