Ceza davasını kim açar, nasıl açılır?

Savcı yaptığı hazırlık soruşturması sonunda, kovuşturmama kararı vermediğinde, araştırma konusu eylemin suç oluşturduğu konusunda yeterli şüpheye ulaşmış demektir. Bunun sonucu olarak bu uyuşmazlığı çözülmek üzere mahkeme önüne götürmek zorundadır. Savcı davayı açmadan önce bütün koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini iyi biçimde değerlendirmek durumundadır, çünkü hakkında ceza davası açılan kişi sanık adını alacak, onun toplum içindeki durumunda bu nedenle değişik olacak (son soruşturma sonunda beraat etse bile), öte yandan yine boş yere açılmış bir kamu davasında yapılan giderler de boşa gidecek ve bunun yanında toplumdaki adalet duyguları da zedelenecektir. Savcının açtığı dava bir ceza davası olduğundan ve bu davayla toplumda bozulmuş olan düzenin

Devamını okumak için tıklayın…Ceza davasını kim açar, nasıl açılır?

Hazırlık soruşturmasının yeniden yapılması mümkün müdür?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Bu düzenlemedeki temel nokta şudur: Yeni delil ve sulh ceza yargıcının kararı birlikte aranacaktır. Bir olayda yeni delil/delillerin elde edilmesi yeterli değildir. Sulh yargıcı bunları değerlendirmeli ve soruşturmanın yeniden açılmasına karar vermelidir. Bundan sonra aynı fiil için soruşturma yenilenir ve kamu davası açılabilir. Yasa koyucunun bu yaklaşımının anlamı şudur: Bir olaydan ötürü soruşturma yapılmış, dosya kapanmıştır. Daha sonra o olayla ilgili yeni delillere ulaşılmıştır. Bu dosyanın açılabilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasının yeniden yapılması mümkün müdür?

Kovuşturmama kararına nasıl itiraz edilir?

Bu yola gidildiğinde, savcının vermiş olduğu idari nitelikteki kovuşturmama kararı yargısal bir denetimden geçirilmektedir. Bu kararın yerinde olup olmadığı konusunda bir yargı organı karar vermektedir. Savcının kararına karşı böyle bir yolun kabul edilmesi, savcının kamu davasını açmak mecburiyetini denetlemek içindir. Bu sistemde savcı suçun işlendiği konusunda yeterli kuşku elde ettiğinde, davayı açmaya mecbur olduğuna göre, bu alandaki değerlendirmeyi tam ve gerçeğe uygun biçimde yapıp yapmadığının denetimi söz konusu olmaktadır. Bir başka amaç da suçtan zarar görene, bu kararın hukuka uygunluğunu ve haklılığını tartışmak olanağını sağlamaktır. İtiraz bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye deliller ve belgeler de eklenir. Bu başvurunun amacı, savcının

Devamını okumak için tıklayın…Kovuşturmama kararına nasıl itiraz edilir?

Hazırlık soruşturması nasıl sonuçlanır?

Savcı hazırlık soruşturmasının belgelerini inceledikten sonra, dava açmamaya kanaat getirdiğinde, işi sona erdirmelidir. Savcı, araştırılan olaydan ötürü hiçbir kişi hakkında kovuşturma yapmayacak demektir. CMK bunu, savcının “kovuşturmaya yer olmadığı” sonucuna varması biçiminde açıklamıştır. Bugün uygulamada bu karar “takipsizlik” kararı olarak da anılmaktadır. Bu kavramı belirten terimler içinde ön plana çıkmış bir terimdir. “Takip” kovuşturma karşılığı kullanıldığı için, takipsizlik de yapılmayacağını belirtmek amacını taşımaktadır. Hazırlık soruşturmasını yapan savcı bunun sonucunu da belirlemek yetkisine sahiptir. Savcı hazırlık soruşturması sonunda kovuşturma yapmayacağını bir kararla belirtecektir. Bu karara, kovuşturmaya yer olmadığı kararı(takipsizlik kararı) adı verilir. Hukuki niteliği açısından bu karar, bir olay nedeniyle yürütülen

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması nasıl sonuçlanır?

Hazırlık soruşturmasında kolluğun görevi nedir?

Hazırlık soruşturması yapılırken, savcıya yardımcı olanların başında kolluk gelir. Kolluk genel ve özel olarak ayrılır. Genel kolluk, polis ve jandarma, özel kolluk ise özel yasalara göre kurulup kollama görevini yapan güçlerdir. Belediye kolluğu (zabıtası), orman kolluğu, gümrük kolluğu, sahil ve liman kolluğu gibi. Kolluk bir toplumda dirlik ve düzeni sağlamakla yükümlü güç olarak gerek suçtan önce ve gerek suçtan sonra görev yapar. Ceza yargılamasında ön plana çıkan ve savcılığa yardımcı olarak çalışan kolluk, suç sonrası görev yapan kolluktur. Bu tür kolluk, suç kolluğu, adli polis, adli zabıta olarak adlandırılır. Belirtmek gerekir ki kolluğun bu biçimde ayrılışı, kuruluşu bakımından değil, fakat

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasında kolluğun görevi nedir?

Hazırlık soruşturması işlemleri nasıl tutanağa bağlanır?

CMK’da özel bir maddede düzenlenmiştir. Şu noktalar önem taşır: Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur. Acele hâllerde, yemin vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak görevlendirilebilir. Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza edilir. Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir. Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir. İşlemde

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması işlemleri nasıl tutanağa bağlanır?

Hazırlık soruşturmasının gizli yürütülmesi ne demektir?

Hazırlık soruşturması faaliyetinin gizli yürütülmesi, bu dönemin temelinden doğan bir niteliktir. Suçun ve delillerin henüz tam olarak ortaya çıkarılmadığı bir dönemde, araştırma işlemlerinin kamuya açık olarak yürütülmesinden toplumun büyük zarar göreceği doğaldır. Açık yapılan bir hazırlık soruşturmasında sanıkları ve suç delillerini bulmak ve toplamak son derecede güç olacaktır. Yasa araştırma işlemleri yapılırken, yargılamanın taraflarının katılmasını öngörmemekle, bunların gizli yürütüleceğini kabul etmiş olmaktadır. Fakat yargıcın yaptığı işlemlere savcının ve sanık sıfatını almış olan failin ve tutuklanmış sanığın ve onun müdafiinin ve bilirkişinin katılabileceklerini belirtmekte, burada bir kıyasa yer vermektedir. Sayılan süjeler son soruşturmada hangi işlemlere ne ölçüde katılabiliyorsa, hazırlık soruşturmasında da

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasının gizli yürütülmesi ne demektir?

Hazırlık soruşturmasını kim yürütür?

Ceza yargılaması faaliyetinin bütününün bir plan içinde yürütülmesi gibi, onun bir bölümü olan hazırlık soruşturmasının da çeşitli güçlerin katılmasıyla, fakat bir makamın yönetiminde yürütülmesi gerekeceği doğaldır. Her ne kadar bir suçun ve bunun suçlularının ortaya çıkarılması, çeşitli kişi ve makamların çabasını gerektirirse de, bunlar arasında bir işbirliği olmadığı takdirde, amaca ulaşmak zorlaşacaktır. Bu nedenle de bu hazırlayıcı görevin yapılmasında bir makam, faaliyeti yöneten ve onun sorumluluğunu taşıyan makam ve güç olmalıdır. Bu makam savcılıktır. Hazırlık soruşturmasının sorumlu makamı kamu adına suçları kovuşturmakla yükümlü olan savcılık örgütüdür. Bir suç haberi alan savcılık bunu hemen araştırmak zorundadır. Bu amaçla da bütün kamu

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasını kim yürütür?

Hazırlık soruşturması şikayet üzerine nasıl başlar?

Kovuşturması şikayete bağlı suçları öğrenme yolu şikayettir. Bu suç grubu, yasada açık olarak belirtilen suçlarda, suçun mağdurunun o suçtan ötürü soruşturma yapılmasını ve failin cezalandırılmasını istemesidir. Şikayet bir yargılama koşulu olduğundan, bu koşulun gerçekleşmesiyle yargılama işlemlerine başlanabilir. Her ne kadar kovuşturması şikayete bağlı olmayan suçlarda da şikayetten söz edilirse de, bu aslında bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu bakımdan onun kural ve koşullarına tabi olmak gerekir. Şikayet ancak kovuşturması şikayete bağlı suçlar için bir suçu öğrenme yolu olabilir. Şikayet, bir eylemden ötürü failin yargılanması ve cezalandırılmasını istemektir. Yazılı olarak yapılmak gerekir. Fakat şikayetin sözlü beyan üzerine tutanağa geçirilmesi de mümkündür. Şikayet

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması şikayet üzerine nasıl başlar?

Suç duyurusu (ihbar) nasıl yapılır?

Suç duyurusu, hazırlık soruşturmasının başlamasının en çok karşılaşılan biçimidir. Suç duyurusu da başka makam ya da kişilerin kovuşturma organlarına suçları bildirmeleridir. Bildirenin bir kamu makamı olması ya da bir özel kişi olmasına göre ayrılır. Kamu makamlarının suç duyurusu denilince, bunların başında kolluk(polis, jandarma) gelir. Yasa kolluğa bir suça rastladığında, gerekli önlemi alma ve hazırladığı belgeleri hemen savcılığa gönderme görevini vermiştir. Kolluğun bu görevini yerine getirmesi savcılık bakımından bir suç duyurusu niteliğindedir, çünkü savcılık bu yolla ilk kez bir suçu öğrenmektedir. Kamu makamlarının suç duyurusunda bulunmalarının başka örnekleri de hukukumuzda vardır. Bir kişi duruşmada suç işlediğinde, örneğin bir tanığın yalan yere

Devamını okumak için tıklayın…Suç duyurusu (ihbar) nasıl yapılır?