Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

a) Karara çıkıp tebliğ edilmeyen kararlarda zaman aşımı; Satışla ilgili hüküm taraflara 10 yıl geçmeden tebliğ edilmelidir. Tarafların bu kadar süre ihmalkâr davranmaları ve kararın bu müddet içinde kesinleşmesini sağlamamaları halinde ortaklardan biri zaman aşımı iddiasında bulunabilir. b) Kesinleşmeden Sonra satış talebine kadar geçecek süre içinde işleyen zaman aşımı; Satış kararı, kesinleşme tarihi ile satış talebi arasında işleyecek 10 yıllık süresinin dolması halinde de zaman aşımına uğrar (İİK’nın 33/1, 33-a/1 maddeleri) NOT: Paydaşlardan biri en son istek öncesinde zaman aşımının dolduğu iddiası ile sulh hukuk mahkemesinden satışın iptalini isteyebilir (İİK’nın 71 md.) Satış takibi bu yolla iptal edilirse paydaşlardan biri

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

Ortaklığın Giderilmesi Kararlarının İnfazı

-Kararın kesinleşmiş olması, -Kararın zaman aşımına uğramamış olması, -Taşınır mallar hakkında taksim kararı verilmiş ise karar kesinleşmekle mülkiyeti iktisap etmiş sayılacağından zaman aşımına uğramayacağının bilinmesi, -Paylaşmanın aynen taksim suretiyle giderilmesine ilişkin karar ister taşınır mal isterse taşınmaz mal için verilmiş olsun kararın veriliş tarihinden tebliğ tarihine kadar 10 yıl geçmiş ise, zaman aşımı geçtiğinden bahisle Temyiz/İstinaf yoluna başvurabilir. Bu iddia yerinde görülürse esas hakkında incelemeye geçmeden Yargıtay’ca bozma kararı veya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Kararı

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde: * Kararda satışın nasıl yapılacağının (açık artırma ya da pazarlık) ile üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile satılıp satılmayacağı hususlarında belirtilmesi gerekir. * Satış sonunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağı kararda gösterilmesi gerekir. (Tapu kaydındaki hisseleri veya mirasçılık belgesindeki payları oranında) * Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan karar ilam harcı oranı, Mahkeme kararında belirtilen oran üzerinden alınır. (Yargıtay HGK.’nun 24/03/2010 tarih ve 2010/12 -158 Esas-2010/178 karar sayılı ilam)

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar

*  Tapu kaydının düzeltilmesi isteği, *  Kadastro tespitinin iptali için açılan dava, *  Dava konusunun kendisine hibe edildiğini iddia edenin tescil işlemi yaptırması, *  Tapu iptal tescil davası açılması, *  Taşınır mallardaki mülkiyet ihtilafı, *  Tapu kaydındaki miktar ile arazi miktarının farklı olması, *  Birbirleri ile çelişen veraset belgelerinin ibrazı, *  Önalım davasının sonucunun araştırılması, *  Tapu kaydında taşınmazın miktarının yazılmamış olması, *  Tapudaki isimlerin farklı olması, *  Tapudaki paylar toplamının taşınmazın tamamını kapsamaması *  Paydaşlıktan çıkarılma davası, *  Bekletici mesele kabul edilebilecek nedenlerle taraflar arasında uyuşmazlık bulunması halinde mahkemece ilgilisine dava açmak üzere uygun bir süre verir. Bu süre

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılamayacağı Haller

Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması Örnek: Taşınmaz mal bütün paydaşların iştiraki ile on sene süre ile kiraya verilmiş ise on sene süre ile ortaklığın giderilmesi istenemez. Şüyuun idamesi: Taraflar belli bir süre için paydaşlığın devam ettirme konusunda anlaşabilirler.(En çok 10 yıl için sınırlandırılabilir.) 510 Sayılı Kanun (İskân Kanunu) ve 4853 sayılı Kanun (Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun) uyarınca dağıtılan taşınmazlar takyit süresi içinde paylaşma davası açılamaz. Mirasçılar arasında TMK’nun 611 Md. göre miras taksim (paylaşma) sözleşmesi yapılması halinde paydaşlığın giderilmesi davası açılamaz, açılmış ise reddi gerekir. Tapusuz taşınmazların paydaşlığı giderilemez. Ancak

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılamayacağı Haller

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tapu Kaydı Tapu kaydında pay / payda oranının mutlaka birbirini tutması gerekmekte olup, tutmaması halinde maddi hata olup olmadığı araştırılmalı, maddi hata bulunmamakta ise tapu kaydındaki oranların düzeltilmesi için dava açmak üzere ilgilisine süre verilerek sonucu beklenmelidir. Kesin Hüküm -Dava konusu taşınmaz mal hakkında daha önceden verilerek kesinleşmiş bir satış kararının bulunması halinde satış kararının kesinleşmesinden sonra on yıllık sürenin geçmemiş olması halinde davanın reddine karar verilmelidir. -Satışa ilişkin kararlar on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

Ortaklığın Giderilmesinde Tapu Miktarı İle Fiili Durumun Uymaması Hali

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi istenilen taşınmazın tapudaki yüz ölçümü fiili duruma uymuyorsa ve hudutlar da sabit değilse görevli mahkemede açılacak dava yoluyla tapu kaydındaki yüzölçümünün düzeltilmesi için taraflara süre verilmesi, dava açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi gerekir. Şayet dava açılmaz veya açılan dava retle sonuçlanırsa ve tapu yüzölçümü fiili durumdan az ise sabit hudutlardan başlayarak tapu kapsamı taşınmaz üzerinde belirlenip teknik bilirkişiye bu doğrultuda kroki düzenlettirilerek, krokide belirlenen yer hakkında karar verilir. Eğer tapu yüzölçümü fiili durumdan daha fazla ise davanın reddedilmesi gerekir.

Ortaklığın Giderilmesinde İntifa Hakkı Sahibi

-Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunludur. -Satış suretiyle paydaşlığın giderilmesine karar verildiğinde intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. -İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesini, taşınmazın intifasız satışını isterse diğer paydaşların muvafakatlerini aramaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilir. Bu durumda intifa hakkı bedel üzerinden devam eder. İntifa hakkı gerçek kişilerde ölüm ile son bulur, mirasçılarına intikal edemez, tüzel kişilerde ise, tüzel kişiliğin sona ermesi ile biter. Tüzel kişiliklerde intifa hakkı intifanın tesis edildiği tarihten itibaren en fazla 100 yıl için tesis edilebilir.