Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/379 K. 2020/352 T. 07.07.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 172-176 Kasten öldürme suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 81/1, 29, 53/1, 58, 54 ve 63. maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, müsadereye ve mahsuba ilişkin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve karar tarihi itibarıyla ceza miktarı yönünden resen temyize tabi olan 04.12.2014 tarihli ve 312-237 sayılı hükmün sanık müdafisi ve katılanlar vekili tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2018 tarih ve 4172-1285 sayı ile; ” … 1- Dosya içerisinde bulunan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/379 K. 2020/352 T. 07.07.2020

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/4013 K. 2020/760 T. 26.02.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli öldürme HÜKÜM : TCK.nin 82/1-d,e, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … ‘ın, yeni doğan bebeğini nitelikli kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin; sanık hakkında takdiri indirim uygulanmaması gerektiğine ve sair hususlara, sanık … müdafiinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelen yerinde görülmeyen

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/4013 K. 2020/760 T. 26.02.2020

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2021/3317 K. 2021/19091 T. 08.12.2021

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2020 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı görülmüştür. Sanık hakkında tekerrrüre esas alınan ilamındaki mahkumiyetin, TCK’nın 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçuna ilişkin olması ve hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2021/3317 K. 2021/19091 T. 08.12.2021

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 2019/9553 K. 2019/9522 T. 04.07.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama, çocuğa karşı … , aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat Gereği görüşülüp düşünüldü: I- Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sanıklar … ve … hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde: Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin yokluğunda verilen hükmün 18.12.2018 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği ancak; hükmün CMUK.nın 310/1. maddesinde öngörülen yasal bir haftalık süre geçtikten sonra 02.01.2019 tarihinde temyiz edildiğinin anlaşılması karşısında; 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi ve 1412 sayılı CMUK.nın 317. maddesi gereğince temyiz isteminin oybirliğiyle REDDİNE, II- Sanık hakkında mağdurlar … ve …

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 2019/9553 K. 2019/9522 T. 04.07.2019

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2020/419 K. 2020/793 T. 02.03.2020

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/06/2018 gün ve 2017/383 esas, 2018/323 karar sayılı, sanığın “çocuğu öldürmeye teşebbüs” suçundan TCK’nin 82/1-e, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hükme yönelik istinaf başvurularının CMK’nin 280/1 -a maddesi uyarınca esastan reddine. TÜRK MİLLETİ ADINA 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 100. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca sanık … müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin takdiren REDDİNE karar verilmiştir. Sanık … hakkında; mağdur … ’e yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü katılan vekili

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2020/419 K. 2020/793 T. 02.03.2020

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/2519 K. 2019/323 T. 21.01.2019

Mahkemesi :Ceza Dairesi Suç : 1-Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 2-Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs, 3-Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, 4-Silahlı terör örgütüne üye olma Hüküm : Sanıklar hakkında: 1-Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı; TCK’nın 309/1, 53/1-5, 58/9, 63. maddeleri ve 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca mahkumiyet, 2-Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı; Ceza verilmesine yer olmadığına, 3-Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrı ayrı; Ceza verilmesine yer olmadığına kararlarına yapılan istinaf başvurularının esastan reddi Yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece sanıkların Anayasayı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/2519 K. 2019/323 T. 21.01.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 214-230 Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 53/1, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Bolu Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.11.2015 tarihli ve 214-230 sayılı hükmün, sanık müdafisi, katılan vekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 24.11.2016 tarih, 16477-19515 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyesi H. Canan; “Sanık …

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1412 K. 2020/8 T. 16.01.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Sulh Ceza Sayısı : 25-670 Kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucu değişen suç vasfına göre kötü muamele suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 232/1, 62, 50/1-a ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve taksitlendirmeye ilişkin Alanya (Kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 11.10.2013 tarihli ve 25-670 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yüksek 18. Ceza Dairesince 04.05.2016 tarih ve 24354-9583 sayı ile; “TCK’nın 232. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunun oluşması için mağdura yönelik fiillerin süreklilik arz etmesi ve kanunda düzenlenen fiillerden

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1412 K. 2020/8 T. 16.01.2020

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/272 K. 2021/7 T. 28.01.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 360-93 Kasten yaralama suçundan sanık … ‘nun beraatine ilişkin İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 20.05.2014 tarihli ve 267-274 sayılı hükmün, Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 11.10.2016 tarih ve 5078-3537 sayı ile; “ … Oluşa ve dosya kapsamına göre … ‘a ait ATK İzmir Şubesinin 27.05.2013 tarihli raporu, 26.05.2013 tarihli canlı teşhis tutanağı ile tanıklar … ve … ‘ın beyanları bir arada değerlendirildiğinde, sanık … ‘ın kasten yaralama suçundan cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesi,” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. İzmir 3.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/272 K. 2021/7 T. 28.01.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/753 K. 2019/497 T. 25.06.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 8. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 65-213 Sanık … hakkında işkence suçundan açılan kamu davasında, yapılan yargılama sonucunda sanığın eyleminin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 86/1, 86/3-d-e, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.11.2012 tarihli ve 1-264 sayılı hükmün bozmadan sonra şikâyetinden vazgeçen katılan vekili ve sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 12.12.2013 tarih ve 15875-29039 sayı ile; “Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak; İşkence, ulusal

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/753 K. 2019/497 T. 25.06.2019