İhale Nedeniyle Oluşan Vergi ve Harçlar

İhalenin kesinleşmesi ile birlikte damga vergisi ve KDV’nin ödeme yükümlülüğü doğar. İhalenin kesinleşmesine rağmen ihale alıcısı tarafından damga vergisi ve KDV’nin ödenmemesi durumunda icra müdürü tarafından kendisine bir muhtıra tebliğ edilerek makul bir süre verilir. Verilen bu süre içinde ilgili vergiler ödenmediği takdirde 23.03.1955 Tarih 1/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince ihale icra müdürü tarafından iptal edilir. Tellaliye harcının mükellefi borçlu olup ihale kesinleştiğinde ihale bedeli içinden ödenmesi gerekir. İhale alacağa mahsuben yapılmış ve ihale bedeli alınmamış ise bu durumda ihale alıcısı alacaklı tarafından tellaliye bedeli ödenir ve dosya borcuna ilave edilir. İhale alıcısı alacaklı alacağına mahsuben ihaleyi almış ve

Devamını okumak için tıklayın…İhale Nedeniyle Oluşan Vergi ve Harçlar

İhalenin Feshi Davası Açılması

İhalenin feshi davası, ihaleden sonraki 7 gün içinde açılır. (İİK.nun 134/2.md.) Dava açılmışsa, alıcının bedeli nakit olarak yatırma yükümlülüğü bundan etkilenir, ihale bedelinin tamamını yatırmalıdır, aksi halde kendisine yapılan ihale kararı kaldırılır İİK.nun 133.md hükümleri uygulanır, bu esnada ihale fes davası devam eder. Fesih talebi üzerine dava açılırsa yapılacak işlemler: a) Teminatın alıkonulması; Alıcı, artırmaya katılmak için teminat yatırmışsa, ihale kaldırılınca, bu para kendisine iade edilmez. İki ihale farkı nedeni ile sorumlu olabileceği tutara mahsup edilmek üzere alıkonulur. b) Alıcının ihale bedelinin tamamını yatırması halinde, ihale bedeli paydaşların ve alıcının menfaatlerini korumak ve zarara uğramalarını önlemek için ihale fesih davası

Devamını okumak için tıklayın…İhalenin Feshi Davası Açılması

İhale Bedelinin Nemalandırılması

İİK.nun 118.maddesinde ihalenin feshi davası açıldığı takdirde İİK.nun 134.maddesinde olduğu gibi ihale bedelinin nemalandırılması hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak İcra Müdürü alacaklı ve borçlunun menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Bu durumda İİK.nun 134/5. maddesi burada kıyas yoluyla uygulanabilir. Uygulanabilir diyorum çünkü bu husus yasada yer almamıştır. Menkul satışlarında ihalenin feshi davası açıldığında ihale bedelinin nemalandırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Oysaki nemalandırılması borçlunun, alacaklının hatta ihale alıcısının da menfaatine bir olay olduğu, nemalandırılmayacağına dair yasada herhangi bir hükümde bulunmadığından nemalandırılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. (Sıra cetveli Nemalandırma) Gelen faiz herkesin hissesi oranında paylaştırılır.

Tamamlama İhalesi

Tamamlama ihalesi yapılması gereken durumda, yeniden ikili ihale yapılması yanlıştır. İhale ilanının, en az ihaleden 7 gün önce yapılması gerekir. İlan ilgililere tebliğ edilmez. İlanın, öncekilerde olduğu gibi neviden araçlarla yapılmış olması gerekir. Hızlandırılmış ihalede tek bir ihale günü vardır. Satış memuru, önceki ihalede bedeli ödemeyen, ihalenin kaldırılmasına neden olan alıcının işi uzatmak gibi art niyetlerini engellemek için bu kimselerin peşin para ile ihaleye girmelerini kararlaştırabilir. (Y.12.H.D.nin 28/02/1985 gün 11232/1853) İhale bedelini yatırmadığı için ihalenin kaldırılmasına sebep olan alıcı ikinci ihaleye katılabilir buna yasal bir engel bulunmamaktadır. Kötü niyetli girişimlere engel olmak amacı ile bu yeni arttırmada taşınmaz birinci alıcıya

Devamını okumak için tıklayın…Tamamlama İhalesi

Alıcının İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle Önceki En Yüksek Teklifte Bulunana İhale (İİK m. 133)

İhale alıcısı bedeli ödemediği için ona yapılan ihale kararı İİK.nun 133/1 md’ne göre kaldırılıp, satış memuru tarafından kendisinden önce en yüksek teklifte bulunan, adresi belirli teklif sahibine teklif olunur. Tebliğden itibaren üç gün içinde almaya razı olursa satışa konu taşınmaz ikinci en yüksek teklifi veren kişiye ihale olunur. İkinci alıcıya muhtıra tebliği, süre ve kabulün bildirilmesi, ödeme: Alıcıdan önceki, en yüksek teklif sahibine yapılacak teklifin, yazılı ve ihtarlı olması gerekir. Kendisine yapılacak teklifte: 1) Evvelce sürdüğü pey karşılığı, taşınmazı alma hakkı olduğu, 2) Bu hakkını üç gün içinde kullanması, 3) Razı olursa kabulünü bu müddet içinde satış memurluğuna bildirmesi ve

Devamını okumak için tıklayın…Alıcının İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle Önceki En Yüksek Teklifte Bulunana İhale (İİK m. 133)

