Yakalama süreyle sınırlı mıdır?

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. Yol süresinin sınırlandırılması, bugüne kadar yasalarımızda olmayan bir hükümdü. Bu konudaki açıklık da gözaltı kurumunun uygulanmasında faydalı bir gelişmedir. Toplu olarak işlenen suçlarda(üç ya da daha çok kişinin işlediği suç),

Devamını okumak için tıklayın…Yakalama süreyle sınırlı mıdır?

Yakalamanın sonucu nedir?

Yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek delillerin varlığına bağlıdır. Gözaltına alma bağımsız bir yargılama önlemi(koruma tedbiri) değildir; yakalamamın sonucudur. Kişinin gözaltında olması demek, savcının bilgisi dahilinde güvenlik görevlilerince belirli yerlerde tutulmasıdır. Buralara nezarethane denilir.

Yakalama nedir?

Kimler yakalama yapabilir? Yakalamanın sonucu nedir? Yakalama süreyle sınırlı mıdır? Yakalanan kişi salıverildikten sonra tekrar yakalanabilir mi? Yakalama, suç şüphesi altında olan kişilerin özgürlüklerinin, henüz bir yargıç tarafından verilmiş tutuklama kararı olmadan önce sınırlandırılmasıdır. Yakalama da öteki ceza yargılaması önlemleri gibi, ceza yargılamasının ve yargılama önlemlerinin amacına sahiptir. Ayrıca yakalama tutuklamayı mümkün kılmak için başvurulan bir önlem olduğundan, bununla yakın ilgisi vardır ve bunun aracı durumundadır. Yakalama yargıç kararına dayanmadığından, gerek Anayasada gerek yasada çok sıkı koşullara tabi tutulmuştur. Anayasa, yakalamanın ancak suçüstü durumlarında ve gecikmesinde tehlike olan durumlarda mümkün olduğunu belirtmiştir. Zaten yakalama kavramı suçüstü kavramı ile iç içe

Devamını okumak için tıklayın…Yakalama nedir?

Adli kontrol ne demektir?

Adli kontrol ne demek? Adli kontrolün anlamı Adli kontrol, CMK’nın getirdiği bir kurumdur; niteliği açısından bir yargılama önlemidir. Temel amacı, tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir. Adli kontrol, ceza yargılaması hukukumuza yeni giren bir kurumdur. Bu kurumun hukuki niteliği, tutuklamanın bir türevi olmasıdır. Bunun anlamı şudur: Tutuklamanın koşullarının ve nedenlerinin gerçekleştiği hallerde, yargıç tutuklama kararı vermeyecek, fakat sanığın adli kontrol altına alınmasına karar verecektir. Adli kontrol, sanığın yasada sıralanan yükümlülüklerden birine ya

Devamını okumak için tıklayın…Adli kontrol ne demektir?

Tutuklama (tutukluluk) süreyle sınırlı mıdır?

Bu konuda ilk söylenmesi gereken husus şudur: Tutukluluk süresinden söz edildiği zaman, şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş, kişi hakkında tutuklama kararı uygulanmış ve bir tutukevine konulmuş olması söz konusudur. Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. Uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir. Ancak millet ve devlete karşı suçlarda, devletin güvenliğine karşı suçlarda,

Devamını okumak için tıklayın…Tutuklama (tutukluluk) süreyle sınırlı mıdır?

Tutuklamanın temel ilkeleri nelerdir?

Tutuklamanın temel şartı, kişinin suçu işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığıdır. Suç şüphesinin kuvvetini deliller belirler. Deliller ne denli güçlü olursa, suç şüphesi de o kadar güçlü olur. Bu husus her olayın özelliğine göre değişir. Tutuklama kararı için CMK’da belirli nedenler öngörülmüştür. Bunlar, kaçma şüphesi ve delilleri karartma(delile ulaşmayı önleme ya da delili bozma) olarak belirtilir. Tutuklama kararı verilebilmesi için CMK’da belirli suçlar sayılmıştır. Bunlara “katalog suçlar” denilir. Katalog aslında yasada sayılan suçların listesidir. Bu suçların varlığı halinde, kaçma şüphesi var sayılır. Bu listede yer alan suçlar önemli suçlardır, çünkü bu suçların cezaları ağırdır.

