Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/462 K. 2018/367 T. 09.04.2018

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/462 Esas

KARAR NO : 2018/367

DAVA : Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 07/05/2016

KARAR TARİHİ : 09/04/2018

KARARIN YAZILMA TARİHİ : 02/05/2018 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili tarafından sunulan 07/05/2016 tarihli dava dilekçesinde ÖZETLE; ABD ‘den ithal edilen ve Kumport Limanına gelen yaş pasta resim kağıdının yurda giriş yapabilmesi için mevzuata uygun olup olmadığı hususunda labaratuar analizine ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda davalı şirket ile yapılan anlaştıklarını, buna ilişkin olarak 21/09/2015 tarihinde 6.831,96 TL bedelli fatura kesildiğini ve 22/09/2015 tarihinde davalı şirketin banka hesabına fatura bedelinin yatırıldığını, davalı şirketin yanlış analizi sonucunda İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün alınan numunelerde GDO tespit edildiğinden bahisle 30/09/2015 tarihli yazı ile ürünün gıda mevzuatına uygun olmadığı yapılan tespite de 7 gün içerisinde itiraz edebileceğinin bildirildiğini, ithal ettikleri ürünlerde GDO olmadığını ispat için şahit numunelerinin 3.960 TL bedelle Ankara Gıda Kontrol Labaratuarına gönderildiğini, bu laboratuvarda yapılan inceleme sonucunda üründe mevzuata aykırı bir hususun olmadığının tespit edildiğini ve İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 27/10/2015 tarihli yazı ile ürünün ithaline izin verildiğini, davalı tarafından yapılan ilk analizin hatalı olması nedeniyle müvekkilinin maddi açıdan zarara uğratıldığını ve ilk analiz için yapılan ödemenin iadesini talep ettiklerini, ilk analizin hatalı yapılmasın nedeniyle ikinci analizi beklediklerini buna ilişkin olarak kanuni ambar bekletme süresinin 30 gün uzatılmasını talep ettiklerini ve bundan dolayı 30/10/2015 tarihinde 5.877,50 TL antrepo ücreti ödediklerini, bu ücretinin 1 aylık kısmının davalıdan hatalı analiziden kaynaklandığından ödenen ücretin yarısı olan 2.938,75 TL’sinin davalı şirketten talep ettiklerini, hatalı analiz sonucunda şirketin maddi zararların yanı sıra toplum sağlığını tehdit eden bir firma olarak alınmaya başlandığını, bu manevi zarar sebebiyle 10.000 TL manevi tazminat talep ettiklerini, açıklanan nedenlerle, maddi zararların giderilmesi için 9.770,70 TL maddi tazminatın 22/09/2015 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsilini, manevi zararın giderilmesi için 10.000 TL manevi tazminatın 22/09/2015 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP Davalı vekili tarafından sunulan cevap dilekçesinde ÖZETLE;09/11/2011tarihinden itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Çalışma İzin Belgesine sahi olduklarını, dava konusu GDO’lu ürünleri analizlerinde 19/07/2012 tarihinden itibaren Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon belgesine sahip olduklarını, davacının ithal ettiği ürünlerin analizi için kendileri ile anlaştıklarını, analiz neticesinde ürünlerin GDO’lu çıktığını ve bunu bakanlığa bildirdiklerin, şahit numunelerin ikinci laboratuvarda teste yollandığını, ikinci analizde mevzuata aykırı bir durumun olmadığını, ancak iddia edildiği gibi analiz sonuçlarının hatalı olduğu anlamına gelmediğini, ikinci analizin kabul edildiğini, bu durumun sonuçların doğruluğu veya yanlışlığı hakkında bilgi vermediğini, tahlil için kullanılan makine ve personellerin uzmanlığıın şüphe vermeyecek derece profesyonel olduğunu, müvekkilinin kanuni sorumlulukları gereği menfi çıkan sonucu açıkladığını, davacının zarara uğramış olduğunun sorumlusunun kendileri olmadığını, bu durumu ithalatçı firmanın göze alması gerektiğini, GDO araştırmasında farklı sonuçlar çıkabildiğini, müvekkil şirket işin ehilliğinden sonuçların doğruluğundan hiçbir kuşkusunun olmadığını, açıklanan nedenlerle, haksız ve yersiz açılan davanın reddi ile yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesini talep etmiştir. DELİLLER İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün … Limited Şirketinin ticaret sicil kaydı, İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün analize ilişkin cevabı yazıları, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamı. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLME VE GEREKÇE İş bu dava yapılan hizmet dolayısıyla uğranılan maddive manevi zararın tazminine ilişkindir. Somut olayda davacıya ait firmanın gıda ithalatı kapsamında ABD ‘den ithat ettiği yaş pasta resim kağıdını ülkeye sokabilmek için aldığı numuneler üzerinden davalı şirketin laboratuarlarında analiz yaptırdığı, bu hizmet karşılığında davalı tarafa 6.831,96 TL ödediği, yapılan analiz neticesinde davacı tarafından ithal edilen ürünlerin GDO lu olduğunun tespit edildiği ,bunun üzerine prosedür gereğidavacının analiz sonucuna itiraz ettiği ve Ankara Gıda Kontrol Laboratuarında yapılan analiz ve muayene neticesinde ürünlerde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı tespit edilmiş ve 3.960,00 TL söz konusu laboratuara ödeme yapılmış olup, bu hususlarda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık davalının sunduğu hizmetin hatalı olup olmadığı ve bundan dolayı davacının zarara uğrayıp uğramadığı nokasında toplanmaktadır. Mahkememizce taraf iddia ve savunmaları dosyaya sunulan analiz raporları göz önünde bulundurularak teknik bilirkişiler eli ile bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve hükme esas alınan gerek kök rapor gerekse ek rapor uyarınca analizin yapıldığı her iki laboratuarında uluslararası düzeyde kontrol ve denetimlerini gerçekleştitren türkak tarafından denetlendiği ve akredite edildiği dolayısıyla verilen sonuçların güvenilirliğinin yüksek olduğu ilk analiz ile itiraz üzerine yapılan analiz arasındaki farklılığın ilk analizin yanlış olduğu sonucunu doğurmayacağı, bu farklılıkların gönderilen örneklerdeki farklılıktan numune alma tekniğindeki farklılıktan ve homojen olmayan dava konusu maldan alınan örnekleri üzerinde farklı laboratuarlarda farklı sonuçlar alınmasının işin doğasında bulunması nedeniyle davalı tarafa herhangi bir kusur izafesi yapılamamış dolayısıyla açılan davanın subut bulmaması nedeni ile reddine dair karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1- Davanın REDDİNE 2-492 Sayılı Harç Kanunu uyarınca alınması gereken 35,90 red karar harcının mahkememiz veznesine yatırılan 337,64 TL peşin harçtan mahsubu ile hazineye gelir kaydına, bakiye 301,75 TL’lik harcın karar kesinleşince ve talebi halinde davacı tarafa iadesine, 3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerine bırakılmasına, 4- Davalı tarafın yapmış olduğu 5,95 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, 5- Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanan 2.372,48 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine, 6-Davacı ve davalı tarafından dosyaya yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleşince ve HMK 333. maddesi uyarınca ilgili tarafa iadesine, Dair davalı vekilinin yüzüne karşı davacının yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal sürede İstinaf Başvuru hakları olduğu hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 09/04/2018 Katip … ¸e-imzalıdır Hakim … ¸e-imzalıdır”