Seri yargılama nedir?

2019 yılında CMK’da düzenlenerek getirilmiş özel bir yargılama yoludur. Terimdeki “seri” sözcüğü, yargılamanın hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amacını belirtmektedir. CMK, seri yargılamaya konu olabilecek olan suçları belirlemiştir. Bunlara ekleme yapılamaz. Soruşturma evresinde bu kapsamda seri yargılamanın uygulanması mecburidir. Takdir yetkisi yoktur. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı yapmalı, suçun işlendiği kanısına vardığında, suç faillerini de belirlediğinde, seri yargılamayı harekete geçirmelidir. Bu konuda o noktada tek dikkat edilecek olan husus şudur: Somut olayda kamu davasının ertelenmesine karar verilmemiş olmak gerekir. Şayet erteleme gerçekleşmiş ise, doğal olarak seri yargılama yolu kapanır. Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii

Devamını okumak için tıklayın…Seri yargılama nedir?

Kanun yararına bozma (yazılı emir) nedir?

Kanun yararına bozma, önceki yasanın yazılı emir adını verdiği kanun yoludur. Bu yol gerek yargıçların ve gerek mahkemelerin istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş kararlarına karşı bir yasa yoludur. Amacı bu karardaki aykırılıkları ortadan kaldırmaktır. Niteliği bakımından bir olağanüstü yasa yolu sayılmalıdır, çünkü kesin hüküm kuvveti taşıyan kararlara karşı başvurulan bir yoldur. CMK, bu sonucu benimsemiştir. Kanun yararına bozmada genel ilke, verilen bozma kararlarının sanık aleyhine sonuç doğurmamasıdır. Bu yolun amacının, yasaların ülke içinde eşit biçimde uygulanması olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan faydalı bir yol olarak görülebilir. Fakat kesin hükmü ortadan kaldırmak amacı taşıması ve bizde olduğu gibi bazen sanık aleyhine

Devamını okumak için tıklayın…Kanun yararına bozma (yazılı emir) nedir?

Yargılamanın yenilenmesi nedir? Ne zaman mümkündür?

Yargılamanın yenilenmesi, yargılama sonunda ortaya çıkan kesin hükümde yanılgıların bulunduğunun sonradan anlaşılması üzerine başvurulan bir kanun yoludur. Yanlışlığın sonradan anlaşılması, yargılama sırasında, elde olmayan delil ve olguların ortaya çıkmasıyla mümkün olacaktır. Yargılamanın yenilenmesi yasa yolu, kesin hükmün ortadan kaldırılması sonucunu doğuran bir çare olarak onunla yakın ilişki içindedir. Kesin hüküm, toplumda hukuki güvenliği kurmak amacını taşımaktadır. Fakat bunun yanında yalnız hukuki güvenliğin sağlanması yeterli olmayıp, adaletin de gerçekleşmiş olması gerekir. İyi bir kesin hüküm, adalet ve hukuki güvenlik kavramlarını dengede tutabilen bir kesin hükümdür. Ortaya yeni çıkan ve delillerle daha önce ulaşıldığı sanılan adaletin temellerinin sarsıldığı durumlarda, bu kesin hükmün

Devamını okumak için tıklayın…Yargılamanın yenilenmesi nedir? Ne zaman mümkündür?

Ceza yargılamasında temyiz kanun yolu nedir?

Temyiz olağan ve hukuki derece bir kanun yoludur. Temyizin hukuki dereceyi oluşturması, onun en önemli niteliğini teşkil eder. Hukuk sistemimizde istinaf yolu kabul edildikten sonra,temyiz yolunda BAM’ların(istinaf mahkemeleri) vermiş oldukları son kararlar hukuka uygunlukları bakımından değerlendirilir. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay, bu mahkemelerin vermiş olduğu son kararında hukuku tam ve doğru biçimde uygulayıp uygulamadığını denetler. Bu denetleme mahkemenin kararının maddi bölümünün, yani olguların saptanması ve delillerin değerlendirilmesi bölümünün inceleme dışı bırakılması anlamını taşır. Yargıtay, kural olarak mahkemenin önüne getirilmiş olan uyuşmazlık hakkında karar verirken, delilleri değerlendirmede yanılgıya düşüp düşmediğini ya da kararının temelini oluşturan olguları doğru saptayıp saptamadığını araştırmaz. Fakat bu

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında temyiz kanun yolu nedir?

Ceza yargılamasında istinaf kanun yolu nedir?

İstinaf olağan ve ikinci derece bir kanun yoludur. Olağandır, çünkü kesin hükümden önce başvurulan bir yoludur. İstinaf ikinci derecedir, çünkü karar hem maddi(deliller) hem de hukuki bakımdan incelenir. İstinafla itiraz arasında bu bakımlardan bir yakınlık vardır. Fakat bölge adliye mahkemelerinin son kararlarına karşı bir yoldur. Yargılamanın birinci derecesi, mahkemelerin son kararıyla tamamlandıktan sonra, istinaf yolu açılabilir. Bu son kararlar gerek deliller ve gerek yasal kurallar bakımından denetlenir. Son kararlara karşı başvurulan bir yol oluşu bakımından istinafın temyiz yoluyla da bir yakınlığı vardır. Fakat temyizde yalnız hukuki inceleme yapılırken, istinafta hem maddi hem hukuki inceleme yapılması nedeniyle, daha geniş bir denetim

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında istinaf kanun yolu nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir ?

