Yönetim Kurulunca Oluşturulacak Komite ve Kurullar

Yeni TTK’da üç ayrı maddede yönetim kurulunun komite kurmasından bahsedilmektedir. Hemen belirtelim ki, iki yerde (m. 366/2 ve 378) açıkça komite kurulması öngörülmektedir. Biri “riskin erken saptanması komitesi“, diğeri “denetim komitesi” olup, anonim şirket bünyesinde bir finansal denetim düzeninin kurulmasıyla ilgili olarak, şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir “iç denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün gösterilmesinden bahsedilmektedir (m. 375/c). Çünkü, gerekçede, şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirkette, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan, etkin bir iç denetim örgütüne gereksinim duyulduğu vurgulanmaktadır. Bu komitelerin yasal dayanağı, kuruluşu ve görevleri için ilgili yayınlarımıza göz atabilirsiniz; Yönetim Kuruluna Yardımcı Komiteler Denetim Komitesi Riskin

Devamını okumak için tıklayın…Yönetim Kurulunca Oluşturulacak Komite ve Kurullar

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, anonim şirketin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim kurulu anonim şirkete ait işletmenin de sahibi konumundadır. Yönetim kurulunun yetkileri yasadan ve esas sözleşmeden doğar. Yönetim kurulu her şeyden önce, şirket esas sözleşmesinde yazılı bulunan işletme maksat ve konusuna giren tüm işlemleri yapabilmeye yetkilidir. Ayrıca yeni düzenlemede ultra vires ilkesi terk edildiğinden, konu dışı işlemler de şirketi bağlar (m. 371/2). Belirtmek gerekir ki, 6762 sayılı yasada ultra vires ilkesi kabul edilmesine rağmen, ticari hayatın gerekleri olan bazı konular esas sözleşmede öngörülmemiş olsa bile, yönetim kurulunun bu konularda işlem yapabileceği kabul edilmekteydi. Örneğin, esas sözleşmede şirketin faaliyet alanı içinde kefalet, ticari işletme rehni veya ipotek

Devamını okumak için tıklayın…Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Koşulları

1) Gerçek Kişiler Bakımından Yönetim kurulu üyeliğine gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler de seçilebilir (m. 359/2). Ancak, genel kurulca yönetim kuruluna seçilen tüzel kişi, toplantılara katılmak hususunda bir gerçek kişiyi belirler ve bu kişi sicile tescil ve ilan olunur. Yeni TTK’da gerçek kişilerin YK üyeliğine seçilmesi için bazı koşulları öngörülmüştür. Bunlar şunlardır; a) Tam ehliyetli olmak b) Seçilme engellerinin olmaması TTK m. 359/4 hükmünde, üyeliği sona erdiren sebeplerin seçilmeye de engel olacağı belirtilmiştir. Üyeliği sona erdiren sebepler TTK’nın 363/2 maddesinde öngörülmüştür. c) Pay sahibi olmak şart değildir 2) Tüzel Kişiler Bakımından 6762 sayılı yasada yer alan yönetim kuruluna seçilmek

Devamını okumak için tıklayın…Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Koşulları

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

Yasada yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin en fazla üç yıl olabileceği öngörülmüştür (TTK m. 362/1). Esas sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, aynı kişilerin tekrar seçilmesi caizdir (TTK m. 362/1). Bu konuda TTK m. 334 hükmü saklıdır. Dolayısıyla kamu tüzel kişileri, tayin ettikleri yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini kendileri belirler. Şirket genel kurulunun bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Bu itibarla, kamu tüzel kişileri üyelerini istedikleri zaman azlederek, yerine yeni bir üyeyi atayabilirler. Çünkü kamu tüzel kişileri tarafından atanan üyeleri görevden alma yetkisi, genel kurula değil, ilgili kamu kurumuna aittir (TTK m. 334/2).

