Anonim Şirketlerde Ortakların Şirketin Amme/Kamu Borçlarından Şahsi Olarak Sorumlulukları Var Mıdır?

Anonim şirket ortaklarının, şirketin ödenmemiş amme borçlarından dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zira ortakların, şirketin amme borçlarından dolayı sorumlu tutulabileceğine dair herhangi bir yasal düzenleme yoktur. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nda limited şirket ortaklarının sorumluluğu ile ilgili 35. madde düzenlenmiştir ancak anonim şirket ortakları için herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı için kamu borçları ile ilgili bir sorumluluk da bulunmamaktadır.

Nitelikli Hırsızlık Suçu

“Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun; a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.) c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.) İşlenmesi hâlinde, (6545 sayılı Yasayla değişik) üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Suçun; a) Kişinin

Devamını okumak için tıklayın…Nitelikli Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) (2.7.2012 tarihli 6352 sayılı Yasanın 105. maddesi ile kaldırılmıştır.) İlkin, maddedeki bazı kavramlar açıklanmalıdır: Zilyetlik, bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunmaktır. Bu hakimiyeti kurmuş olan kişi zilyettir (TMK, 973). Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması da zilyetlik sayılır (TMK,973/2). TMK, zilyetliği asli ve feri olarak da ayırır (TMK, 974/2). Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan asli zilyet, diğeri ise feri zilyettir. Taşınır

Devamını okumak için tıklayın…Hırsızlık Suçu

Kötüniyet Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kötüniyet tazminatı nedir? Kötüniyet tazminatı, sadece iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işçinin yasal hakkını araması veya şikâyet yoluna başvurması gibi nedenlerle işverence feshedilmesi halinde işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenmesi gereken tazminattır. Fesih hakkının kötüye kullanılması yalnız süreli (bildirimli) fesihte değil derhal (usulsüz) fesihte de söz konusudur. Yani bildirim şartına uyulmamışsa işçi işverenden kötüniyet tazminatıyla birlikte ihbar tazminatını da talep edebilir. İşçinin kötüniyet tazminatı talep edebilmesi için işverenin fesih hakkını kötüye kullandığını somut olay ve belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. İş Kanunu’nda konuya ilişkin ayrıntılara yer verilmemiştir. Bu sebeple

Devamını okumak için tıklayın…Kötüniyet Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İşçi İstediği Zaman Fazla Çalışma Yapabilir Mi?

İşverenin hiçbir etkisi olmadan çalışanın kazancının artırmak amacıyla işyerinde fazla çalışması, FÇ olarak değerlendirilemez. Fazla çalışmadan söz edebilmek için, çalışmanın işverenin istek ve iradesiyle gerçekleşmesi gerekir. Çalışanın kendiliğinden işyerinde kalması fazla çalışmanın kabulünü gerektirmez. Not: İşçinin bilgi ve performansını arttırmak için yapılan toplantılara katılması da FÇ olarak kabul edilemez.

Fazla Çalışma Ücretinde Farklı Düzenlemelere Gidilebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan FÇ ücretinin %50 zamlı ödeneceğine ilişkin hüküm, nispi emredici niteliktedir. Yani öngörülen oran iş ya da toplu iş sözleşmeleriyle ancak çalışan lehine arttırılabilir. İşverenin talebi ve işçinin onayıyla 270 saate kadar FÇ süresine ait ücretlerin çalışanın ücretine dâhil edilmesi mümkündür. Bu durumda işçi ücreti değişkenlik gösterebilir. Ancak her halükârda 270 saati aşan çalışmalarda çalışan, FÇ ücretini talep edebilir. Not: Birtakım sözleşmelerde FSÇ ya da FÇ ücretlerinin asıl ücretlere dâhil edildiği uygulamalara rastlanmaktadır. Bu tür sözleşmelerin, geçerliliğine yönelik mevzuatta bir düzenleme bulunmamakla birlikte sözleşme serbestisi ilkesi ve belirli sınırlamalar dâhilinde geçerli olduğuna dair Yargıtay kararları

Devamını okumak için tıklayın…Fazla Çalışma Ücretinde Farklı Düzenlemelere Gidilebilir Mi?

Hangi İşlerde ve Kimlere Fazla Çalışma Yaptırılamaz?

Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken yerlerde, gece yürütülen işlerde ve yerin/suyun altında gerçekleştirilen yapım işlerinde FÇ yaptırılamaz. Aşağıda sayılan çalışanlara da FÇ yaptırılması söz konusu değildir: ▪ 18 yaşından küçük işçiler, ▪ Part-time (kısmi süreli iş sözleşmesiyle) çalışanlar, ▪ Hamile, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler, ▪ Fazla çalışmayı kabul etmiş ancak sağlık durumlarının hangi işlerde ve yerlerde çalışmaya elverişli olmadığını bir hekim raporuyla belgeleyen işçiler.

Fazla Çalışmanın Yasal Sınırları ve Koşulları Nelerdir?

Yasal sınırlar: Fazla çalışmaların toplamı; hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde geçen sürelerle birlikte bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Buradaki yılın takvim yılı mı yoksa çalışanın işe giriş tarihinden itibaren geçen bir yıl mı olduğu konusunda mevzuatta bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak işçinin onayının her yılbaşında alınması gerektiğini belirten düzenlemeyle takvim yılının ölçüt alınmasının daha sağlıklı olacağını düşünmekteyiz. Çalışma sürelerinin hesabında yarım saat ve daha az süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat olarak kabul edilir. Fazla çalışmalara ilişkin günlük bir sınır yoktur. FSÇ süreleri ile ilgili ise İş Kanunu’nda hiçbir sınırlama yoktur. İşyerinde FÇ sürelerinin yıllık

Devamını okumak için tıklayın…Fazla Çalışmanın Yasal Sınırları ve Koşulları Nelerdir?

Fazla Çalışma, Serbest Zaman Olarak Kullanılır Mı?

Çalışan, isterse çalışmaları karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında ise 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Bu sürelerin iş sözleşmeleriyle attırılması mümkündür. İşveren, FÇ ücreti vermek yerine çalışanını serbest zaman kullanmaya zorlayamaz. Çalışan, istediği serbest zamanı işverene önceden yazılı/sözlü olarak bildirmek zorundadır. İşveren ise işin/ işyerinin gereklerine/ uygun olarak 6 aylık süre zarfında ve iş günlerinde olmak üzere çalışanının serbest zaman kullanabileceği dönemleri/süreleri kendisine bildirerek bu hakkın kullanılmasına imkân sağlar. Teoride aralıksız şekilde kullanılacağı ifade edilse de uygulamada serbest zaman, bölünerek kullandırılmaktadır. Ayrıca çalışanın kısmen

Devamını okumak için tıklayın…Fazla Çalışma, Serbest Zaman Olarak Kullanılır Mı?

Danıştay 10. Daire, E. 2016/14143 K. 2021/1047 T. 10.03.2021

T.C.   D A N I Ş T A Y   ONUNCU DAİRE   Esas No : 2016/14143   Karar No : 2021/1047   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı   VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri Yrd. …   KARŞI TARAF (DAVACI : …   VEKİLİ : Av. …   İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ :   Dava konusu istem: Evlenme yoluyla sonradan Türk vatandaşlığını kazanan davacı tarafından, Rusya Federasyonu vatandaşı olan 23/09/1996 doğumlu çocuğu …’un Türk vatandaşlığına alınması istemiyle

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 10. Daire, E. 2016/14143 K. 2021/1047 T. 10.03.2021