Ceza yargılaması hukukumuza getirilen yeni bir kurumdur. Temeli şudur: Sanık yargılanır, suçlu bulunur, cezalandırılır. Fakat cezası açıklanmaz, askıya alınır. Hukuki niteliği yönünden cezanın ertelenmesine(tecil) benzer bir hukuk kurumudur. Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Süreyle ilgili olarak dikkat edilecek olan nokta şudur: İki yıllık süre, mahkemenin yaptığı yargılama sonunda sanığa vereceği hapis cezasının süresidir. Bu süre, yargılama konusu suçun yasada öngörülen cezasının 2 yıl hapisle sınırlanmış olması değildir. Başka bir anlatımla, suçun cezasının 2‐5 yıl hapis olduğu bir

Devamını okumak için tıklayın…Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir ?

Mahkeme duruşma sonunda hangi kararları verir?

Son karar (hüküm) mahkemenin duruşma sonunda verdiği ve uyuşmazlığı çözen, birinci derece yargılamayı sona erdiren karardır. Yasa buna “hüküm” demektedir. Son kararın çeşitleri şunlardır: Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı. Beraat kararı: a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması. Örnek: meşru savunma. e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması, Hallerinde verilir. Sanığın suçu işlemediğinin anlaşılması durumunda, yapılan yargılama sonunda, eylemin

Devamını okumak için tıklayın…Mahkeme duruşma sonunda hangi kararları verir?

Açık ya da gizli duruşmada bulunmanın ya da yayımın yasaklanması mümkün müdür?

Açık duruşmada herkes duruşmayı izleyebilir. Gizli duruşmada yargılamanın tarafları hazır bulunur. Başkan, duruşmanın disiplinini bozanları dışarı çıkartır. Bunlar açık duruşmada bulunması engellenebilecek kişilerdir. Başkan gizli duruşmada bazı kişilerin bulunmasına izin verebilir. Fakat bu kişilere duruşmanın gizliliği nedenlerini açıklamamalarını ihtar eder. Başkan mahkemede staj yapanları müzakereye alabildiğine göre, bunların gizli duruşmada hazır bulunmasına da izin verebilir. Yasa, yargıyı etkilememek için, basın yoluyla mütalaa yayımını yasaklamıştır. Görülmekte olan bir dava kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, mütalaa yayınlayanlar, yukarıda belirtilen para cezaları ile cezalandırılacaklardır. Bu konuda tam bir paralellik söz konusudur. Mütalaa, yargıç ve mahkeme işlemlerini konu alamaz. Mütalaa, bir konuda olumlu‐olumsuz düşünce açıklaması

Devamını okumak için tıklayın…Açık ya da gizli duruşmada bulunmanın ya da yayımın yasaklanması mümkün müdür?

Duruşmayı kim yönetir?

Duruşmayı asliye ceza mahkemesinde, mahkemenin yargıcı yönetir. Ağır ceza mahkemesinde 3 yargıç görev yapar. Bir başkan iki üye. Duruşmayı başkan yönetir; gerektiğinde üyelerden yardım alır. Duruşmanın akışı şöyledir: Duruşmanın başında sanık ve müdafiinin, tanık ve bilirkişilerin hazır olup olmadığı saptanır. Bunun amacı, duruşmanın başında hazır bulunmayan bir sanık hakkında bir önleme (tutuklama ya da zorla getirme) gerek olup olmadığını, mahkeme tarafından müdafi atamaya yer olup olmadığını, bir tanık ya da bilirkişinin yokluğu nedeniyle duruşmayı geri bırakmaya gerek bulunup bulunmadığını anlamaktır. Tanık ve bilirkişilerin yoklamasından sonra, sanığın kimliği saptanır ve kişisel durumu hakkında bilgi alınır. Sonra başkan iddianamenin kabulü kararını okur

Devamını okumak için tıklayın…Duruşmayı kim yönetir?

Bir ceza davasının soruşturması ne demektir?

Duruşma son soruşturmanın ikinci dönemidir ve tüm ceza yargılaması faaliyetinin temelini ve amacını oluşturur. Her ne kadar bu dönem son soruşturmaya ait ise de, ön soruşturmanın da amacı bu döneme yönelik olduğundan, ceza yargılaması denince akla duruşma gelir. Bir iş duruşmaya geldiğinde ceza yargılaması en üst noktasına ermiş demektir. Duruşmada yapılacak yargılama sonucu, artık sanığın suçluluğu ya da suçsuzluğu konusunda son karar verilecektir. Mahkeme bu kesimde yargı gücünü kullanarak ceza uyuşmazlığını çözecektir. Duruşma kendi içinde iki ayrı devreye ayrılmaktadır. Bunlar duruşmanın yargılama devresi ve son karar devresidir. Duruşmanın temel özellikleri, sözlü, kamuya açık ve doğrudan doğruya ve tarafların da katılmasıyla

Devamını okumak için tıklayın…Bir ceza davasının soruşturması ne demektir?