Danıştay 10. Daire, E. 2020/2089 K. 2021/1720 T. 08.04.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2020/2089 Karar No : 2021/1720 DAVACI : … DAVALILAR : 1- … Bakanlığı (… Kurulu) VEKİLLERİ: Av. … Av. … 2- … Kurulu VEKİLLERİ : Av. … Av. … DAVANIN KONUSU : Davacı tarafından, Danıştay Başkanlığı bünyesinde tetkik hakimi olarak görev yapmaktayken 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3/1. maddesi uyarınca meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu kararının dayanağını teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin tarafına verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair … tarih ve … sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2020/2089 K. 2021/1720 T. 08.04.2021

Danıştay 2. Daire, E. 2021/3133 K. 2021/5367 T. 30.12.2021

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/3133 Karar No : 2021/5367 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Erzurum ili, Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 2014 yılı terfi değerlendirmesi sonucunda komiser rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 2. Daire, E. 2021/3133 K. 2021/5367 T. 30.12.2021

Danıştay 5. Daire, E. 2021/4973 K. 2021/4279 T. 06.12.2021

T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2021/4973 Karar No : 2021/4279 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı / … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede isminin yer alması nedeniyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 5. Daire, E. 2021/4973 K. 2021/4279 T. 06.12.2021

Danıştay 5. Daire, E. 2021/7952 K. 2021/4889 T. 27.12.2021

T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2021/7952 Karar No : 2021/4889 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU :… Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede isminin yer alması nedeniyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 5. Daire, E. 2021/7952 K. 2021/4889 T. 27.12.2021

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2018/669 K. 2019/7090 T. 10.04.2019

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 30/03/2012 tarihli ve GE-780702 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 650,00 Türk lirası idari para cezası ile aynı tarihli H-360833 seri ve sıra numaralı trafik suç tutanağına yönelik başvurunun reddine dair Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/11/2016 tarihli ve 2016/4837 Değişik İş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 02/01/2018 gün ve 12583 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/01/2018 gün ve KYB-2018-2083 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Kabahatli tarafından anılan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2018/669 K. 2019/7090 T. 10.04.2019

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/14607 K. 2021/16399 T. 06.12.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı anılan Kanun’un 51/2-b maddesi uyarınca, aracın tescil sahibi kabahatli Vahide Çiçekli hakkında 598,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 13/01/2020 tarihli ve MA 50621075 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine dair HATAY 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 08/04/2020 tarihli ve 2020/719 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 11.11.2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.12.2020 tarihli ve KYB. 2020-105048 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Danıştay İdari Davalar Genel

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/14607 K. 2021/16399 T. 06.12.2021

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2017/1809 K. 2018/1908 T. 26.02.2018

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-n maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Gaziosmanpaşa Trafik Denetleme Büro Amirliğinin 22/03/2016 tarihli ve HZ-221195 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 92,00 Türk Lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine ilişkin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/08/2016 tarihli ve 2016/1718 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 13/01/2017 gün ve 13923 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2017 gün ve KYB-2017/7427 sayılı ihbarnamesi ile daireye gönderilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, kabahatlinin başvuru dilekçesine eklediği belgelere göre eylem tarihinden önce,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2017/1809 K. 2018/1908 T. 26.02.2018

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/20354 K. 2021/14941 T. 04.11.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet etmek eyleminden kabahatli … hakkında 288,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 29/07/2020 tarihli, MA 61216874 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun kabulü ile idarî para cezası karar tutanağının iptaline ilişkin ANKARA Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 19/11/2020 tarihli ve 2020/5080 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan verilen 01/04/2021 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.04.2021 tarihli ve KYB. 2021-47156 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; 1-5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 6, 22/4

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/20354 K. 2021/14941 T. 04.11.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 335-191 Sanık … ‘in canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan TCK’nın 82/1-b, 62, 53/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2014 tarihli ve 335-191 sayılı resen temyize tabi hükmün katılanlar … ve … vekili, katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2017 tarih ve 6284-836 sayı ile hak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1189 K. 2018/377 T. 27.09.2018

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 4. Ceza Dairesi Mahkemesi :Sulh Ceza Sayısı : 61-198 Tehdit suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 106/1-2. cümle ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 1.200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve taksitlendirmeye ilişkin Eskişehir (Kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 15.03.2011 tarihli ve 61-198 sayılı hükmün, sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 18.05.2015 tarih ve 15803-29265 sayı ile; “Sanığın, ‘bu evi de seni de yakarım’ diyerek katılanı tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, eyleminin TCK’nın 106/1-1. cümlesinde yer alan katılanın hayatına ve vücut dokunulmazlığına yönelik olduğu gözetilmeden, TCK’nın 106/1-2. cümlesi gereğince sair

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1189 K. 2018/377 T. 27.09.2018