Araç Değer Kaybı Talebinde Kusur Önemli Midir?

Trafik kazalarında, zarar verenin verdiği zararı karşılaması, haksız fiil nedeniyle verilen zararın tazmini anlamına gelmektedir. Haksız fiile ilişkin hükümler ise Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür” hükmünü içermektedir. Kanunu’nun 50. Maddesinde ise; “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler” denilmektedir. Aynı şekilde Kanunun 51. maddesine göre de; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Talebinde Kusur Önemli Midir?

Araç Değer Kaybının Hukuki Niteliği

Kanunlarımızda her ne kadar ‘değer kaybı’ başlıklı bir madde bulunmasa da bu zarar kaleminin bizce hukuki mahiyeti, Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde karşılık bulan ‘haksız fiil’ kavramıdır. Söz konusu madde, ‘Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür’ emrini içermektedir. Buna göre, kusuru ile başka bir araca çarpan kişinin bu araçta meydana gelen değer kaybını ödemesi gerekmektedir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, araç değer kaybına ilişkin 2016/16321 Esas ve 2016/12151 Karar sayılı ilamında; “uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklanmakta” diyerek görev, zamanaşımı ve sorumluluk hususunda hangi hukuki müessesenin uygulanacağını ortaya koymaktadır. Kısaca bahsetmek gerekirse; haksız fiile ilişkin bir

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybının Hukuki Niteliği

Marka Suçunda Teşebbüs

Teşebbüs kavramı TCK m. 35’te tanımlanmıştır. Buna göre teşebbüs, suçun kanuni tanımında yer alan fiilin icrasına elverişli vasıta ile başlanmış olmakla birlikte failin elinde olmayan sebeplerle, bu fiile ilişkin icra hareketlerinin tamamlanmaması veya icra hareketleri tamamlanmış olsa bile (suç tipinde ayrıca bir unsur olarak belirtilmiş ise ) neticenin gerçekleşmemiş olması halidir. Marka Suçlarında Teşebbüs 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu m. 30 kapsamında işlenen marka suçları açısından teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. Bu suçlarda da fail icra hareketlerine başladıktan sonra elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaz ise, teşebbüsten sorumlu olacaktır. Ancak her marka suçu açısından teşebbüsün mümkün olup olmadığı ayrı ayrı ele alınacaktır.

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçunda Teşebbüs

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/170 K. 2021/166 T. 22.04.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesince 03.07.2012 tarih ve 144-502 sayı ile sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın gönderildiği Karaman Ağır Ceza Mahkemesince de 02.10.2012 tarih ve 129-124 sayı ile görevsizlik kararı verilmesi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesince 24.01.2013 tarih ve 701-701 sayı ile görevsizlik kararı kaldırılan Karaman Ağır Ceza Mahkemesince 29.05.2013 tarih ve 39-86 sayı ile sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalan basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kabul

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/170 K. 2021/166 T. 22.04.2021

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı ne demek? Araç değer kaybı nedir? Araç değer kaybı, hasar gören aracın piyasadaki değişim değer durumunu niteleyen bir kavramdır. Bu kavram, hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Zira, kazaya karışıp hasar gören aracın, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile, TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kayıtlarında yer alacak kaza kaydı nedeniyle, piyasa değişim değerinde bir düşüş olacaktır. Ancak, bir aracın kazaya karışması sonucu bir parçasının boya işlemi görmesi üzerine, aracın yeniden kaza geçirmesi halinde değer kaybı söz konusu olmazken; hasarlı parçanın değişmesi değer kaybına yol açmaktadır. Araç değer kaybı kavramı, kazalı

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Nedir?

Marka Suçları

Bir işletmeye ait mal veya hizmeti diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sicilde gösterilebilir olmak kaydıyla her türlü işaret olarak tanımlanabilecek olan marka, günümüz ticaret ve hukuk hayatında oldukça fazla yer kaplamaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler ve ticaretin sınır aşan niteliği karşısında markanın önemi gittikçe artmaktadır. Bir malın markası tüketicinin tercihlerinde zamanla daha fazla yer almaya başlamaktadır. Markaların bu denli önem arz etmesi ve marka hakkı ihlallerinde kazancın yüksek hukuki yaptırımın yetersiz kalması markaya ilişkin cezai yaptırımlar düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu konuda gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda birçok düzenleme yapılmıştır. Aşağıda marka suçlarına ilişkin ele aldığımız yazıları bulabilirsiniz;

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçları

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/2519 K. 2019/323 T. 21.01.2019

Mahkemesi :Ceza Dairesi Suç : 1-Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 2-Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs, 3-Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, 4-Silahlı terör örgütüne üye olma Hüküm : Sanıklar hakkında: 1-Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı; TCK’nın 309/1, 53/1-5, 58/9, 63.   maddeleri ve 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca mahkumiyet, 2-Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı; Ceza verilmesine yer olmadığına, 3-Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrı ayrı; Ceza verilmesine yer olmadığına kararlarına yapılan istinaf başvurularının esastan reddi   Yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/2519 K. 2019/323 T. 21.01.2019

Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suç işlenirken bulunmayan ancak suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkan, cezayı hafifleten veya ortadan kaldı- ran şahsi bir neden olarak tanımlanabilir. Failin icra hareketlerinin tamamlanmasından sonra, neticenin oluşmasına isteyerek engel olması halidir. Ancak etkin pişmanlığın bir olayda uygulanabilmesi için suçun kanuni düzenlemesin de açıkça yer alması gerekmektedir. Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık Marka suçlarında yalnızca marka hakkına tecavüz suçu açısından etkinlik pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Marka suçlarının tamamı açısından değil yalnızca taklit ürünleri satmak veya satışa arz etmek suçunda geçerli olacak şekilde SMK’ da etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. SMK m. 30/7 göre; “Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı,

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/7103 K. 2019/1953 T. 21.03.2019

Mahkemesi :Ceza Dairesi İlk Derece Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal, Kasten öldürme, Kasten öldürmeye teşebbüs, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kasten yaralama, Yağma Hüküm : 1)Sanıklar … , hakkında ayrı ayrı; a)TCK’nın 309/1, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi b)TCK’nın 310/1, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi c)TCK’nın 82/1-g-h, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca iki kez mahkumiyet kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi d)TCK’nın 82/1-g-h, 35/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/7103 K. 2019/1953 T. 21.03.2019

Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu

Marka, bir malvarlığı değeridir. Bu sebeple markanın çeşitli hukuki işlemlere konu olması mümkün ve olağandır. Nitekim SMK m. 148’ de; “Sınaî mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.” Denilmek suretiyle markanın hukuki işlemlere konu olabileceği düzenlenmiştir. Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu Marka üzerinde hukuki işlem yapma yetkisi marka hakkı sahibine veya marka hakkı sahibinin yetki verdiği kişilere aittir. Bu açıdan SMK, yetkisi olmadığı halde marka üzerinde bazı tasarruf işlemlerinin yapılmasını cezai yaptırıma bağlamıştır. Böylelikle SMK m. 30/3’ de son suç tipi olarak

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu