Asgari ücretin eksik ödenmesinin yaptırımı nedir?

Asgari ücretin altında bir ücret ödemesine karar verilmesinin, hangi sözleşmeyle hüküm altına alınırsa alınsın, yasal bir geçerliliği bulunmamaktadır. Asgari ücretin ödenmemesi ya da eksik ödenmesinin alışkanlık edinilmesi durumunda çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu durumda çalışan, kendisine tanınan her türlü tazminata kanunen hak kazanır. İş sözleşmesini feshetmek istemeyen çalışan ise aldığı ücret ile AÜ arasındaki farkın toplam tutarını işverenden talep edebilir.

Danıştay 10. Daire, E. 2021/320 K. 2021/4076 T. 14.09.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2021/320 Karar No : 2021/4076 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- …Kurumu / … VEKİLİ : Av. … 2- …Valilliği VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, …Mahallesi, …Caddesi, No:…adresinde eczane açmak istemiyle yapılan başvurunun, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un geçici 3. maddesi ile tanınan muafiyetlerden yararlanılamayacağından bahisle reddine ilişkin Eskişehir Valiliği

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/320 K. 2021/4076 T. 14.09.2021

Asgari ücret nedir ve nasıl belirlenir?

Asgari ücret (AÜ); hangi yasaya tabi olursa olsun, işin ve işçinin niteliklerinden bağımsız olarak belirlenen ve ülke sınırları içerisinde tüm iş kollarını kapsayacak biçimde kanuni açıdan bir çalışana verilebilecek en düşük parasal tutarı ifade eder. AÜ ayni ödenemez, nakden ödenmesi zorunluluktur. AÜ, çıplak ücrettir. Bu sebepledir ki Yargıtay birçok kararında ek ödemeler ve sosyal yardımlar vb. sebeplerle asgari ücretten herhangi bir kesintiye gidilmesinin söz konusu olamayacağına hükmetmiştir. AÜ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) çağrısı üzerine işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanır. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararları kesin ve bağlayıcı olup daha üst

Devamını okumak için tıklayın…Asgari ücret nedir ve nasıl belirlenir?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/3794 K. 2021/1049 T. 10.03.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/3794 Karar No : 2021/1049 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Suriye vatandaşı olan davacı tarafından, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma talebiyle yaptığı 18/06/2010 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı yapılan başvurunun reddine dair İçişleri Bakanlığı

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/3794 K. 2021/1049 T. 10.03.2021

İşçinin ücreti nasıl belirlenir?

Ücret, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile belirlenebilir. Sözleşmenin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak şartıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin tutarına serbestçe karar verebilirler. Bir iş sözleşmesinde işçi bağımlı olarak çalışmakla, işveren de ücret ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin özel bir şablonu yoktur. Tarafların işin görülmesi ve ücrette anlaşmalarıyla sözlü olarak da yapılabilir. Yazılı olmaması geçerli bir sözleşmenin olmadığı anlamına gelmez. Başlangıçta yazılı sözleşme yapılmasa dahi işveren, çalışanına en geç 2 ay içinde çalışma koşullarını ve sürelerini, ücret ve ücret eklerini, ödeme dönemini, süresi belirliyse sözleşmenin süresini ve fesih halinde tarafların yükümlülüklerini gösteren yazılı bir belgeyi vermek zorundadır. Sözleşmede belirlenmemiş

Devamını okumak için tıklayın…İşçinin ücreti nasıl belirlenir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … 37. İş Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karara karşı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından isitnaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı davalı … vekilinin temyizi nedeniyle Yargıtay (Kapatılan) 21. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının yurt dışında çalıştığı süreleri

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1041 K. 2021/812 T. 22.06.2021

Ecrimisil Davalarında İspat

Ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak haksız işgal tazminatı miktarı belirlenmelidir. Alınan bilirkişi raporu, somut bilgi ve belgeye dayanmalı, tarafların ve hakimin denetimine açık, değerlendirmenin gerekçelerinin bilimsel verilere ve HMK’nun 266 vd. maddelerine uygun olmalıdır. Bu nedenle, özellikle tarım arazilerinin haksız kullanımı nedeniyle ürün esasına göre talep varsa, bu konudaki resmi veriler, taşınmazın bulunduğu bölgede ekilen tarım ürünlerinin neler olduğu tarım il veya ilçe müdürlüğünden sorulmalı, ekildiği bildirilen ürünlerin ecrimisil talep edilen yıllara göre birim fiyatları ve dekara verim değerleri, hal müdürlüğünden ilgili dönem için getirtilmeli,

Devamını okumak için tıklayın…Ecrimisil Davalarında İspat

Danıştay 10. Daire, E. 2016/1180 K. 2021/445 T. 11.02.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/1180 Karar No : 2021/445 KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : … Bakanlığı / … VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onuncu Dairesi’nin 19/11/2015 tarih ve E:2012/2262, K:2015/5111 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Özbekistan uyruklu davacı

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/1180 K. 2021/445 T. 11.02.2021

Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı

25.05.1938 tarihli 1937/29 E. 1938/10 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Ayrıca Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin içtihatları gereğince paydaşlar arasında fiili kullanım için oluşup oluşmadığı ya da davacının kullanabileceği bir bölüm olup olmadığı üzerinde durulması gerektiği dava konusu edilen taşınmazda/taşınmazlarda davacının/davacıların kullanabileceği bir bölüm varsa elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davalarının dinlenemeyeceği içtihat edilmiştir (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2015/6467 Esas – 2018/416 Karar, 2015/3729 Esas – 2018/9165 Karar, 2015/2911 Esas – 2017/5314 Karar). 25/05/1938 tarih ve 29/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay’ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi

Devamını okumak için tıklayın…Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı

Danıştay 10. Daire, E. 2016/14043 K. 2021/2977 T. 03.06.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/14043 Karar No : 2021/2977 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Romanya vatandaşı olup Türk vatandaşı ile 22/09/2007 tarihinde evlenen davacı tarafından, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir. İlk Derece

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/14043 K. 2021/2977 T. 03.06.2021