Telafi Çalışması Nedir?

Zorunlu nedenlerle işin durması, UBGT günlerinden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi gibi nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da çalışanın talebiyle kendisine izin verilmesi hallerinde işveren, 2 ay içerisinde çalışılmayan süreler için bir telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar, FSÇ veya FÇ sayılmaz. Telafi çalışması için çalışanın onayı aranmaz. Telafi çalışması, günlük çalışma saati üst sınırı olan 11 saati geçmemek koşuluyla günde 3 saatten fazla olamaz. Tatil ve UBGT günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Ancak İş Kanunu’nda aynı yıl içerisinde birden fazla sayıda telafi çalışmasının yapılıp yapılamayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Danıştay 10. Daire, E. 2016/14988 K. 2021/1045 T. 10.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/14988   Karar No : 2021/1045   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   KARŞI TARAF (DAVACI : …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Rusya Federasyonu vatandaşı olup, 24/01/2005 tarihinde Türk vatandaşı … isimli kişi ile evlenen davacı tarafından, (Mülga) 403 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma istemiyle

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/14988 K. 2021/1045 T. 10.03.2021

Gece Çalışması Nedir?

Gece çalışması, faaliyetin 24 saat kesintisiz sürmesi gereken (zabıta, itfaiye, sağlık vb.); faaliyetin günün gündüz bölümünü aşıp gece bölümünde de devam ettiği ve günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı çalışan grupları oluşturulması ve 20.00-06.00 saatleri arasındaki gece bölümünde çalıştırılması suretiyle yapıldığı işyerlerinde söz konusudur. Vardiyalı sistemlerde çalışma süresinin çoğu hangi zaman dilimine denk geliyorsa o zaman dilimine ait çalışma hükümleri uygulanır. Gece ve gündüz zaman dilimine rastlayan çalışma sürelerinin eşit olması halinde, işçi yararına yorum ilkesi gereğince yapılan çalışma, gece çalışması sayılır. Gece çalışmasına ilişkin usul ve esasları şu şekilde sıralayabiliriz: ▪ 18 yaşını doldurmamış işçi gece çalıştırılamaz. ▪ Gece

Devamını okumak için tıklayın…Gece Çalışması Nedir?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/697 K. 2021/1204 T. 17.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/697   Karar No : 2021/1204   TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …   VEKİLİ : Av. …   KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı / …   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Kazakistan uyruklu olan davacı tarafından, Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün … tarih

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/697 K. 2021/1204 T. 17.03.2021

Denkleştirme Çalışma Nedir? Nasıl Yapılır?

Denkleştirme çalışması; işin yoğun olduğu günler ya da haftalarda işçinin daha uzun süreli çalışması, işin daha az olduğu gün ya da haftalarda ise gerektiği kadar çalışmasıdır. Bu esnek çalışma modeliyle işveren işin yoğun olduğu günlerde yapılan uzun süreli çalışmalar için işçiye FÇ ücreti ödeme külfetinden kurtulmaktadır. Denkleştirme uygulamasının esasları şunlardır: ▪ İşçinin onayı şarttır. Ancak uygulamada işçinin yazılı onayı olmadan da taraflar arasında örtülü (zımni) anlaşma olduğu kabul edilmesi durumunda denkleştirme çalışması geçerli sayılır. ▪ Çalışma süresi günde 11 saati, haftada ise 66 saati aşamaz, (Her hâlükârda işçi haftada 1 gün çalıştırılamaz!). ▪ İki aylık süre içerisinde haftalık ortalama çalışma

Devamını okumak için tıklayın…Denkleştirme Çalışma Nedir? Nasıl Yapılır?

