Alıcının İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle Önceki En Yüksek Teklifte Bulunana İhale (İİK m. 133)

İhale alıcısı bedeli ödemediği için ona yapılan ihale kararı İİK.nun 133/1 md’ne göre kaldırılıp, satış memuru tarafından kendisinden önce en yüksek teklifte bulunan, adresi belirli teklif sahibine teklif olunur. Tebliğden itibaren üç gün içinde almaya razı olursa satışa konu taşınmaz ikinci en yüksek teklifi veren kişiye ihale olunur. İkinci alıcıya muhtıra tebliği, süre ve kabulün bildirilmesi, ödeme: Alıcıdan önceki, en yüksek teklif sahibine yapılacak teklifin, yazılı ve ihtarlı olması gerekir. Kendisine yapılacak teklifte: 1) Evvelce sürdüğü pey karşılığı, taşınmazı alma hakkı olduğu, 2) Bu hakkını üç gün içinde kullanması, 3) Razı olursa kabulünü bu müddet içinde satış memurluğuna bildirmesi ve

Devamını okumak için tıklayın…Alıcının İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle Önceki En Yüksek Teklifte Bulunana İhale (İİK m. 133)

İhale Bedelinin Ödenmesi

İhale bedelinin tam olarak ödenmesi gerekir. Kısmi ödeme de ihalenin kaldırılması sebebi sayılır. Satış memurunun ödenecek tutar ve unsurları konusunda alıcıyı uyarması gerekir. İhale alıcısı birden fazla ise her alıcı kendi payından sorumludur. Ancak, ihalenin bütünlüğü, bölünememesi ilkesi karşısında alıcılardan biri; kendisine ait bedeli ödemezse ihale kaldırılmasına sebep olur. Alıcılardan birinin kendi sorumluluğunda olmayan bedeli diğerlerini temsilen yatırması halinde, ihale kaldırılamaz. Bedeli verilen süre içerisinde veya peşin olarak ödememe sebebi ile ihaleyi kaldırma yetkisi satış memuruna aittir. Satış memurunun görevini zamanında yapmaması yahut bu yoldaki isteği reddetmesi üzerine Sulh Hukuk Mahkemesine şikayette bulunulabilir.

Açık Artırmada Satış Bedelinin Ödenmesi

ÖDEME USULÜ Satış bedeli peşin ödenir ancak, satış memuru alıcıya gayrimenkullerde 10 gün, menkullerde 7 günü geçmemek üzere bir süre verebilir. Satış memuru gayrimenkullerde satış bedelinin ödenmesi için alıcıya on günden az süre vermiş ise bu süreyi (toplam 10 günü geçmemek üzere) uzatabilir. Y.12.HD. 20/02/2006 tarih 26438-3047) Baki Kuru el kitabı sayfa 677) Satış bedeli yerine çek, teminat mektubu, tahvil veya senet ile alınması, Yargıtay yerleşmiş görüşü gereği ödeme olarak kabul edilmemektedir. (Y.12.H.D nin 16/01/1986 gün 1985/6624-1996/303) Alıcının Hissedar Olması Halinde İhale Bedelinin Hesaplanması: Alıcı paydaş, dağıtım tablosuna göre kendisine verilecek olan tutarı yatırmama hakkına sahiptir. Kendi bürüt payı değil,

Devamını okumak için tıklayın…Açık Artırmada Satış Bedelinin Ödenmesi

İhale Sonrası İşlemler

1-İhale günü teminat bedeli bankaya veya mahkeme veznesine depo edilir. 2-İtiraz süresi sonunda İhalenin Feshi Davası açılıp açılmadığı sulh hukuk mahkemelerinden sorulur. (veya tevzi bürosundan) İhalenin feshi davası açılmış ise dava sonucu beklenmekte ve kesinleşmiş karar dosyaya ibraz edildiğinde ilam gereği yerine getirilmektedir. Not: ihalenin feshi davası açıldığında İİK.nun 134/4 maddesi gereğince ihale bedeli bankada açılacak aylık olarak vadeli bir hesapta nemalandırılır. İhalenin feshi davasının reddine karar verilip kesinleştiğinde ihale bedeli neması ile paydaşlara hisseleri oranında ödenir. Tevzi işlemleri için satış memuru görevlendirir ise tevzi raporunun hazırlanması için satış memurunun emek ve mesaisine karşılık mahkeme hakimi tarafından ücret takdir edilir.

Devamını okumak için tıklayın…İhale Sonrası İşlemler

Arttırmanın Yapılışı ve Tutanak Tanzim İhaleye Katılabilecekler

Evvelce ihalenin feshine sebep olan şahsın, peşin para ile ihaleye sokulması yasaya aykırı sayılamaz. (Y.12.H.D.nin 28/02/1985 gün 1984/11232 e – 1853) İhaleye katılacaklar tekliflerini genel olarak sözlü olarak yapmalıdırlar. Satış memuru, ihale başladığında kendine ulaşan teklifi açıkça okumalı ve bu bedelle tellal vasıtası ile nida ettirilir ve bu tutanağa da yazmalıdır. Üç defa yüksek sesle okuma: İhale için aranan teklif gerçekleşmişse, daha başka yüksek teklifte bulunan olup olmadığının belirlenmesi bakımından, tellala en son ihalenin yapılacağı hususları yüksek sesle okutturulması ve bu hususun da tutanağa yazılması gerekir. Birinci ihale; Birinci ihalede en yüksek teklifin, malın tahmin edilen bedelinin en az %50

Devamını okumak için tıklayın…Arttırmanın Yapılışı ve Tutanak Tanzim İhaleye Katılabilecekler

Satış Günü Satış Saatinden Önce Yapılacak Son İşlemler

1- İhale günü internet üzerinden elektronik ortamda teklif verilip verilmediği UYAP ekranından çıktı alınarak dosyaya konulur. 2- Tellalın hazır olup olmadığına bakılır, tellal gelmemiş ise satış memuru tarafından mübaşir v.s. (olmadığı yerde adliye çalışanlarını memurlardan biri) tellal olarak görevlendirilir, ihale tutanağına görevlendirme nedeni yazılır. (satış memuru tarafından uygun ücret taktir edilir) 3- Satış dosyası evrakları (tebligat, müzekkere cevapları gibi) incelenir, eksikliklerin satışın devamına etki edip etmediği hususu resen gözetilir. 4- Hissedarın taşınmazın muhammen bedeli üzerinden hissesine düşen miktar hesaplanır. Hesaplanan miktar teminat miktarından düşülür. Teminat miktarında bakiye kalması durumunda bakiye miktar kadar teminat hissedardan tahsil edilir. 5- Satış saatinde tellal

Devamını okumak için tıklayın…Satış Günü Satış Saatinden Önce Yapılacak Son İşlemler

Vakıf Şerhli Taşınmazın İhalesi

(Y.6.HD.2009/5304-9430 E-K, 2010/12800-E 2011/572 K sayılı ilamı) Taviz bedeli taşınmazın satış bedeli üzerinden belirleneceğine göre, paydaşlığın giderilmesi davasının tarafları değil, taşınmaz mükellefiyeti niteliğindeki taviz bedelinin yeni malik sorumlu olacağından, paydaşların taviz bedeli ödemesi mümkün olmadığından, Taşınmaz tapu kaydı üzerinde ‚Taviz bedeli ödenerek kaldırılabilecek Vakıf Şerhi‛ var ise ödenecek olan taviz bedelinin İHALE ALICISI tarafından ödeneceği satış ilanı ve şartnamesine yazılmalıdır. Satış memurunun, ihale öncesinde şerhi öğrenince, taviz bedeli olarak kesilecek oranı sorması, bu unutulmuşsa, aynı işlemi ihale sonrasında ve dağıtım öncesinde gerçekleştirmesi gerekir. Vakıflar İdaresi de ihale konusu taşınmazın ilgilisidir. Taviz bedeli ödenmeden şerh kaldırılamaz ve alıcı adına tescil de

Devamını okumak için tıklayın…Vakıf Şerhli Taşınmazın İhalesi

İpotek ile Yükümlü Taşınmazın İhalesi

Üzerinde ipotek bulunan taşınmazlar, bu yükümlülük ile birlikte ihale edilmeli; ilan o şekilde yapılmalı şartname buna göre hazırlanmalıdır. Hakimin kararında, taşınmazın ipotekle yükümlü olarak ihalesine dair açıklamaya yer vermesi gerekmez. İİK.nun 123/3.md sinde ‘’gayrimenkulün rehini ile temin edilmiş muaccel borçların, müşteriye devredilmeyip, satış bedelinden tercihan ödeneceği’’ hüküm altına alınmıştır. İpotek alacaklısı kendisine yapılacak tebligat üzerine harekete geçmişse, kendisinin hemen icra takibi başlatması ve icra dairesine bir yazı yazdırarak, satış bedelinden, ipoteğe ait bölümün kesilip, icraya aktarılmasını istemesi gerekir. Alacaklı alacağını haricen aldığı halde ipotek şerhi sildirilmemiş olabilir; yahut ta ipotek alacaklısı alacağını önemsemeyebilir. İcra takibi yapmadan da satış memurluğundan alacağını

Devamını okumak için tıklayın…İpotek ile Yükümlü Taşınmazın İhalesi

İhaleyi Durdurma

Ortaklığın giderilmesi davasında olduğu gibi, onunla ilgili kararın yerine getirilmesi de çok taraflı ve çok sıfatlı bir takip işlemidir. Bütün paydaşların bu yönde bir isteği yoksa ihale işlemi de durdurulamaz. (Y.12.H.D nin 31/10/1985 gün 3342-8943) Diğer yandan yargı yerleri (Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Ticaret Mahkemesi gibi) kendilerine açılacak tapu iptali gibi davalar sebebiyle ara kararı ile dava sonuna kadar satışın durdurulmasına karar vermişlerse; satış memuru, ortaklığın giderilmesi hakkındaki kararla yetinemez; satışı durdurmalıdır. (Y.12.H.D.nin 02/11/1984 gün 10442/11158) Satış memuru kararın kesinleşmediğini satış öncesinde anlar ve bu konuda bir yanlışlık olduğunu belirlerse satışı durdurmalıdır. (Y.12.H.D.nin 08/12/1994 gün 14197/15690) Menkul satışlarında yediemin ihale

Devamını okumak için tıklayın…İhaleyi Durdurma