Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu

6769 sayılı SMK tarafından düzenlenen bir diğer marka suçu da marka koruması işaretinin kaldırılması suçudur. Bu suç SMK 30/2’ de düzenlenmiştir. Buna göre; “Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” Bu suçun oluşabilmesi için marka koruma işaretinin var olması gerekmektedir. Marka koruma işaretleri de ancak tescilli markalarda bulunabilir. Bu sebeple markanın tescilli olması da ayrıca bu suçun oluşması için gereklidir. Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu Suçun oluşması içim mal veya ambalaj üzerinde yer alan işaretin kaldırılması yeterlidir. Ayrıca

Devamını okumak için tıklayın…Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1173 K. 2020/292 T. 16.06.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 124-12 Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 87/3, 29, 62/1, 53/1 ve 54. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve müsadereye ilişkin Z ile Ağır Ceza Mahkemesince verilen 04.07.2012 tarihli ve 98-76 sayılı hükmün, sanık müdafisi, Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 10.11.2014 tarih ve 2611-5057 sayı ile; ” … Yaralamanın yeri ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1173 K. 2020/292 T. 16.06.2020

Marka Hakkına Tecavüz Suçu

Marka hakkına tecavüz suçu 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen ilk suç tipidir. Yasal dayanağını 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. fıkrasından almaktadır. Bu hükme göre; “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. “ Marka Hakkına Tecavüz Suçu Marka hakkına tecavüz şekilleri oldukça farklı olabilmektedir. Ancak kanun koyucu tarafından marka hakkına karşı yapılan tecavüz şekillerinin

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkına Tecavüz Suçu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/170 K. 2021/166 T. 22.04.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesince 03.07.2012 tarih ve 144-502 sayı ile sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında k alan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın gönderildiği Karaman Ağır Ceza Mahkemesince de 02.10.2012 tarih ve 129-124 sayı ile görevsizlik kararı verilmesi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesince 24.01.2013 tarih ve 701-701 sayı ile görevsizlik kararı kaldırılan Karaman Ağır Ceza Mahkemesince 29.05.2013 tarih ve 39-86 sayı ile sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında k alan basit cinsel saldırı suçunu

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/170 K. 2021/166 T. 22.04.2021

Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar

Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar Türk marka hukukunda markaya ilişkin cezai yaptırımlar içeren düzenlemelerin tarihi oldukça eskidir. Zaman içerisinde markaların gelişimine bağlı olarak kanunlarda değişiklik yapılsa da marka suçlarının tarihçesinin oldukça eski olduğunun kabulü gerekir. Marka hukukuna ve marka suçlarına ilişkin eski düzenlemeler önceki başlıklar altında detaylı olarak incelendiğinden bu başlık altında yeniden incelenmeyecektir. SMK öncesi marka suçlarına işlenen en önemli kaynak 556 sayılı KHK’dır. Ancak bu KHK’da suçların kanun dışında düzenlenmesi kabul edilmediğinden Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenlerle marka kanunu çıkarılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan iptaller üzerine, Anayasaya aykırılığı tamamen ortadan kaldıran Sınaî Mülkiyet

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Şuhut Asliye Ceza Mahkemesince 24.04.2017 tarih ve 100-257 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında k alan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi üzerine dosyanın gönderildiği Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince 02.04.2018 tarih ve 308-168 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında k alan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 102/2, 102/3-a, 35/2, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba hükmedilmiştir.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Borcun Yenilenmesi Nedir?

Yenileme, borcu sona erdiren nedenlerden biri olup, bir borcun yerine yenisinin geçmesi suretiyle eski borcun sona erdirilmesidir. Dava ve sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve somut olaya uygulanması gereken 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (818 sayılı BK) 114. maddesinde borcun yenilenmesi “tecdit” başlığı altında düzenlenmiştir. Anılan madde; “Borcun tecdidi akitten vâzıh suretle anlaşılmak lazımdır. Hususiyle mevcut bir borç için kambiyo taahhüdünde bulunmak veya yeni alacak senedi veya yeni bir kefaletname imza etmek, tecdidi tazammun etmez. Bununla beraber bu hükmün aksine dair akdolunan mukaveleler muteberdir.” şeklindedir. Borcun yenilenmesi, alacaklı ve borçlu arasında yapılan bir yenileme sözleşmesi ile gerçekleşir. Bu sözleşme, tarafların eski

Devamını okumak için tıklayın…Borcun Yenilenmesi Nedir?

Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2018/5688 K. 2019/5835 T. 05.11.2019

Mahkeme : ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Kararın Tarihi – Numarası : 13/09/2018 – 2018/189 esas ve 2018/676 karar Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık müdafii süresinde duruşma talebinde bulunmuş ise de; dosya kapsamı dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 299. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanık hakkındaki inceleme takdiren duruşmasız olarak yapılmıştır. 5271 sayılı CMK’nın 288 ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2018/5688 K. 2019/5835 T. 05.11.2019

Türkiye’de yabancı askerlerin dokunulmazlığı var mıdır?

Bir ülkede bulunan ve suç işleyen yabancı askerlerin, istisnaen suçu işledikleri ülkenin yargılama kurallarına tabi olmamaları mümkündür. Buna örnek olarak Nato Devletlerinin aralarında yaptıkları Kuvvetler Statüsüne ilişkin anlaşma gösterilebilir. Türkiye de bunu onaylamış ve kabul etmiştir (Bu anlaşmanın resmi adı, “Kuzey Atlantik Andlaşmasına taraf olan devletler arasında Kuvvetler Statü- süne dair andlaşma” olup 6375 sayılı yasayla onama gerçekleşmiştir (RG. 1954, 8663). Bu andlaşmanın kuralları 1956 yılında bazı değişikliklere uğramıştır. (Değişiklik 6816 sayılı yasayla yapılmıştır.) (RG. 1956, 9363). Bu anlaşma gereğince, yabancı askerlerin kendi yasalarına göre yargılanmaları şu hallerde kabul edilmiştir: 1. Ülkesinde bulundukları devlet yasalarına göre eylemin suç teşkil etmemesi.

Devamını okumak için tıklayın…Türkiye’de yabancı askerlerin dokunulmazlığı var mıdır?

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatına ilişkin hüküm, O yer Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14/03/2013 tarih ve 2012/473 esas, 2013/84 karar sayılı ilamı ile verdiği beraat hükmünün, Dairemizin 07/02/2018 tarih ve 2017/2573 esas, 2018/710 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği, mahkeme tarafından direnme kararı verilerek aynı hükmün tekrar kurulduğu; ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21/05/2020 tarih ve 2019/15-105 esas, 2020/220 sayılı kararı ile belirtildiği üzere, bozma gereği yerine getirilmeye çalışılarak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2020/5469 K. 2020/9598 T. 07.10.2020