Marka Sınıflandırması

Marka tescil başvurusuna konu mal veya hizmetlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır: Başvuru sahibi, marka tescil başvurusuna konu mal veya mallar ve hizmetleri, Nis Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırır (SMK m. 11/2). Tescilli talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir (SMKY m. 9/2). Başvuru sahibinin açıkladığı mal veya hizmetler, aynı sınıflarda yer alamaları benzer olduklarına ya da farklı sınıflarda yer almaları benzer olmadıklarına karine teşkil etmemektedir (SMK m. 11/3). Marka tescili istenilen mallar veya hizmetler ait oldukları sınıf numarası ile birlikte belirtilir. Kurum, başvuru dilekçesinde belirtilen mallar,

Devamını okumak için tıklayın…Marka Sınıflandırması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/681 K. 2019/46 T. 31.01.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.12.2012 tarihli ve 2011/385 E., 2012/617 K. sayılı kararın, davacı vekili tarafından temyizi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 12.06.2013 tarihli ve 2013/6244 E., 2013/16008 K. sayılı kararı ile hükmün onanmasına karar verilmiş, davacı vekilinin karar düzeltme isteminde bulunması üzerine de Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 12.12.2013 tarihli ve 2013/26436 E., 2013/31265 K. sayılı kararı ile, “ … Davacı, PTT’de sözleşmeli personel sıfatı ile çalıştığını, 2003 yılında sicil notunun düşük olması nedeniyle idareye karşı dava açmak üzere davalı avukata vekaletname

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/681 K. 2019/46 T. 31.01.2019

Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkında Süreler. Rüçhan Hakkının Doğurduğu Sonuçlar

Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkından Kimler Yararlanabilir? Rüçhan hakkı, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden biridir. Rüçhan hakkından, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerin herhangi birinde, yetkili mercilere markanın tescil için usulüne uygun olarak başvuru yapan aşağıdaki kişiler yararlanır: Taraf devletlerden birinin uyruğunda olanlar Taraf devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri Söz konusu kişilerin, Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilmesi için, başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamındaki aynı marka ve kapsamdaki aynı mal veya hizmetler konusunda başvuru yapmalıdır (SMK

Devamını okumak için tıklayın…Rüçhan Hakkı Nedir? Rüçhan Hakkında Süreler. Rüçhan Hakkının Doğurduğu Sonuçlar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/561 K. 2019/655 T. 13.06.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.05.2013 tarihli, 2011/27 E., 2013/466 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.03.2014 tarihli, 2013/30834 E., 2014/8963 K. sayılı kararı ile; “ … Davacı, davalının avukat olarak ceza davasında kendisini temsil ettiğini ceza kararını temyiz etmediğini, görevi ihmalden ceza alan davalının ihmali nedeniyle hapis yattığını maddi ve manevi zararı oluştuğunu ileri sürerek 10.000 TL maddi 10.000 TL manevvi tazminatın tahsilini istemiştir. Davalı davanın reddini dilemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş;

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/561 K. 2019/655 T. 13.06.2019

Marka Tescili Başvuru Formu ve Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler

SMKY’nin 5/1. hükmüne göre; “Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kurum’a sunulur. Aksi halde başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret başvuru sahibine iade edilir.” Marka Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler Marka başvuru formunun aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur (SMKY m. 5/2); Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler SMK m. 4 ve SMKY m. 7 hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı Marka

Devamını okumak için tıklayın…Marka Tescili Başvuru Formu ve Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/628 K. 2019/1052 T. 10.10.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 18.10.2012 tarihli, 2010/332 E., 2012/370 K. sayılı karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 28.01.2014 tarihli, 2013/5716 E., 2014/2138 K. sayılı kararı ile; “ … Davacı, davalı avukatın kendisine ve taşınmazların dava dışı diğer hissedarlarına vekaleten kamulaştırma davasını takip edip sonuçlandırdığını, ne var ki ilama dayalı olarak tahsil ettiği alacaktan vekalet ücreti adı altında fazla miktarda parayı alıkoyduğunu, bu hususun Kütahya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/101 esas 2010/13 karar sayılı dosyasında verilen kararla sabit olduğunu,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/628 K. 2019/1052 T. 10.10.2019

Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, bir marka tescil başvurusu, Kurum tarafından başvuru tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Ancak tescilli markalar bölünemez (SMK m. 11/4 ve SMKY m. 17/1). Bölünmeye ilişkin usul ve esaslar, ilgili Yönetmelikle düzenlenir (SMK m. 11/5). Söz konusu SMKY’nin 17/2. hükmü uyarınca, bir marka başvurusunda bölünme için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur; Talep formu Ücretin ödendiğini gösterir belge Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, kurum tarafından yapılacak bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler, bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir.

Devamını okumak için tıklayın…Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2019/3358 K. 2020/1670 T. 08.06.2020

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı Maliye Hazinesine izafeten … aleyhine 30/11/2012 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 24/10/2013 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle daha önce belirlenen 17/06/2014 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat … ile karşı taraftan davalı vekili Avukat … geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Noksan ikmalinin ardından dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2019/3358 K. 2020/1670 T. 08.06.2020

Kimler Marka Tescili Başvurusunda Bulunabilir?

Bir markanın tescil edilebilmesi için, SMK’nın 3. maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler Kurum’a başvuruda bulunabilir (SMKY m. 4/1). Geçerli bir marka tescil başvurusu yapılması için gerekli belgeler, Marka Kanunu Antlaşması hükümleri de dikkate alınarak SMK’nın 11/1 madde fıkrasında ve SMKY’nın 5. ve 6. maddelerinde gösterilmektedir. Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakika olarak belirlenir. Ancak, Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan

Devamını okumak için tıklayın…Kimler Marka Tescili Başvurusunda Bulunabilir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/674 K. 2020/955 T. 25.11.2020

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın zamanaşımı nedeniyle reddine ilişkin karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 15.06.2011 tarihli dava dilekçesinde; avukat olan müvekkilinin, davalıların vekili sıfatıyla Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/1144 E., Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/165 E. sayılı dava dosyaları ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/674 K. 2020/955 T. 25.11.2020