Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2015/13752 K. 2016/6569 T. 26.04.2016

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK(TÜKETİCİ) MAHKEMESİ   Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmü asıl dosya ve birleşen dosya taraf vekilleri temyiz etmitir. Hükmün, duruşmalı olarak incelenmesi asıl dosya ve birleşen dosya davalılar vekili tarafından istenilmekle; daha önceden belirlenen, 26/04/2016 tarihli duruşma günü için yapılan tebligat üzerine; temyiz eden bir kısım davalılar vekili Av … ile ihbar olunan Hazine vekili Av. Sema Selçuk geldi. Karşı taraf adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2015/13752 K. 2016/6569 T. 26.04.2016

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/12369 K. 2014/12740 T. 30.09.2014

MAHKEMESİ : VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 02/04/2014 NUMARASI : 2011/681-2014/123   Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalılar vekili Av. P. K.geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı vekilleri Av. Ü.A., Av. T. K. geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:   Y A R G I T A

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/12369 K. 2014/12740 T. 30.09.2014

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/10374 K. 2014/14630 T. 11.11.2014

MAHKEMESİ : VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 19/11/2013 NUMARASI : 2011/682-2013/436   Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekilleri tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalılar vekili Av.P. K … geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı vekili Av.Ö. S … geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/10374 K. 2014/14630 T. 11.11.2014

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2012/786 K. 2013/318 T. 06.03.2013

Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkeme’since davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.12.2010 gün ve 2005/10 E., 2010/387 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 26.04.2011 gün ve 3418/4733 E. K. sayılı ilamı ile; ( … 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.   2-Diğer temyiz itirazına gelince; dava, deprem nedeniyle binanın yıkılmasından dolayı uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.   Dava konusu

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2012/786 K. 2013/318 T. 06.03.2013

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2016/4592 K. 2017/3370 T. 20.03.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada maddi -manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen davaların ayrı ayrı kısmen kabullerine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y K A R A R I       Davacılar vekili, asıl davada; davacılardan Nuriye’nin eşi ,diğer davacı … Bade Su’nun babası olan … ’ın, 23/10/2011 tarihinde … . ilinde meydana gelen deprem sırasında davalılardan … ’a ait ve adı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2016/4592 K. 2017/3370 T. 20.03.2017

Deprem Sigortasına İlişkin Yargı Kararları

Deprem sigortasına (zorunlu deprem sigortası, DASK, ihtiyari deprem sigortası, depremden kaynaklanan ölüm sebebiyle tazminat) ilişkin yargı kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021 MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4.

Devamını okumak için tıklayın…Deprem Sigortasına İlişkin Yargı Kararları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/5187 K. 2019/11705 T. 09.12.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; müvekkilinin satın aldığı konut için davalı banka şubesinden 70.000,00 TL anapara olmak üzere 104.500,00 TL geri ödemeli konut kredisi kullandığını ve kredi kullanımı sırasında zorunlu deprem sigortasının davalı banka tarafından yapıldığını, önc eden yenilendiği halde poliçe süresi dolmasına rağmen DASK poliçesinin davalı banka tarafından yenilenmediğini, … sigorta poliçesinde de DASK poliçesinin varlığının kabul edildiğini, davalı … şirketinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/5187 K. 2019/11705 T. 09.12.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacılar vekili 24.05.2016 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkilllerinin 25.08.1999 tarihinde geçirdikleri trafik kazasında müşterek çocukları M.A’ı kaybettiklerini, kendilerinin de yaralandıklarını, kaza neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini için dava açılması

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/128 K. 2014/5788 T. 15.04.2014

MAHKEMESİ : Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesi   TARİHİ : 14/11/2012   NUMARASI : 2010/133-2012/201   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:   –   K A R A R   –   Davacı vekili, müvekkiline ait zorunlu deprem sigortası bulunan binanın tektonik krip afet ile hasarlandığını açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 150.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.   Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.   Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; tektonik krip

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/128 K. 2014/5788 T. 15.04.2014

Danıştay 11. Daire, E. 2001/2549 K. 2005/183 T. 14.01.2005

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No : 2001/2549 Karar No : 2005/183 Davacı : … Davalı : T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-ANKARA Davalı Özeti : Davacı tarafından, 4452 sayılı yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenen Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları ve aynı Kararname ile kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kadro cetveli ile zorunlu deprem sigortası uygulamasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Zorunlu deprem sigortasının hukuki dayanağı 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 11. Daire, E. 2001/2549 K. 2005/183 T. 14.01.2005