Tutuklama kararını kim verir?

Tutuklama kararını yargıç verir. Bunun istisnası yoktur. Bu yargıç soruşturma aşamasında(kamu davası açılmadan önceki evre) sulh ceza yargıcıdır. Son soruşturmada tutuklama kararını mahkeme verir. Mahkeme asliye ceza mahkemesi ise, yargıç bu mahkemede görev yapan yargıçtır. Son soruşturma bir ağır ceza mahkemesinde(ACM) yapılıyorsa, kararı mahkeme verir. ACM, bir başkan iki üyeden kuruludur. Tutuklama kararı bu mahkemede oybirliğiyle verilebileceği gibi, oy çokluğuyla da verilebilir. Kanun yolu aşamasında istinaf ya da temyiz kanun yolunda, istinaf yargılaması bölge adliye mahkemesinde yapıldığı için bu mahkemece verilir. Tutuklama kararı bu mahkemede oybirliğiyle verilebileceği gibi, oy çokluğuyla da verilebilir. Temyiz yargılaması Yargıtayda yapılır. Dosyanın incelendiği dairede (Yargıtayın

Devamını okumak için tıklayın…Tutuklama kararını kim verir?

Tutuklama nedir?

Tutuklama, bir yargıç kararıyla anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi ile, bir kişinin henüz suçluluğu hakkında kesin karar verilmeden önce, özgürlüğünün kaldırılmasıdır. Tutuklama kişi özgürlüğünü en ağır biçimde sınırlandıran bir önlem olması nedeniyle, ancak yargıç kararıyla uygulanır. Türk hukukunda bunun istisnası yoktur. Başka bir makam ya da kişi tutuklama kararı veremez. Hakkında tutuklama kararı verilen kişi ele geçirilir ve tutukevi adı verilen ve genellikle cezaevlerinin bir bölümü olarak yapılan yerlerde tutulur. Hakkında tutuklama kararı verilen kişiye “tutuklu”, bu kişinin içinde bulunduğu hukuki duruma da “tutukluluk” denir. Anayasamız 19 uncu maddesinde tutuklamanın ancak yargıç kararıyla mümkün olduğunu belirtmekte ve kavramı daha

Devamını okumak için tıklayın…Tutuklama nedir?

Ceza yargılamasında banda alınan kayıtlar delil olur mu?

Bant kayıtları hakkında keşif ya da belgeyle ispat kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı sorun teşkil etmektedir. Bant kayıtları yazılı olmadığı ve okunma kabiliyeti de bulunmadığı içindir ki, bunlar doğrudan doğruya belge olarak kabul edilmek gerekir. Bant kayıtları bakımından bunların sakıncası olarak ileri sürülen en önemli nokta, bunların üzerinde tahrifat ve değişiklik yapmanın çok kolay mümkün olmasıdır. Hatta bir belgeyle karşılaştırıldığında, bunun çok daha uygun olduğu söylenebilir. Bant kayıtları keşif konusu olabilecek bir şey olarak düşünülmeli ve mahkeme önünde ve sözlü olarak yapılmasıyla gerçekleşmektedir. CMK kuralları bunu öngörmektedir. Buna göre bant kayıtları ancak bir keşfin konusu olabilmelidir. Bunların belge delili olarak değerlendirilmesi de

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında banda alınan kayıtlar delil olur mu?

Ceza yargılamasında yer gösterme ne demektir?

CMK bir özel keşif işlemi düzenlemiş, buna yer gösterme demiştir. Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir. Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sırasında hazır bulunabilir. Yer gösterme işlemi tutanağa bağlanır. Yer gösterme adıyla anılan işlem bir keşiftir. Buna göre, savcı bu işlemi yaptırmak konusunda görevlendirilmiştir. Maddede yer alan, “ yaptırabilir “ sözcüğünü, olayın özelliği dikkate alınarak, takdir yetkisi içinde kalan bir yetki olarak anlamak uygun olur. CMK’da savcının yer gösterme işlemini yapmasının zamanı belirtilmiştir. Bu işlem, hazırlık soruşturmasında yapılacaktır. Savcı, şüphelinin ifadesini aldıktan sonra bu işlemi yapacaktır. Bu demektir ki,

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında yer gösterme ne demektir?