Bağlantısız Bileşik İkrar Nedir?

Bağlantısız bileşik ikrarda, ikrar edenin ikrarına eklediği vakıa ile ikrar edilen vakıa arasında hiçbir bağlantı yoktur; yani ikinci (ikrara eklenen) vakıa, ikrar edilen vakıa olmadan da mevcuttur.

Örneğin, davalının “dava konusu on bin lirayı davacıdan ödünç olarak aldım, fakat ben de davacıdan on bin lira alacaklıyım, bu alacağım ile borcumu takas ediyorum” şeklindeki beyanı, bağlantısız bileşik ikrardır. Çünkü, davalının karşılık alacağı ile, davacının alacağı arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Doktrinde çoğunluk, bağlantısız bileşik ikrarın bölünebileceği görüşündedir. Kanımızca da, bağlantısız bileşik ikrar bölünebilmelidir; çünkü:

Burada ikrar edenin ikrarına eklediği vakıanın, diğer tarafın iddia ettiği vakıa ile bir ilgisi (bağlantısı) yoktur. İkrara eklenen vakıa, tamamen diğer tarafın savunmasının dayandığı bir vakıadır ve bunu da o taraf ispat etmelidir (HMK m. 190; TMK m. 6). Aksi halde, diğer taraf olumsuz bir durumu ispat zorunda bırakılmış olur; bu ise güçtür.

Yukarıdaki takas örneğinde, davalının ikrarı bölünemez denirse, alacağının varlığı davalı tarafından ikrar edilmiş olan davacı, davalının ileri sürdüğü karşı alacağın mevcut olmadığını ispat etmek zorunda olacak, ispat edemezse yeni baştan davalının ikrar etmiş olduğu alacağını ispat edecektir. Davalının bir karşı alacağı gerçekten yok ise, davacı bunun yok olduğunu nasıl ispat edecektir? İlk önce davalı karşı alacağının varlığını ispat etmelidir ki, bundan sonra davacı buna karşı koyabilsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir