Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/681 K. 2019/46 T. 31.01.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.12.2012 tarihli ve 2011/385 E., 2012/617 K. sayılı kararın, davacı vekili tarafından temyizi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 12.06.2013 tarihli ve 2013/6244 E., 2013/16008 K. sayılı kararı ile hükmün onanmasına karar verilmiş, davacı vekilinin karar düzeltme isteminde bulunması üzerine de Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 12.12.2013 tarihli ve 2013/26436 E., 2013/31265 K. sayılı kararı ile, “ … Davacı, PTT’de sözleşmeli personel sıfatı ile çalıştığını, 2003 yılında sicil notunun düşük olması nedeniyle idareye karşı dava açmak üzere davalı avukata vekaletname

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/681 K. 2019/46 T. 31.01.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/561 K. 2019/655 T. 13.06.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.05.2013 tarihli, 2011/27 E., 2013/466 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.03.2014 tarihli, 2013/30834 E., 2014/8963 K. sayılı kararı ile; “ … Davacı, davalının avukat olarak ceza davasında kendisini temsil ettiğini ceza kararını temyiz etmediğini, görevi ihmalden ceza alan davalının ihmali nedeniyle hapis yattığını maddi ve manevi zararı oluştuğunu ileri sürerek 10.000 TL maddi 10.000 TL manevvi tazminatın tahsilini istemiştir. Davalı davanın reddini dilemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş;

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/561 K. 2019/655 T. 13.06.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/628 K. 2019/1052 T. 10.10.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 18.10.2012 tarihli, 2010/332 E., 2012/370 K. sayılı karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 28.01.2014 tarihli, 2013/5716 E., 2014/2138 K. sayılı kararı ile; “ … Davacı, davalı avukatın kendisine ve taşınmazların dava dışı diğer hissedarlarına vekaleten kamulaştırma davasını takip edip sonuçlandırdığını, ne var ki ilama dayalı olarak tahsil ettiği alacaktan vekalet ücreti adı altında fazla miktarda parayı alıkoyduğunu, bu hususun Kütahya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/101 esas 2010/13 karar sayılı dosyasında verilen kararla sabit olduğunu,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/628 K. 2019/1052 T. 10.10.2019

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2019/3358 K. 2020/1670 T. 08.06.2020

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı Maliye Hazinesine izafeten … aleyhine 30/11/2012 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 24/10/2013 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle daha önce belirlenen 17/06/2014 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat … ile karşı taraftan davalı vekili Avukat … geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Noksan ikmalinin ardından dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2019/3358 K. 2020/1670 T. 08.06.2020

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/674 K. 2020/955 T. 25.11.2020

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın zamanaşımı nedeniyle reddine ilişkin karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 15.06.2011 tarihli dava dilekçesinde; avukat olan müvekkilinin, davalıların vekili sıfatıyla Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/1144 E., Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/165 E. sayılı dava dosyaları ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/674 K. 2020/955 T. 25.11.2020

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/589 K. 2021/95 T. 16.02.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili; müvekkilinin davalı tarafın avukatı olarak bir kısım dava ve hukuki işlerini takip ettiğini, Kemer Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/700 E., 2006/696 K. sayılı tapu iptali ve tescil davasını davalı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/589 K. 2021/95 T. 16.02.2021

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/940 K. 2021/350 T. 25.03.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı aleyhine Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescil davasını davalının vekili olarak mesleki bilgi ve birikimi ile gerekli özeni göstererek takip ettiğini,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/940 K. 2021/350 T. 25.03.2021

Danıştay 11. Daire, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No: 2005/1353 Karar No: 2007/6248   Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …   Vekili : …   Karşı Taraf(Davalılar): 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2- …Belediye Başkanlığı   Vekili : …   İsteğin Özeti: 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremde iki dükkanı ve bir evi yıkılan ve içindeki eşyaları zarar gören davacının olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürerek …-TL maddi tazminatın 17.8.1999 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen … İdare Mahkemesinin …gün ve E:…, K:…sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 11. Daire, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

Danıştay 11. Daire, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No: 2005/1353 Karar No: 2007/6248   Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …   Vekili : …   Karşı Taraf(Davalılar): 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2- …Belediye Başkanlığı   Vekili : …   İsteğin Özeti: 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremde iki dükkanı ve bir evi yıkılan ve içindeki eşyaları zarar gören davacının olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürerek …-TL maddi tazminatın 17.8.1999 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen … İdare Mahkemesinin …gün ve E:…, K:…sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 11. Daire, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2016/11827 K. 2018/6335 T. 16.10.2018

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)   TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/04/2015 gün ve 2013/504 – 2015/254 sayılı kararı düzeltilerek onayan Daire’nin 08/06/2016 gün ve 2015/11293 – 2016/6341 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkili kooperatife ait binada 19/05/2011 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde hasar meydana geldiğini, söz konusu binanın zorunlu deprem sigortalı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2016/11827 K. 2018/6335 T. 16.10.2018