İhale Bedelinin Ödenmesi

İhale bedelinin tam olarak ödenmesi gerekir. Kısmi ödeme de ihalenin kaldırılması sebebi sayılır. Satış memurunun ödenecek tutar ve unsurları konusunda alıcıyı uyarması gerekir. İhale alıcısı birden fazla ise her alıcı kendi payından sorumludur. Ancak, ihalenin bütünlüğü, bölünememesi ilkesi karşısında alıcılardan biri; kendisine ait bedeli ödemezse ihale kaldırılmasına sebep olur. Alıcılardan birinin kendi sorumluluğunda olmayan bedeli diğerlerini temsilen yatırması halinde, ihale kaldırılamaz. Bedeli verilen süre içerisinde veya peşin olarak ödememe sebebi ile ihaleyi kaldırma yetkisi satış memuruna aittir. Satış memurunun görevini zamanında yapmaması yahut bu yoldaki isteği reddetmesi üzerine Sulh Hukuk Mahkemesine şikayette bulunulabilir.

Açık Artırmada Satış Bedelinin Ödenmesi

ÖDEME USULÜ Satış bedeli peşin ödenir ancak, satış memuru alıcıya gayrimenkullerde 10 gün, menkullerde 7 günü geçmemek üzere bir süre verebilir. Satış memuru gayrimenkullerde satış bedelinin ödenmesi için alıcıya on günden az süre vermiş ise bu süreyi (toplam 10 günü geçmemek üzere) uzatabilir. Y.12.HD. 20/02/2006 tarih 26438-3047) Baki Kuru el kitabı sayfa 677) Satış bedeli yerine çek, teminat mektubu, tahvil veya senet ile alınması, Yargıtay yerleşmiş görüşü gereği ödeme olarak kabul edilmemektedir. (Y.12.H.D nin 16/01/1986 gün 1985/6624-1996/303) Alıcının Hissedar Olması Halinde İhale Bedelinin Hesaplanması: Alıcı paydaş, dağıtım tablosuna göre kendisine verilecek olan tutarı yatırmama hakkına sahiptir. Kendi bürüt payı değil,

Devamını okumak için tıklayın…Açık Artırmada Satış Bedelinin Ödenmesi

İhale Sonrası İşlemler

1-İhale günü teminat bedeli bankaya veya mahkeme veznesine depo edilir. 2-İtiraz süresi sonunda İhalenin Feshi Davası açılıp açılmadığı sulh hukuk mahkemelerinden sorulur. (veya tevzi bürosundan) İhalenin feshi davası açılmış ise dava sonucu beklenmekte ve kesinleşmiş karar dosyaya ibraz edildiğinde ilam gereği yerine getirilmektedir. Not: ihalenin feshi davası açıldığında İİK.nun 134/4 maddesi gereğince ihale bedeli bankada açılacak aylık olarak vadeli bir hesapta nemalandırılır. İhalenin feshi davasının reddine karar verilip kesinleştiğinde ihale bedeli neması ile paydaşlara hisseleri oranında ödenir. Tevzi işlemleri için satış memuru görevlendirir ise tevzi raporunun hazırlanması için satış memurunun emek ve mesaisine karşılık mahkeme hakimi tarafından ücret takdir edilir.

Devamını okumak için tıklayın…İhale Sonrası İşlemler

Arttırmanın Yapılışı ve Tutanak Tanzim İhaleye Katılabilecekler

Evvelce ihalenin feshine sebep olan şahsın, peşin para ile ihaleye sokulması yasaya aykırı sayılamaz. (Y.12.H.D.nin 28/02/1985 gün 1984/11232 e – 1853) İhaleye katılacaklar tekliflerini genel olarak sözlü olarak yapmalıdırlar. Satış memuru, ihale başladığında kendine ulaşan teklifi açıkça okumalı ve bu bedelle tellal vasıtası ile nida ettirilir ve bu tutanağa da yazmalıdır. Üç defa yüksek sesle okuma: İhale için aranan teklif gerçekleşmişse, daha başka yüksek teklifte bulunan olup olmadığının belirlenmesi bakımından, tellala en son ihalenin yapılacağı hususları yüksek sesle okutturulması ve bu hususun da tutanağa yazılması gerekir. Birinci ihale; Birinci ihalede en yüksek teklifin, malın tahmin edilen bedelinin en az %50

Devamını okumak için tıklayın…Arttırmanın Yapılışı ve Tutanak Tanzim İhaleye Katılabilecekler

Satış Günü Satış Saatinden Önce Yapılacak Son İşlemler

1- İhale günü internet üzerinden elektronik ortamda teklif verilip verilmediği UYAP ekranından çıktı alınarak dosyaya konulur. 2- Tellalın hazır olup olmadığına bakılır, tellal gelmemiş ise satış memuru tarafından mübaşir v.s. (olmadığı yerde adliye çalışanlarını memurlardan biri) tellal olarak görevlendirilir, ihale tutanağına görevlendirme nedeni yazılır. (satış memuru tarafından uygun ücret taktir edilir) 3- Satış dosyası evrakları (tebligat, müzekkere cevapları gibi) incelenir, eksikliklerin satışın devamına etki edip etmediği hususu resen gözetilir. 4- Hissedarın taşınmazın muhammen bedeli üzerinden hissesine düşen miktar hesaplanır. Hesaplanan miktar teminat miktarından düşülür. Teminat miktarında bakiye kalması durumunda bakiye miktar kadar teminat hissedardan tahsil edilir. 5- Satış saatinde tellal

Devamını okumak için tıklayın…Satış Günü Satış Saatinden Önce Yapılacak Son İşlemler