Yönetim Kurulunun Asgari ve Azami Üye Sayısı

Yönetim kurulu, yeni düzenlemeye göre bir üyeden oluşabilir (m. 359/1). Ancak bazı özel kanunlarda durum farklıdır, örneğin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 23. maddesi gereğince, bankalar ve finansal kiralama ortaklıklarının yönetim kurulları 5 kişiden az olamaz. Aynı şekilde halka açık anonim şirketlerde durum farklıdır. SPK’nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.1 düzenlemesine göre, Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Üye sayısı, esas sözleşme ile belirlenir. Esas sözleşmede 3 üye öngörülmüşse,

Devamını okumak için tıklayın…Yönetim Kurulunun Asgari ve Azami Üye Sayısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılmasının Sicile Bildirilmesi

Yasada, görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin ayrılmasını kimin, ne zamana kadar sicile bildireceği hususunda açık bir hüküm yoktur. Ancak, TTK m. 31/1 hükmünde, tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişikliğin de tescil olunacağı ve ayrıca TTK m. 373/1 hükmünde de, yönetim kurulunun, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline tevdi edeceği öngörülmektedir. Bu düzenlemelerden hareketle, görevden ayrılan YK üyesinin bu işleminin sicile yönetim kurulu ve aynı zamanda YK başkanının bildirmekle yükümlü olduğu sonucuna varılır.

Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Alınması

Yönetim kurulu üyelerini görevden alma (azil) yetkisi, TTK m. 334/2 hükmü hariç, genel kurulun münhasır yetkisindedir. Genel kurul, yönetim kurulu üyesini görevden alırsa, üyelik sıfatı sona erer. Çünkü, yönetim kurulu üyeliği güvene dayandığından, bu güvenin ortadan kalktığı, azaldığı veya gerektiği her zaman hukuki ilişki sona erdirilebilir. Bu nedenle üyeler, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya genel kurulun gündeminde bulunmasa bile haklı sebeplerin varlığı halinde her zaman genel kurul tarafından azledilebilirler (TTK m. 364/1). Genel kurulun azil yetkisi, sebebinin gösterilmesini gerektirmeyen (ad nutum) karakterlidir. Anonim ortaklık ile yönetim kurulu arasında kural olarak bir vekalet ilişkisi bulunması (TTK m. 126, 6098 sayılı

Devamını okumak için tıklayın…Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Alınması

Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa

Üyelik sıfatını sona erdiren sebeplerden biri de, üyenin istifası, yani görevden çekilmesidir. Görevden çekilme hakkı her üyenin bireysel hakkıdır. Tek taraflı bozucu yenilik doğuran hak niteliğinde olan istifa veya görevden çekilme, iç ilişkide, bu yöndeki beyanın şirkete ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurur. Bu nedenle, yönetim kurulunun veya genel kurulun kabulüne bağlı değildir. Dış ilişkide ise, görünüşe güven ilkesi uyarınca, iyi niyetli üçüncü kişiler bakımından etkili olabilmesi için, ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir (TTK m. 37). Sicilin olumlu etkisi sadece, hukuki işlemlerden doğan borçlar için geçerli olduğundan, bunun dışında haksız fiil, haksız iktisap ve yasadan doğan borçlarda ise, yönlendirici rol

Devamını okumak için tıklayın…Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Ermesi

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikler yitirilirse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın, kendiliğinden sona erer (TTK m. 363/2). Aynı şekilde görev sürenin dolması halinde de, üyelik sıfatı kendiliğinden sona erer. 6102 sayılı Kanundaki bir yenilik, YK üyeliği için gerekli kanuni şartların yanı sıra esas sözleşmede öngörülen niteliklerin yitirilmesinin de üyeliği sona erdireceğine ilişkin hükümdür. Ayrıca, 6762 sayılı Yasada yer alan, ağır hapis cezası veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyetin YK üyeliğini sona erdireceği hükmünün yeni düzenlemede yer

Devamını okumak için tıklayın…Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Ermesi

Fikri Mülkiyet Hakları

  Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai haklar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Telif Hakları kendi içerisinde dört kategoriden oluşmakta olup bunlar; ilim-edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri. Bu çalışmalardan doğan haklar münhasıran sahiplerine ait olup üçüncü kişiler tarafından bu haklar izinsiz olarak kullanılamaz. Sınai Mülkiyet Hakları patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsamaktadır. Bu haklar sanayi ve tarımdaki buluş, yenilik, tasarım ve özgün fikri çalışmaların ilk uygulayıcıları ile marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ve ad ve işaretleri taşıyan ürünleri üretmek, satmak ve hizmetleri sunmak gibi yetkileri belirli sürelerle sahiplerine bırakan ve maddi olmayan

Devamını okumak için tıklayın…Fikri Mülkiyet Hakları