Yapı güçlendirme kararı nasıl alınır?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz (m.19/f.2). Buna göre güçlendirme kararının 4/5 çoğunluk ile alınabileceği söylenebilir. Ancak aynı düzenlemeye göre kat maliklerinden biri, güçlendirmenin zorunlu olduğunu mahkemece tespit ettirmiş ise, güçlendirme için diğer kat maliklerinin rızasına ihtiyaç yoktur. Yani tek bir kat maliki, mahkeme aracılığı ile güçlendirmenin zorunlu olduğunu tespit ettirebilir ve bu durumda güçlendirme için karar alınmasına gerek yoktur. Eğer bu yola başvurulursa riskli yapı olarak tespit edilen yapının yıkımının engellenmesi için gereken şartlardan ilk

Devamını okumak için tıklayın…Yapı güçlendirme kararı nasıl alınır?

Yapı Güçlendirme nedir? Yapı Güçlendirmenin Önemi Nedir?

Güçlendirme hasarsız bir yapı veya yapı elemanının öngörülen güvenlik düzeyine çıkarılması için yapılan işlemler olarak ifade edilebilir. Riskli yapı olduğu tespit edilen bir yapıda güçlendirmenin mümkün olduğu tespit edildiği takdirde yıkımın önüne geçme imkânı doğmuş olacaktır. Güçlendirmenin önemi, riskli yapının yıkımının önüne geçebilecek olmasıdır. Güçlendirmenin yıkımın önüne geçebilmesi için şu şartların sağlanması gerekir: i) Güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, ii) Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca güçlendirme kararının alınması veya güçlendirmenin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması, iii) Güçlendirme projesinin hazırlatılması, iv) İmar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması, v) Yıkım için süre verilmişse bu sürenin dolmamış olması.

Riskli yapı tespiti raporu nasıl kesinleşir?

Riskli yapı tespiti raporunun kesinleşme yollarını rapora itiraz edilip edilmemesine göre incelemek gerekir: i) Riskli yapı tespiti raporuna itiraz edilmemişse; Rapora 15 günlük itiraz süresinin itiraz edilmeden geçirilmesi ile rapor kesinleşmiş olur. Tespite konu yapı üzerinde mülkiyet hakkı tek bir şahsa ait ise onun 15 günlük itiraz süresini itiraz etmeden geçirmesi ile rapor kesinleşir. Ancak yapı üzerinde mül- kiyet hakkı birden fazla kimseye ait ise en son tebligat yapılan malikin 15 günlük itiraz süresini itiraz etmeden geçirmesi ile rapor kesinleşmiş olur. Örneğin; 5 daireli bir yapıda 1. malike 01.01.2017 tarihinde, 2 ve 3. malike 02.01.2017 tarihinde, 4. ma- like 10.01.2017

Devamını okumak için tıklayın…Riskli yapı tespiti raporu nasıl kesinleşir?

Riskli yapı tespitine itirazın reddedilmesi üzerine başvurulabilecek hukuki imkân var mıdır?

İtirazın reddi üzerine, riskli yapı tespiti raporu kesinleşmiş olur ve redde ilişkin kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde idare mahkemesinde riskli yapı tespitine ilişkin işlemin iptali için dava açılabilir (Kanun m.6/f.9). Yargıtay, bir kararında, riskli yapı tespitinden sonra yapının riskli yapı olup olmadığının tespiti için tespit davası açılabileceğini ve bu davanın delil tespiti niteliğinde olmadığını kabul etmiştir. Kararda aynen şu ifadelere yer verilmiştir: “Davacı, … isimli işyerinin işletmecisi olduğunu, davalılar tarafından davaya konu işletmenin 6306 Sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapıldığından bahisle yıktırılmasına karar verildiğini belirterek söz konusu yapının riskli yapı olup olmadığının tespitini istemiştir. Mahkeme, davacının istemini delil tespiti

Devamını okumak için tıklayın…Riskli yapı tespitine itirazın reddedilmesi üzerine başvurulabilecek hukuki imkân var mıdır?

Riskli yapı tespitine itirazın kabul edilmesinin sonuçları nelerdir?

İtirazın kabul edilmesinin sonuçları şunlardır: i) Riskli yapı tespiti raporu geçerliliğini yitirir, ii) Tapu idaresine bildirim yapılarak, riskli yapı tespitine ilişkin beyan terkin edilir (kaldırılır), iii) Binanın risk durumu ile ilgili yeni bir durum ortaya çıkmadıkça yeniden riskli yapı tespiti yapılamaz.

Riski yapı tespitine itiraz üzerine inceleme nasıl yapılır?

İtiraz, teknik heyetçe hem tespit raporunun hem de gerekli görülmesi hâlinde yapının incelenmesi suretiyle değerlendirilir. Teknik heyet, raporda eksiklik görürse, raporu, raporu düzenleyen kurum ve kuruluşa geri gönderir. Raporunun eksikliklerinin giderilmesinden sonra son karar verilir. Teknik heyet, itiraz sebepleri ile bağlı değildir. Teknik heyet, son kararını yapının itiraz incelemesi sırasındaki durumuna göre değil riskli yapı tespiti sırasındaki durumuna göre verir. Bunun anlamı şudur: Bir yapı, riskli yapı tespiti sırasında riskli yapı olmayıp itiraz incelemesi sırasında riskli yapı hâline gelmiş olsa bile itiraz kabul edilir. Bu durumda, her ne kadar riskli yapı mevcut olsa da itiraz reddedilmez ve yeniden riskli yapı

Devamını okumak için tıklayın…Riski yapı tespitine itiraz üzerine inceleme nasıl yapılır?

Riskli yapı tespitine itirazı kim değerlendirir?

Riskli yapı tespitine itiraz, teknik heyetler tarafından incelenir. Teknik heyetler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulur. Teknik heyetlerin oluşturulması ve çalışmasına ilişkin esaslar, Yönetmelik’in 9 ve 10’uncu maddelerinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile ikisi inşaat mühendisi ve biri de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin katılımı ile birlikte yedi üyeli oluşturulur.

Riskli yapı tespiti raporuna itiraz süresi kaç gündür ve bu süre ne zamandan itibaren başlar?

Riskli yapı tespitine itiraz süresi 15 gündür. Bu 15 günlük süre, riskli yapı tespitine konu yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kimselere (veya kanunî temsilcilerine) tapu idaresi tarafından yapılacak tebligat tarihinden itibaren başlar. Burada dikkat edilmesi gereken şudur: Tebligat, riskli yapı üzerinde aynî veya şahsî hak sahiplerinin tamamına yapılsa da riskli yapı tespitine itiraz yalnızca, yapı üzerinde mülkiyet hakkı sahiplerince yapılabilir.

Yapının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olması hâlinde riskli yapı tespiti süreci nasıl işler?

Bir yapı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ise riskli yapı tespiti, yine, maliklerin talebine istinaden yapılacaktır. Riskli yapı tespiti raporunun kesinleşmesi süreci, diğer yapılarda olduğu gibidir. Ancak, riskli yapı tespiti raporu kesinleştikten sonra durum, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bildirilir ve bu Kurul’un alacağı kararlar doğrultusunda sürece devam edilir. Buna göre bir yapı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ise riskli yapı tespiti raporunun kesinleşmesinden önceki süreç diğer yapılarda olduğu gibidir. Riskli yapı tespiti raporunun kesinleşmesinden sonraki süreç ise Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun alacağı kararlara göre ilerler.