Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Bir marka, bir gerçek veya tüzel kişiye ait olup, o markanın sağladığı haklar sadece bir kişiye ait ise böyle markalara bireysel (ferdi) marka denilir. Bir marka üzerinde iştirak halinde veya müşterek mülkiyet varsa o marka gene bireysel markadır.

Bireysel markada tayin edici unsur marka üzerindeki mutlak hakkın bir veya birkaç kişiye ait olması ve bu kişilerin iştirak ve müşterek mülkiyet hükümleri dahilinde marka üzerinde mutlak hak sahibi olmaları ve bütün hakları kullanmalarıdır. Oysa, garanti markasında marka sahibi markasını kullanamaz. Ortak markada ise, birden çok kişinin kullanımı vardır.

Marka hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaş olanlara bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibi paydaşlara bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Tarafların anlaşamaması halinde ise, önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın devrine karar verilmeden önce, satış bedelini, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde yine mahkemenin tespit edeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Ancak, cebri artırmayla satış usulünde önalım hakkı kullanılamaz (SMK m. 148/3).

SMK’nın sistemi bireysel marka üzerine kurulmuş olup, garanti markaları ile ortak markalar için ise özel hükümler öngörülmüştür (m. 32).