Vakıf Şerhli Taşınmazın İhalesi

(Y.6.HD.2009/5304-9430 E-K, 2010/12800-E 2011/572 K sayılı ilamı) Taviz bedeli taşınmazın satış bedeli üzerinden belirleneceğine göre, paydaşlığın giderilmesi davasının tarafları değil, taşınmaz mükellefiyeti niteliğindeki taviz bedelinin yeni malik sorumlu olacağından, paydaşların taviz bedeli ödemesi mümkün olmadığından, Taşınmaz tapu kaydı üzerinde ‚Taviz bedeli ödenerek kaldırılabilecek Vakıf Şerhi‛ var ise ödenecek olan taviz bedelinin İHALE ALICISI tarafından ödeneceği satış ilanı ve şartnamesine yazılmalıdır. Satış memurunun, ihale öncesinde şerhi öğrenince, taviz bedeli olarak kesilecek oranı sorması, bu unutulmuşsa, aynı işlemi ihale sonrasında ve dağıtım öncesinde gerçekleştirmesi gerekir. Vakıflar İdaresi de ihale konusu taşınmazın ilgilisidir. Taviz bedeli ödenmeden şerh kaldırılamaz ve alıcı adına tescil de

Devamını okumak için tıklayın…Vakıf Şerhli Taşınmazın İhalesi

İpotek ile Yükümlü Taşınmazın İhalesi

Üzerinde ipotek bulunan taşınmazlar, bu yükümlülük ile birlikte ihale edilmeli; ilan o şekilde yapılmalı şartname buna göre hazırlanmalıdır. Hakimin kararında, taşınmazın ipotekle yükümlü olarak ihalesine dair açıklamaya yer vermesi gerekmez. İİK.nun 123/3.md sinde ‘’gayrimenkulün rehini ile temin edilmiş muaccel borçların, müşteriye devredilmeyip, satış bedelinden tercihan ödeneceği’’ hüküm altına alınmıştır. İpotek alacaklısı kendisine yapılacak tebligat üzerine harekete geçmişse, kendisinin hemen icra takibi başlatması ve icra dairesine bir yazı yazdırarak, satış bedelinden, ipoteğe ait bölümün kesilip, icraya aktarılmasını istemesi gerekir. Alacaklı alacağını haricen aldığı halde ipotek şerhi sildirilmemiş olabilir; yahut ta ipotek alacaklısı alacağını önemsemeyebilir. İcra takibi yapmadan da satış memurluğundan alacağını

Devamını okumak için tıklayın…İpotek ile Yükümlü Taşınmazın İhalesi

İhaleyi Durdurma

Ortaklığın giderilmesi davasında olduğu gibi, onunla ilgili kararın yerine getirilmesi de çok taraflı ve çok sıfatlı bir takip işlemidir. Bütün paydaşların bu yönde bir isteği yoksa ihale işlemi de durdurulamaz. (Y.12.H.D nin 31/10/1985 gün 3342-8943) Diğer yandan yargı yerleri (Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Ticaret Mahkemesi gibi) kendilerine açılacak tapu iptali gibi davalar sebebiyle ara kararı ile dava sonuna kadar satışın durdurulmasına karar vermişlerse; satış memuru, ortaklığın giderilmesi hakkındaki kararla yetinemez; satışı durdurmalıdır. (Y.12.H.D.nin 02/11/1984 gün 10442/11158) Satış memuru kararın kesinleşmediğini satış öncesinde anlar ve bu konuda bir yanlışlık olduğunu belirlerse satışı durdurmalıdır. (Y.12.H.D.nin 08/12/1994 gün 14197/15690) Menkul satışlarında yediemin ihale

Devamını okumak için tıklayın…İhaleyi Durdurma

Taşınmaz Malın İhalesi

a) Satışı yapacak memur: Satışın hakim tarafından satışla görevlendirilen memur tarafından yapılması gerekir. (HUMK.nun 570.md), bu görev başkasına devredilemez. b) Satış yeri: Açık artırma ilanında açıklanan ve şartname ile gösterilen ‘yerde’ yapılır. c) Satış zamanı: Satış, ilan ve şartnamede gösterilen yıl, ay, gün ve saatte yapılır. İkinci ihale için de aynen geçerlidir. d) Tellal bulundurma: İhale sırasında tellal bulundurma şarttır. Tellal bulundurmadan yapılan ihale yok hükmünde geçersiz sayılır. Birinci ihale gerçekleşmese bile tutanak satış memuru gibi tellal tarafından da imzalanmalıdır. Tellalın belediye tarafından görevlendirilmiş kimse olması asıldır. Belediye tellallık yapacak kimse görevlendirmemişse, bu görev adliyede çalışan memura veya müstahdeme yaptırılabilir.

