Ticaret Şirketinin Tür Değiştirme Çeşitleri

Bir ticaret şirketinin tür değiştirmesi, şirket kurulurken o zamanda geçerli olan faktörlerin zamanla önemini yitirmesi sonucunda, bunun yeni koşullara ve ihtiyaçlara uydurulması için hem ekonomik hem de rasyonel bir yöntemdir. Bir ticaret şirketi için -geniş anlamda- iki şekilde tür değiştirme söz konusu olabilir; Yeni kuruluş yoluyla tür değiştirme Hukuki kabuk değiştirmek suretiyle tür değiştirme

Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme ve Temel Unsurları

Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin tipleri sınırlı olarak belirlenmiştir. Bir ticaret şirketi vasıtasıyla ticari alanda faaliyet göstermek isteyen kimseler, ancak kanunda sayılan “kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler”den birini seçmek zorundadırlar. Seçilen tipe özgü yasal şekil şartlarını yerine getirmek suretiyle bir şirket kurulup, faaliyetini belli bir müddet sürdürdükten sonra, ilk kurulduğu tipten başka bir tipe geçmesi, ekonomik nedenlerden dolayı daha uygun olabilir. Bir şirketin haiz olduğu tipten başka bir tipe hukuki kabuk değiştirmek suretiyle geçmesi, her şeyden önce tasfiye edilmeksizin, ekonomik ayniyetini ve devamlılığını koruyarak dönüşmesi sonucunu doğurur. Yeni düzenlemede tür değiştirme, sadece bir hukuki şekil değişikliği olarak öngörüldüğünden, şirketlerin

Devamını okumak için tıklayın…Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme ve Temel Unsurları

Ticaret Şirketlerinde Hukuki Kabuk Değiştirmek Suretiyle Tür Değiştirme

Bir ticaret şirketinin tür değiştirmesinde (Typenumwandlung) veya bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesinde, ticari işletmenin ve şirketin tasfiye edilmesine gerek yoktur. Bu durumda ticaret siciline tescil edilmiş bir ticari işletmenin malvarlığının tamamı, yazılı devir sözleşmesi temeline dayalı olarak envanterde yer alan tüm aktif ve pasifiyle birlikte devralan şirkete geçer (TTK m. 11/3). Ancak TTK’nın 11. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, ticari işletme bir bütün halinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Devir sözleşmesinin, aksi öngörülmemişse, duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletme özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur.

Devamını okumak için tıklayın…Ticaret Şirketlerinde Hukuki Kabuk Değiştirmek Suretiyle Tür Değiştirme

Katılım Sigortacılığında Vekalet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model

Sigorta şirketinin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekalet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modeldir. Bu model vekalet yönetimine benzemekle birlikte; sigorta şirketi, vekalet ücreti haricinde, risk fonunun işletilmesi sonucunda dönem sonunda oluşan artı değerden de pay almaktadır. Sigorta şirketi, vekalet yöntemindeki şekilde şirket belli bir vekalet ücreti aldıktan sonra; arta kalan katkı payı meblağı yatırıma yönlendirmekte ve şirket mudarebe usulüyle gerçekleştirilen yatırım gelirlerinden de pay almaktadır.

Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli

Mudarebe yönetim modeli; sigorta şirketinin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kar paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelini ifade eder. Mudarebe yönetim modelinde sigorta şirketi, sigorta poliçesi düzenlemeye başladıkça katılımcıların katkı primleri risk fonunda birikir; dönem sonunda fonda herhangi bir artı değer kalması halinde bu değerin hangi oranda paylaşılacağı hususunun sözleşmedi belirtilmesi gerekmektedir. Mesela %30 tekafül şirketine %70 poliçe sahiplerine veya %50 tekafül şirketine %50 poliçe sahiplerine gibi bir oran bildirimi yapılır. Mudarebe modelinde sigorta şirketi, katkı paylarının tahsil edilmesi, bunların işletilmesinden ve idaresinden sorumludur. İşletilen bu

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli

Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli

Sigorta şirketinin, katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekalet ücreti aldığı şirket yönetim modelidir. Bu modelde tekafül şirketi poliçe sahibinin vekili gibi hareket etmekte; sigorta şirketi, risk fonuna ait tüm işlemleri önceden belirlenmiş bir ücret mukabilinde yerine getirmektedir. Vekalet yönetiminde, sigorta şirketinin alacağı ücret akti yapılırken belirlenmekte; bütün giderler/masraflar bu ücretten karşılanmakta ve bu ücretin yetmediği durumlarda katılımcılar bu eksiği karşılamaktadırlar. Sigorta sözleşmesi öncesi belirli olan vekalet

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli

Katılım Sigortalarının İşleyişi

Sigortacılık faaliyeti yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulan sigortacı; vekalet, mudarebe, vekalet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilir. Mezkur yönetim modellerinden hangisinin kullanılacağının sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi gerekliliğinin yanında; katılımcılar ile sigorta şirketi arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranının ve/veya vekalet modelinde vekalet ücretinin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi de zorunludur. Katılım sigortacılığı uygulayan şirketlerin risk fonunun risklerini yönetmek maksadıyla reasürans ve/veya katılım reasürans koruması satın almaları mümkündür. Ancak, şirket tarafından reasürans koruması satın alınması durumunda buna ilişkin danışma komitesinin onayının alınmış olması ve katılımcıların bu hususta bilgilendirilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortalarının İşleyişi

Katılım Sigortalarında Taraflar

Katılım sigortaları da sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasında akdedilen, tam iki tarafa borç yükleyen bir sigorta sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Bir sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan “anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulan sigortacı”; diğer tarafta da belirli rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yaptıran ve sigorta primi ödemekle yükümlü olan katılımcı (sigorta ettiren) bulunmaktadır. Katılımcı, katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan risk fonuna, kendi

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortalarında Taraflar

Katılım Sigortası Nedir?

Katılım sigortası, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan bir özel sigorta türüdür (Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m. 3/1/f). Risk paylaşım esasına dayanan katılım (tekafül) sigortacılığının temel amacı, sigortalıların karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma amacı ile bir araya gelmesi ve toplanan katkı paylarının riske maruz kalan kişiler tarafından kullanılması olarak ifade edilmektedir. Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortası Nedir?

Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar

Sigortacılık Kanunun 3. maddesine göre, “Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır.” Bu sigorta şirketleri, sigortalının ödediği bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı taahhüt ederler. Prim, sigorta sözleşmesinde belirlenen rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacının ödeyeceği tazminat veya bedelin esasını teşkil eden ve sigorta tekniği prensiplerine göre sigorta ettiren tarafından sigortacıya bir defada veya taksitle ödenen bir paradır.

Devamını okumak için tıklayın…Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar