Duruşma hazırlığı devresi nedir, bu devrede hangi işlemler yapılır?

Duruşma hazırlığı, isminden de anlaşılacağı üzere, duruşmayı hazırlayan bir bölümdür. Amacı kendisinden sonra gelen duruşma bölümünün en kısa zamanda yapılabilmesini sağlamaktır. Bunun için bu evrede daha önce eksik kalmış hususlar tamamlanacağı gibi, duruşmanın yapılabilmesini sağlayacak işlemlerin de gerçekleştirilmesi gerekir. Duruşma hazırlığında işlemler dosya üzerinden yapılır. Duruşma hazırlığında yargılamanın taraflarının bir araya gelmeleri söz konusu değildir. Uygulamada bu devreye “tensip” adı verilmekte, işlemler bir tutanakla tespit edilmektedir. Bu nedenle de bu tutanağa “tensip tutanağı” adı verilmektedir. Duruşma hazırlığında yapılması gereken işlemler şöyle sıralanabilir: -İddianamenin iadesi kararı verilmediğinde, mahkeme başkanı ya da yargıç, önce iddianamenin kabulüne karar verir. Bunun anlamı şudur: Savcının

Devamını okumak için tıklayın…Duruşma hazırlığı devresi nedir, bu devrede hangi işlemler yapılır?

İddianamenin iadesi mekanizması nasıl işler?

CMK’nın getirdiği yeni bir kavramdır. Savcının açtığı kamu davasının mahkemece kabul edilmemesi, davanın iddianamesi ile son soruşturmanın yapılmayacağı demektir. İddianamenin iadesinin prosedürü ve sonuçları şunlardır: Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle; a) 170’inci maddeye aykırı olarak düzenlenen, b) Suçun ispatına doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir. Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez. Bu, yargılama konusu olacak olan suça mahkemenin savcıdan değişik bir isim vermesidir. Örnek: kasten ağır yaralama yerine kasten adam öldürmeye

Devamını okumak için tıklayın…İddianamenin iadesi mekanizması nasıl işler?

İddianame nedir, içeriğinde hangi unsurlar yer alır?

İddianame, bir ceza olayını son soruşturmaya aktaran belgenin adıdır. Kamu davası iddianame ile açılır. İddianame ile işin son soruşturmaya aktarılması özel bir yere sahiptir. İddianamenin ceza yargılamasının önemli bir belgesi olması nedeniyle ceza yargılaması açısından önem taşır. İddianame, içeriği bakımından son soruşturmayı yapacak olan mahkemeye verilen ve bu mahkemenin uyuşmazlığı çözmesini isteyen bir belgedir. Bunun hangi mahkemeye verileceği, yargıcın yetki kurallarına göre belirlenir. Özellikle yerel ve görevsel yetki kurallarına uymak gerekir. Örneğin İstanbul’da işlenmiş olan bir ağır cezalık suçun yargılanması, İstanbul’daki ağır ceza mahkemesinden istenecektir. Savcının iddianame düzenleyerek kamu davasını açması, sanığın suçu işlediğine ilişkin yeterli şüphe nedenlerine ulaşması ile

Devamını okumak için tıklayın…İddianame nedir, içeriğinde hangi unsurlar yer alır?

Ceza davasını kim açar, nasıl açılır?

Savcı yaptığı hazırlık soruşturması sonunda, kovuşturmama kararı vermediğinde, araştırma konusu eylemin suç oluşturduğu konusunda yeterli şüpheye ulaşmış demektir. Bunun sonucu olarak bu uyuşmazlığı çözülmek üzere mahkeme önüne götürmek zorundadır. Savcı davayı açmadan önce bütün koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini iyi biçimde değerlendirmek durumundadır, çünkü hakkında ceza davası açılan kişi sanık adını alacak, onun toplum içindeki durumunda bu nedenle değişik olacak (son soruşturma sonunda beraat etse bile), öte yandan yine boş yere açılmış bir kamu davasında yapılan giderler de boşa gidecek ve bunun yanında toplumdaki adalet duyguları da zedelenecektir. Savcının açtığı dava bir ceza davası olduğundan ve bu davayla toplumda bozulmuş olan düzenin

Devamını okumak için tıklayın…Ceza davasını kim açar, nasıl açılır?

Hazırlık soruşturmasının yeniden yapılması mümkün müdür?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Bu düzenlemedeki temel nokta şudur: Yeni delil ve sulh ceza yargıcının kararı birlikte aranacaktır. Bir olayda yeni delil/delillerin elde edilmesi yeterli değildir. Sulh yargıcı bunları değerlendirmeli ve soruşturmanın yeniden açılmasına karar vermelidir. Bundan sonra aynı fiil için soruşturma yenilenir ve kamu davası açılabilir. Yasa koyucunun bu yaklaşımının anlamı şudur: Bir olaydan ötürü soruşturma yapılmış, dosya kapanmıştır. Daha sonra o olayla ilgili yeni delillere ulaşılmıştır. Bu dosyanın açılabilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasının yeniden yapılması mümkün müdür?