Devamını okumak için tıklayın…Taşınmaz Malın İhalesi

Açık Artırma – Artırıma Hazırlık

Artırma Hazırlık Tedbirleri : (İİK.114.md.) Madde 114 – (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/27 md.) Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilân edilir. İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17/7/2003-4949/27 md.) İlânın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilân satış talebi tarihinde tirajı elli binin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.(1) (Ek: 18/2/1965-538/57 Md.) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip,

Devamını okumak için tıklayın…Açık Artırma – Artırıma Hazırlık

Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

4.1.Taşınır veya taşınmazın değerinin saptanması; Ortaklığın giderilmesi davasında Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan keşfin amacı taşınır veya taşınmazın aynen taksimin mümkün olup olmadığını araştırır. Satış Memurunun yaptığı kıymet takdirinin amacı ise satışa konu malın değerinin tespiti ile taşınmazın özelliklerinin ayrıntılı olarak saptanması işlemidir, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir. Satış memuru tarafından kıymet takdiri yapılmadan yapılan satış başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Satış memuru tarafından yapılan kıymet takdiri ilgililere tebliğ edilerek itiraz imkanı sağlanmalıdır. İİK.nun 128.maddesi, kesinleşen kıymet taktirinden sonra, iki (2) yıl geçmedikçe değeri belirlenen mal için yeniden kıymet taktiri yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. Not: -Bu süre keşfin yapıldığı tarihten itibaren

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

SATIŞ TALEBİ HMK.nun 367/2 maddesi amir hükmüne uygun şekilde kesinleşme şerhi bulunmayan kararların esas alınarak satış işlemine başlanması sorumluluk arz edeceğinden, kararın kesinleşmesi ile satış için ayrı bir dosya tanzimi, Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasının alınarak satış dosyası içine konulması gereklidir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde taraflardan her biri satış isteyebilir. Gerekli masrafların yatırılması ve talep üzerine kararı veren mahkeme hâkimi tarafından görevlendirilecek Mahkeme Yazı İşleri Müdürü/İcra Müdürü satış memuru olarak satış işlemlerini yapacaktır. Dosyanın Satış Memurluğuna Gönderilmesi Talebi Satış talebini davada taraf olan paydaşlar ister. (Yalnızca davacıya ait değildir, davalı olan şahısta başvurabilir.) Satış

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

a) Karara çıkıp tebliğ edilmeyen kararlarda zaman aşımı; Satışla ilgili hüküm taraflara 10 yıl geçmeden tebliğ edilmelidir. Tarafların bu kadar süre ihmalkâr davranmaları ve kararın bu müddet içinde kesinleşmesini sağlamamaları halinde ortaklardan biri zaman aşımı iddiasında bulunabilir. b) Kesinleşmeden Sonra satış talebine kadar geçecek süre içinde işleyen zaman aşımı; Satış kararı, kesinleşme tarihi ile satış talebi arasında işleyecek 10 yıllık süresinin dolması halinde de zaman aşımına uğrar (İİK’nın 33/1, 33-a/1 maddeleri) NOT: Paydaşlardan biri en son istek öncesinde zaman aşımının dolduğu iddiası ile sulh hukuk mahkemesinden satışın iptalini isteyebilir (İİK’nın 71 md.) Satış takibi bu yolla iptal edilirse paydaşlardan biri

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

Ortaklığın Giderilmesi Kararlarının İnfazı

-Kararın kesinleşmiş olması, -Kararın zaman aşımına uğramamış olması, -Taşınır mallar hakkında taksim kararı verilmiş ise karar kesinleşmekle mülkiyeti iktisap etmiş sayılacağından zaman aşımına uğramayacağının bilinmesi, -Paylaşmanın aynen taksim suretiyle giderilmesine ilişkin karar ister taşınır mal isterse taşınmaz mal için verilmiş olsun kararın veriliş tarihinden tebliğ tarihine kadar 10 yıl geçmiş ise, zaman aşımı geçtiğinden bahisle Temyiz/İstinaf yoluna başvurabilir. Bu iddia yerinde görülürse esas hakkında incelemeye geçmeden Yargıtay’ca bozma kararı veya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilir.