Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği

Yukarıda örnek verilen sigorta şirketine başvuru dilekçesinden veya ihtarnameden anlaşılacağı üzere gerek tahkim komisyonuna başvuruda gerekse mahkeme dilekçelerinde az ve öz olarak başvuru veya hak sahibine ait araç plakası, haksız fiile sebebiyet veren araç plakası, kaza tarihi, kusurlu olan kendisinden tazminat talep edilen araca ait ZMM Poliçe numarası, talep edilen değer kaybı miktarının ve delillerin belirtilmesi yeterlidir. Ancak başvuru öncesi eksper raporu alınmasını tavsiye etmemekteyiz. Zira, önceden alınan eksper raporu dosyaya delil olarak sunulduğunda bu yargılama makamında tartışmalara neden olacaktır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile, zararın belirlenmesi durumunda belirsiz alacak davası açmak mümkün değildir. Açılacak belirsiz alacak davası veya yapılacak tahkim

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği

Tazminatın Belirlenmesi ve Tazminattan İndirim Sebepleri

Tazminat miktarı nasıl belirlenir? Alacaklının uğradığı zarar miktarı, esaslara göre tespit edildikten sonra, mahkeme bu zararların ne kadarının tazmin edileceğine karar verecektir. BK.m.43/I (TBK.m.51/I): Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Görüldüğü üzere Borçlar Kanunu bu hususta hakime bir takdir yetkisi vermektedir. Hakim tazminat miktarını belirlerken hem durumun özelliklerini hem de kusurun ağırlığını göz önünde bulunduracaktır. Bunun dışında BK.m. 44’de (TBK.m.52) bazı hususlar tazminattan indirim sebebi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca doktrin ve içtihatlarda da tazminatın belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalara işaret edilmektedir. Tazminatın belirlenmesinde indirim sebebi olarak göz önünde bulundurulacak

Devamını okumak için tıklayın…Tazminatın Belirlenmesi ve Tazminattan İndirim Sebepleri

Değer Kaybının Yanı Sıra Başkaca Hangi Kalemler Talep Konusu Yapılabilir?

Değer kaybı talebinin yanında talep edilebilecek diğer kalemler Uygulamada, değer kaybı miktarının tespiti için mahkemece veya bilirkişiler vasıtası ile yapılan incelemeler de talepte bulunan tarafından karşılanan ve haksız fiil sorumlusundan talep edilebilecek olan yargılama giderlerindendir. Zira; 6100 sayılı HMK’nin “Yargılama Giderleri” başlıklı 323. maddesi: “ a) Celse, karar ve ilam harçları. b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri. c) Dosya ve sair evrak giderleri. ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler. d) Keşif giderleri. e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler. f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret

Devamını okumak için tıklayın…Değer Kaybının Yanı Sıra Başkaca Hangi Kalemler Talep Konusu Yapılabilir?

Marka Suçlarında İçtima

Türk Ceza Kanununda İçtima Suçların içtimaı (toplanması) TCK’nde türleri ile birlikte m. 42, 43 ve 44 olmak üzere birden çok madde ile düzenlenmiştir. Birden fazla suç işlenmesi ve bir suçun diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olması halinde birleşik suç var kabul edilir. Bu halde içtima hükümleri uygulanmaz. Bir kişiye karşı aynı suç işleme kararı kapsamında farklı zamanlarda birden fazla suç ilenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanır. Zincirleme suç kapsamında tek ceza ağırlaştırılarak verilir. Fikri içtima halinde ise tek fiil ile birden fazla suçun oluşması söz konusudur. Fail bu suçlardan cezası en ağır olan suçtan dolayı cezalandırılır. Suçlarda iştirak halinde birden

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında İçtima

Danıştay 7. Daire, E. 2018/6 K. 2021/2566 T. 28.05.2021

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2018/6 Karar No : 2021/2566 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Davacı adına tescilli … tarih ve … sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile EUR.1 dolaşım belgesi kapsamında ithal edilen “ceviz içi” cinsi eşyaya ilişkin olarak, EUR.1 dolaşım belgesinin sonradan

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2018/6 K. 2021/2566 T. 28.05.2021

Araç Değer Kaybı Taleplerinde Avans Faizi Talep Edilebilir Mi?

Araç değer kaybı taleplerinde hangi tür faiz talep edilmeli? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Ticari İşlerde Faiz” başlıklı 8. maddesi; “Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara uygulanmaz” hükmünü amirdir. Aynı Kanun’un 9. maddesi de “Ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır” düzenlemesini içermektedir. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2. Maddesi ise, “Bir miktar paranın ödenmesinde

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Taleplerinde Avans Faizi Talep Edilebilir Mi?

Denkleştirme Nedir?

Bazen haksız fiil zarar görenin sadece zarar uğramasına değil, aynı zamanda bazı ekonomik yararlar elde etmesine de yol açmış olabilir. Örneğin, zarar gören, yaralanmadan sonra hastanede yattığı süre boyunca ev, yemek gibi giderlerden kurtulmuş olabilir; haksız fiil sonucunda tahrip olan evin enkazı zarar gören tarafından satılmış olabilir. Bu tür durumlarda zarar hesaplanırken bu ve benzeri yararların zarardan düşülmesi gerekir. Bu işleme “denkleştirme” adı verilir. Denkleştirme (Yararların zarardan düşülmesi) ne demektir? Denkleştirme tazminatın değil, zararın tespitine ilişkin bir sorundur. Denkleştirme yapılabilmesi için, meydana gelen yarar zarar verici olayla uygun illiyet bağı içinde bulunmalıdır. Bu nedenle zarar verici olayla tesadüfen bir bağlantı

Devamını okumak için tıklayın…Denkleştirme Nedir?

Araç Pert Olduysa Araç Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

Kaza sonucunda hasara uğrayan aracın onarım masrafları, aracın riziko tarihindeki değerini aşar ya da araç onarım kabul etmezse tam hasara uğramış sayılır. Ülkemiz sigortacılık mevzuatında “pert” kavramına ilişkin herhangi bir tanım yer almamakla birlikte, uygulamada “pert” kavramı ağır ya da tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir. 18/07/1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 09/09/2011 tarihli 28049 sayılı Resmi Gazete ile değişik 39. maddesinde hurda araç, “Ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlar” şeklinde tanımlanmıştır. Konu hakkında Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının 3.3.2.2. maddesi; “Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği

Devamını okumak için tıklayın…Araç Pert Olduysa Araç Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

Marka Suçunda İştirak

Türk Ceza Kanununda İştirak Suça iştirak TCK m.37 düzenlenmiştir. Buna göre; “Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar arttırılır.” Bu anlamda iştirak, kanunen veya niteliği gereği tek kişi tarafından işlenebilen suçun, birden fazla kişi tarafın- dan anlaşmalı olarak fiilin oluşumuna illi değeri haiz katkıda bulunarak birlikte işlemesi hali olarak tanımlanabilir. Marka Suçunda İştirak 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu m. 30 kapsamında yer alan marka suçları

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçunda İştirak

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/1472 K. 2019/1797 T. 25.03.2019

(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Sanık … ’ın, İBDA/C adlı yasa dışı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 168/2, 59/2 ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası, 02/03/1999 tarihinde Çengelköy Koçbank’a ve 24/03/1999 tarihinde Beyazıt McDonals’a patlayıcı madde atmak suçlarından 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264/6-8 ve 59/2. maddeleri gereğince 5 yıl 6 ay 20 gün (2 kez) hapis ve para cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/06/2003 tarihli ve 1999/199 esas, 2003/96 sayılı kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 08/06/2004 tarihli ve 2004/184 esas, 2004/2576 karar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/1472 K. 2019/1797 T. 25.03.2019