Taşınmaz Malın İhalesi

a) Satışı yapacak memur: Satışın hakim tarafından satışla görevlendirilen memur tarafından yapılması gerekir. (HUMK.nun 570.md), bu görev başkasına devredilemez. b) Satış yeri: Açık artırma ilanında açıklanan ve şartname ile gösterilen ‘yerde’ yapılır. c) Satış zamanı: Satış, ilan ve şartnamede gösterilen yıl, ay, gün ve saatte yapılır. İkinci ihale için de aynen geçerlidir. d) Tellal bulundurma: İhale sırasında tellal bulundurma şarttır. Tellal bulundurmadan yapılan ihale yok hükmünde geçersiz sayılır. Birinci ihale gerçekleşmese bile tutanak satış memuru gibi tellal tarafından da imzalanmalıdır. Tellalın belediye tarafından görevlendirilmiş kimse olması asıldır. Belediye tellallık yapacak kimse görevlendirmemişse, bu görev adliyede çalışan memura veya müstahdeme yaptırılabilir.

Devamını okumak için tıklayın…Taşınmaz Malın İhalesi

Açık Artırma – Artırıma Hazırlık

Artırma Hazırlık Tedbirleri : (İİK.114.md.) Madde 114 – (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/27 md.) Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilân edilir. İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17/7/2003-4949/27 md.) İlânın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilân satış talebi tarihinde tirajı elli binin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.(1) (Ek: 18/2/1965-538/57 Md.) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip,

Devamını okumak için tıklayın…Açık Artırma – Artırıma Hazırlık

Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

4.1.Taşınır veya taşınmazın değerinin saptanması; Ortaklığın giderilmesi davasında Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan keşfin amacı taşınır veya taşınmazın aynen taksimin mümkün olup olmadığını araştırır. Satış Memurunun yaptığı kıymet takdirinin amacı ise satışa konu malın değerinin tespiti ile taşınmazın özelliklerinin ayrıntılı olarak saptanması işlemidir, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir. Satış memuru tarafından kıymet takdiri yapılmadan yapılan satış başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Satış memuru tarafından yapılan kıymet takdiri ilgililere tebliğ edilerek itiraz imkanı sağlanmalıdır. İİK.nun 128.maddesi, kesinleşen kıymet taktirinden sonra, iki (2) yıl geçmedikçe değeri belirlenen mal için yeniden kıymet taktiri yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. Not: -Bu süre keşfin yapıldığı tarihten itibaren

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

SATIŞ TALEBİ HMK.nun 367/2 maddesi amir hükmüne uygun şekilde kesinleşme şerhi bulunmayan kararların esas alınarak satış işlemine başlanması sorumluluk arz edeceğinden, kararın kesinleşmesi ile satış için ayrı bir dosya tanzimi, Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasının alınarak satış dosyası içine konulması gereklidir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde taraflardan her biri satış isteyebilir. Gerekli masrafların yatırılması ve talep üzerine kararı veren mahkeme hâkimi tarafından görevlendirilecek Mahkeme Yazı İşleri Müdürü/İcra Müdürü satış memuru olarak satış işlemlerini yapacaktır. Dosyanın Satış Memurluğuna Gönderilmesi Talebi Satış talebini davada taraf olan paydaşlar ister. (Yalnızca davacıya ait değildir, davalı olan şahısta başvurabilir.) Satış

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

a) Karara çıkıp tebliğ edilmeyen kararlarda zaman aşımı; Satışla ilgili hüküm taraflara 10 yıl geçmeden tebliğ edilmelidir. Tarafların bu kadar süre ihmalkâr davranmaları ve kararın bu müddet içinde kesinleşmesini sağlamamaları halinde ortaklardan biri zaman aşımı iddiasında bulunabilir. b) Kesinleşmeden Sonra satış talebine kadar geçecek süre içinde işleyen zaman aşımı; Satış kararı, kesinleşme tarihi ile satış talebi arasında işleyecek 10 yıllık süresinin dolması halinde de zaman aşımına uğrar (İİK’nın 33/1, 33-a/1 maddeleri) NOT: Paydaşlardan biri en son istek öncesinde zaman aşımının dolduğu iddiası ile sulh hukuk mahkemesinden satışın iptalini isteyebilir (İİK’nın 71 md.) Satış takibi bu yolla iptal edilirse paydaşlardan biri

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinde Zamanaşımı

Ortaklığın Giderilmesi Kararlarının İnfazı

-Kararın kesinleşmiş olması, -Kararın zaman aşımına uğramamış olması, -Taşınır mallar hakkında taksim kararı verilmiş ise karar kesinleşmekle mülkiyeti iktisap etmiş sayılacağından zaman aşımına uğramayacağının bilinmesi, -Paylaşmanın aynen taksim suretiyle giderilmesine ilişkin karar ister taşınır mal isterse taşınmaz mal için verilmiş olsun kararın veriliş tarihinden tebliğ tarihine kadar 10 yıl geçmiş ise, zaman aşımı geçtiğinden bahisle Temyiz/İstinaf yoluna başvurabilir. Bu iddia yerinde görülürse esas hakkında incelemeye geçmeden Yargıtay’ca bozma kararı veya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Kararı

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde: * Kararda satışın nasıl yapılacağının (açık artırma ya da pazarlık) ile üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile satılıp satılmayacağı hususlarında belirtilmesi gerekir. * Satış sonunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağı kararda gösterilmesi gerekir. (Tapu kaydındaki hisseleri veya mirasçılık belgesindeki payları oranında) * Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan karar ilam harcı oranı, Mahkeme kararında belirtilen oran üzerinden alınır. (Yargıtay HGK.’nun 24/03/2010 tarih ve 2010/12 -158 Esas-2010/178 karar sayılı ilam)

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar

*  Tapu kaydının düzeltilmesi isteği, *  Kadastro tespitinin iptali için açılan dava, *  Dava konusunun kendisine hibe edildiğini iddia edenin tescil işlemi yaptırması, *  Tapu iptal tescil davası açılması, *  Taşınır mallardaki mülkiyet ihtilafı, *  Tapu kaydındaki miktar ile arazi miktarının farklı olması, *  Birbirleri ile çelişen veraset belgelerinin ibrazı, *  Önalım davasının sonucunun araştırılması, *  Tapu kaydında taşınmazın miktarının yazılmamış olması, *  Tapudaki isimlerin farklı olması, *  Tapudaki paylar toplamının taşınmazın tamamını kapsamaması *  Paydaşlıktan çıkarılma davası, *  Bekletici mesele kabul edilebilecek nedenlerle taraflar arasında uyuşmazlık bulunması halinde mahkemece ilgilisine dava açmak üzere uygun bir süre verir. Bu süre

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılamayacağı Haller

Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması Örnek: Taşınmaz mal bütün paydaşların iştiraki ile on sene süre ile kiraya verilmiş ise on sene süre ile ortaklığın giderilmesi istenemez. Şüyuun idamesi: Taraflar belli bir süre için paydaşlığın devam ettirme konusunda anlaşabilirler.(En çok 10 yıl için sınırlandırılabilir.) 510 Sayılı Kanun (İskân Kanunu) ve 4853 sayılı Kanun (Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun) uyarınca dağıtılan taşınmazlar takyit süresi içinde paylaşma davası açılamaz. Mirasçılar arasında TMK’nun 611 Md. göre miras taksim (paylaşma) sözleşmesi yapılması halinde paydaşlığın giderilmesi davası açılamaz, açılmış ise reddi gerekir. Tapusuz taşınmazların paydaşlığı giderilemez. Ancak

Devamını okumak için tıklayın…Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılamayacağı Haller

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tapu Kaydı Tapu kaydında pay / payda oranının mutlaka birbirini tutması gerekmekte olup, tutmaması halinde maddi hata olup olmadığı araştırılmalı, maddi hata bulunmamakta ise tapu kaydındaki oranların düzeltilmesi için dava açmak üzere ilgilisine süre verilerek sonucu beklenmelidir. Kesin Hüküm -Dava konusu taşınmaz mal hakkında daha önceden verilerek kesinleşmiş bir satış kararının bulunması halinde satış kararının kesinleşmesinden sonra on yıllık sürenin geçmemiş olması halinde davanın reddine karar verilmelidir. -Satışa ilişkin kararlar on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.