Danıştay 10. Daire, E. 2021/380 K. 2021/3636 T. 24.06.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2021/380 Karar No : 2021/3636 DAVACI : … VEKİLİ : Av. … DAVALILAR : 1- … / … VEKİLİ: Hukuk ve Mevzuat … … 2- … Bakanlığı / … VEKİLİ : 1. Huk. Müş. Yrd. … DAVANIN_ÖZETİ :Davacı tarafından, (Mülga) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendi uyarınca Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 12/07/1996 tarih ve 8355 sayılı kararının iptali istenilmektedir. DAVACININ_İDDİALARI :Davacı vekili tarafından, müvekkilinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin dava konusu Bakanlar Kurulu kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2021/380 K. 2021/3636 T. 24.06.2021

Ücret Kesme Cezası Nedir? Ücrette İndirim ya da Kesinti Yapılabilir Mi?

Ücret Kesme Cezası Nedir? Ücret kesme cezası, işverenin çalışanına disiplin kaynaklı sorunlar neticesinde uyguladığı kesintilerdir. İşveren, iş veya toplu iş sözleşmesinde belirtilen sebepler dışında hiçbir sebeple çalışanın ücretinde kesinti yapamaz. Disiplin dışı hareketin karşılığı para cezasının, iş veya toplu iş sözleşmesinde önceden ilanı şarttır. Ücretlerde bu yönde yapılacak kesintiler bir ayda 2 gündelikten, parça başı iş miktarına göre verilen ücretlerde ise işçinin 2 günlük kazancından fazla olamaz. Ücretten kesme cezası durumunda yapılacak kesintilerin, haksızlık veya hatanın düzeltilebilmesi için çalışana derhal sebepleriyle birlikte bildirilmesi gereklidir. Disiplin soruşturması süresi zarfında işçinin yazılı/sözlü savunmasının alınması zorunludur. Ücret kesme cezasıyla biriken paralar, kesildiği tarihten

Devamını okumak için tıklayın…Ücret Kesme Cezası Nedir? Ücrette İndirim ya da Kesinti Yapılabilir Mi?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/2371 K. 2021/2315 T. 17.05.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/2371 Karar No : 2021/2315 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ……Valiliği VEKİLİ : Av. …… KARŞI TARAF (DAVACI) : …… VEKİLİ : Av. …… İSTEMİN_KONUSU : …… İdare Mahkemesinin …. tarih ve E:……, K:…… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Türkmenistan vatandaşı olan davacı tarafından, Türk vatandaşı ile yapmış olduğu evliliği dolayısıyla tarafına aile ikamet izni verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün …… tarih ve …… sayılı işleminin iptali istenilmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/2371 K. 2021/2315 T. 17.05.2021

Ücret Üzerinde Haciz, Devir, Temlik, Takas vb. İşlemler Yapılabilir Mi?

İşçinin aylık ücretinin bir başkasına devri veya temliki olamayacağı gibi; ücretin ¼’ünden fazlasının haczi de söz konusu değildir. Çalışanın rızası olmadan ücret alacaklarının işveren tarafından takas edilmesi olası değildir. Rızası olması durumunda haciz, devir ve temlik ile ilgili hükümlerin aynısı takas için de geçerlidir. Ancak kasten verilen ve yargı kararlarıyla sabit olunan zararlar nedeniyle doğmuş/doğacak tazminat alacağının takas edilmesinde işçinin oluru aranmaz. İşveren bu durumda isterse tazminat bedelini çalışanın ücret alacağıyla takas edebilir; isterse de doğruluğa ve bağlılığa uymayan bu davranışı sebebiyle bildirim süresi beklemeksizin işçinin sözleşmesini feshedebilir. Not: İkramiye ve primin en fazla ¼’ü haczedilebilir. Ayni ve nakdi yardımlar

Devamını okumak için tıklayın…Ücret Üzerinde Haciz, Devir, Temlik, Takas vb. İşlemler Yapılabilir Mi?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/13052 K. 2021/350 T. 09.02.2021

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/13052 Karar No : 2021/350 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Özbekistan uyruklu olan davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçme istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/13052 K. 2021/350 T. 09.02.2021