Kovuşturmama kararına nasıl itiraz edilir?

Bu yola gidildiğinde, savcının vermiş olduğu idari nitelikteki kovuşturmama kararı yargısal bir denetimden geçirilmektedir. Bu kararın yerinde olup olmadığı konusunda bir yargı organı karar vermektedir. Savcının kararına karşı böyle bir yolun kabul edilmesi, savcının kamu davasını açmak mecburiyetini denetlemek içindir. Bu sistemde savcı suçun işlendiği konusunda yeterli kuşku elde ettiğinde, davayı açmaya mecbur olduğuna göre, bu alandaki değerlendirmeyi tam ve gerçeğe uygun biçimde yapıp yapmadığının denetimi söz konusu olmaktadır. Bir başka amaç da suçtan zarar görene, bu kararın hukuka uygunluğunu ve haklılığını tartışmak olanağını sağlamaktır. İtiraz bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye deliller ve belgeler de eklenir. Bu başvurunun amacı, savcının

Devamını okumak için tıklayın…Kovuşturmama kararına nasıl itiraz edilir?

Hazırlık soruşturması nasıl sonuçlanır?

Savcı hazırlık soruşturmasının belgelerini inceledikten sonra, dava açmamaya kanaat getirdiğinde, işi sona erdirmelidir. Savcı, araştırılan olaydan ötürü hiçbir kişi hakkında kovuşturma yapmayacak demektir. CMK bunu, savcının “kovuşturmaya yer olmadığı” sonucuna varması biçiminde açıklamıştır. Bugün uygulamada bu karar “takipsizlik” kararı olarak da anılmaktadır. Bu kavramı belirten terimler içinde ön plana çıkmış bir terimdir. “Takip” kovuşturma karşılığı kullanıldığı için, takipsizlik de yapılmayacağını belirtmek amacını taşımaktadır. Hazırlık soruşturmasını yapan savcı bunun sonucunu da belirlemek yetkisine sahiptir. Savcı hazırlık soruşturması sonunda kovuşturma yapmayacağını bir kararla belirtecektir. Bu karara, kovuşturmaya yer olmadığı kararı(takipsizlik kararı) adı verilir. Hukuki niteliği açısından bu karar, bir olay nedeniyle yürütülen

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması nasıl sonuçlanır?

Hazırlık soruşturmasında kolluğun görevi nedir?

Hazırlık soruşturması yapılırken, savcıya yardımcı olanların başında kolluk gelir. Kolluk genel ve özel olarak ayrılır. Genel kolluk, polis ve jandarma, özel kolluk ise özel yasalara göre kurulup kollama görevini yapan güçlerdir. Belediye kolluğu (zabıtası), orman kolluğu, gümrük kolluğu, sahil ve liman kolluğu gibi. Kolluk bir toplumda dirlik ve düzeni sağlamakla yükümlü güç olarak gerek suçtan önce ve gerek suçtan sonra görev yapar. Ceza yargılamasında ön plana çıkan ve savcılığa yardımcı olarak çalışan kolluk, suç sonrası görev yapan kolluktur. Bu tür kolluk, suç kolluğu, adli polis, adli zabıta olarak adlandırılır. Belirtmek gerekir ki kolluğun bu biçimde ayrılışı, kuruluşu bakımından değil, fakat

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasında kolluğun görevi nedir?

Hazırlık soruşturması işlemleri nasıl tutanağa bağlanır?

CMK’da özel bir maddede düzenlenmiştir. Şu noktalar önem taşır: Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur. Acele hâllerde, yemin vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak görevlendirilebilir. Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza edilir. Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir. Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir. İşlemde

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturması işlemleri nasıl tutanağa bağlanır?

Hazırlık soruşturmasının gizli yürütülmesi ne demektir?

Hazırlık soruşturması faaliyetinin gizli yürütülmesi, bu dönemin temelinden doğan bir niteliktir. Suçun ve delillerin henüz tam olarak ortaya çıkarılmadığı bir dönemde, araştırma işlemlerinin kamuya açık olarak yürütülmesinden toplumun büyük zarar göreceği doğaldır. Açık yapılan bir hazırlık soruşturmasında sanıkları ve suç delillerini bulmak ve toplamak son derecede güç olacaktır. Yasa araştırma işlemleri yapılırken, yargılamanın taraflarının katılmasını öngörmemekle, bunların gizli yürütüleceğini kabul etmiş olmaktadır. Fakat yargıcın yaptığı işlemlere savcının ve sanık sıfatını almış olan failin ve tutuklanmış sanığın ve onun müdafiinin ve bilirkişinin katılabileceklerini belirtmekte, burada bir kıyasa yer vermektedir. Sayılan süjeler son soruşturmada hangi işlemlere ne ölçüde katılabiliyorsa, hazırlık soruşturmasında da

Devamını okumak için tıklayın…Hazırlık soruşturmasının gizli yürütülmesi ne demektir?