Araç İşletenin Araç Değer Kaybından Sorumluluğu

Araç işletenin sorumluluğu neye dayanmaktadır? Motorlu araç işletenler, 2918 sayılı KTK’nin iki ayrı maddesinde tanımlanmış ve sınıflandırılmışlardır. Yasa’nın 3. maddesindeki tanıma göre: “İşleten, araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği veya araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır”. Aynı Yasa’nın “hukuki sorumluluğa” ilişkin 85. maddesi 1. fıkrasına göre ise : “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya

Devamını okumak için tıklayın…Araç İşletenin Araç Değer Kaybından Sorumluluğu

Ölüm Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini

Ölüm nedeniyle doğan zararlar nelerdir ve nasıl tazmin edilir? Ölüm tek başına zarar oluşturmaz; zarar mirasçılar ve yakınların ölüm nedeniyle uğradıkları kayıplardır. BK.m.45’ de (TBK.m.53) ölüm halinde hangi zarar kalemlerinin talep edilebileceği sayılmıştır. İsviçre Federal Mahkemesi, doktrindeki hakim görüşün aksine, bu sayımın tüketici bir sayım olduğunu ve bunlar dışında bir zararın talep edilemeyeceğini kabul etmektedir. BK.m. 45 hükmüne göre ölüm halinde, ölenin mirasçılarının veya yakınların tazminini talep edebilecekleri zarar kalemleri şunlardır: 1. Defin masrafları: Ölen kişinin sosyal konumuna uygun bir şekilde defnedilmesi için yapılan harcamalar (Ölüm ilanı, taziye masrafları, toprağa verme masrafları vb.) tazminat olarak talep edilebilir. Zarar görenin farazi

Devamını okumak için tıklayın…Ölüm Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini

Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Talep Edilebilir?

Araç değer kaybı taleplerinde, öncelikle, kazanın çift taraflı olması gerekmektedir. Çift taraflı bir trafik kazasında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan Karayolları Trafik Kanunu gereğince hem zarar veren sürücü, hem aracın işleteni ve varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bunun yanı sıra aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı ve aşan kısım yönünden de eğer var ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı da sorumlu olur. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi de 2016/7008 E., 2016/11431 K. sayılı ve 12/12/2016 tarihli içtihadında bu hususa dikkat çekmiştir. Şöyle ki: “(…) Motorlu Kara Taşıtları ihtiyari mali

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Talep Edilebilir?

Marka Suçlarında Uzlaşma

Türk Ceza Kanununda Uzlaşma Uzlaştırma, yasada uzlaştırma kapsamında olan suç nedeniyle yapılan soruşturma veya kovuşturmanın, davanın tarafları arasında tarafsız bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşarak bitirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler CMK m. 253, 254 ve 255’ de detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu maddelerde şikâyete bağlı suçların uzlaştırma kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bu anlamda suçun özel veya genel kanunlarda yer alıp almadığı önem arz etmemektedir. Marka Suçlarında Uzlaşma SMK kapsamında düzenlenen marka suçlarının da soruşturulması ve kovuşturulması şikâyet şartına bağlanmıştır. Suçun özel kanunlarda düzenlenmiş olması uzlaştırma açısından önem arz etmediğinden marka suçları da uzlaşmaya tabii suçlar kapsamında yer almaktadır. Uzlaştırma, yasa gereği olarak hem

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında Uzlaşma

Danıştay 7. Daire, E. 2021/1702 K. 2021/5215 T. 26.11.2021

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2021/1702 Karar No : 2021/5215 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Davacı adına 2009 ve 2010 yıllarında tescilli muhtelif tarih ve sayılı 8 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı araç kıymetinin noksan

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2021/1702 K. 2021/5215 T. 26.11.2021

Araç Değer Kaybında Sigorta Tahkim Komisyonuna Gitmeden Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Sigorta ettiren, sigorta sözleşmelerinden yarar sağlayan kişiler ile haksız ve hukuka aykırı eylemlerden zarar gören ki- şilerin, zorunlu sigortalardan tazminat istekleri konusunda or- taya çıkan anlaşmazlıkların çözümü amacıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği çatısı altında Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Söz konusu 30. maddenin 13. fıkrası; “Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybında Sigorta Tahkim Komisyonuna Gitmeden Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Mülkiyet Hakkının İhlali Nedeniyle Doğan Zararlar

Bir kimsenin mülkiyet hakkının ihlali durumunda ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi gerekir. Bu noktada karşımıza “şeye ilişkin zarar” kavramı çıkmaktadır. Şeye ilişkin zarar, bir malın tahrip edilmesi, yok edilmesi veya ona zarar verilmesi nedeniyle meydana gelen zarardır. 1. Bedelin tazmini Haksız fiil neticesinde malın yok edilmesi durumunda onun bedelinin tazmin edilmesi gerekir. Tazmin edilecek bedel belirlenirken öncelikle aynı türden malın temin edilmesi için gerekli piyasa fiyatı esas alınır. Değerinde kullanıma bağlı olarak eksilme meydana gelmeyen mallar bakımından aynı türden yeni bir malın temin edilmesi için gerekli bedel göz önünde bulundurulur. Örneğin zarar gören kişiye ait arazide bulunan ağaçların zarar görmesi

Devamını okumak için tıklayın…Mülkiyet Hakkının İhlali Nedeniyle Doğan Zararlar

Araç Değer Kaybı Davası Açmadan Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlar için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 97. maddesinde 26.4.2016 tarihinde yapılan değişiklikle, zarar görenlerin dava açmadan önce ilgili sigorta şirketine söz konusu zararla ilgili başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru mahkemelerce dava şartı olarak değerlendirilerek, başvuru yapılmadan açılan tazminat davaları “dava şartı yokluğu” nedeniyle usulden reddedilebilecektir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Tebliğ’in “Sigortanın Kapsamı” başlıklı maddesinde, tazminat taleplerinin kapsamı şu şekilde belirlenmiştir: “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Davası Açmadan Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Marka Suçlarında Şikayet

Marka Suçlarında Şikayet Hakkının Kullanılması Marka suçlarına ilişkin yapılacak olan yargılamalarda yargılama usulünü belirlemek için öncelikle SMK m.29 ve 30’ un ele alınması gerekmektedir. Bu maddeler kapsamında özellik arz et- meyen durumlarda marka suçları da genel hükümlere tabidir. Bu kapsamda SMK’ da yer almayan düzenlemeler yönünden TCK ve CMK hükümleri uygulanacaktır. Kural olarak suçların soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun veya suçtan zarar görenin iradesine bakılmaksızın resen yapılmaktadır365. Ancak bazı suçlar açısından kanun koyucu özel düzenleme ile şikâyet şartı getirmiş olabilir. Bu tip suçlara şikâyete bağlı suçlar denilmektedir. Şikâyet ise; mağdur veya suçtan zarar görenin yetkili makamlara başvurarak soruşturma ve kovuşturma yapılmasını

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında Şikayet

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2017/3010 K. 2019/6336 T. 20.05.2019

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık Hüküm : CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraat 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık müdafinin temyiz isteminin sadece vekalet ücretine ilişkin olması karşısında, vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede; Yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinin nazara alınmaması, ”Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2017/3010 K. 2019/6336 T. 20.05.2019