Sigorta Tahkim Komisyonunca Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Sigorta Tahkim Komisyonun’a başvuruda aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir: Web sayfasından veya komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, vb. ) fotokopisi, Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği Sigorta kuruluşunun başvuruyu kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandıran şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvuruyu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü (trafik sigortasında 15 gün) sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belge (noter ihtarnamesi, iadeli taahhütlü posta veya kargo alındısı, sigorta kuruluşunun evrak kayıt tarihini gösteren suret) Kuruluştan alınan cevabın talebi neden karşılamadığının detaylarını içeren

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonunca Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Haksız Fiillerden Doğan Taleplerde Zamanaşımı ve Geçici Ödemeler

Haksız fiillerden doğan talepler, BK.m.60’a göre zarar görenin tazminat yükümlülüğünü ve bir zarara uğradığını öğrendiği andan itibaren 1 yıl, her halükarda haksız fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıl içerisinde istenmelidir. Bir doğal afet örneği olarak deprem örnek verilecek olursa, zarar ilk olarak depremin gerçekleştiği anda meydana geleceği için zaman aşımı da o anda başlar. BK’da 1 yıl olarak düzenlenen bu durum, TBK.m.72’de 2 yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre sadece haksız fiillere ilişkin tazminat isteme süresine yöneliktir. TBK – MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on

Devamını okumak için tıklayın…Haksız Fiillerden Doğan Taleplerde Zamanaşımı ve Geçici Ödemeler

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Komisyon’a bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Komisyona yapılan başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek ve ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığı ispatlayacak bütün belgelerin Komisyon’a ulaştırılması, daha sağlıklı bir karar

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Sanık kimdir?

Sanık, savcının kamu davasını açması ve iddianamenin kabulüyle başlayan, hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Sanık kavramı yargılamanın aşamaları ile ilişkilendirmektedir. Son soruşturma iddianamenin kabulü ile başlamadan önce, suçlanan kişi sanık sıfatını alamaz. Sanık suç işlediği sanılan kişidir. Bu nedenle tüm ceza yargılaması mekanizması onun için harekete geçmektedir. Ortada bir fiil olmadığında, bu fiilden ötürü bir kişi de bulunmayıp, onun suçlu olduğu şüphesi yok olduğunda sanıktan da söz etmek gereksiz olmakta ve ceza yargılaması makamları ve buna katılan kişiler de hareketsiz kalmaktadır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2020/2699 K. 2020/12346 T. 06.10.2020

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 3628 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM : Düşme (Zamanaşımı) Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Dairemizce de benimsenen, Ceza Genel Kurulunun 2011/4-203 Esas, 2011/238 Karar sayılı ve 22/11/2011 tarihli, 2016/18-432 Esas, 2019/603 Karar sayılı ve 15/10/2019 tarihli kararlarında yerini bulan ve istikrar kazanmış uygulamasına göre, mahkûmiyet hükmünün Yargıtay ilgili Ceza Dairesince onanmakla kesinleşeceği, kesinleşme anına kadar işleyen dava

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2020/2699 K. 2020/12346 T. 06.10.2020

Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?

Komisyon’a gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyon’a başvuru için yeterlidir. Mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime veya Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Komisyon’a başvuru yapılamaz. Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyon’a başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç onbeş gün içinde incelemelerini tamamlamak

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?

Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi Nedir?

Ceza hukuku ile özel hukukun hukuka aykırılık anlayışları arasında fark vardır. Bundan dolayı, her suç teşkil eden hukuka aykırı fiil, aynı zamanda özel hukukta haksız bir fiil teşkil etmez. Yani sorumluluk hukukunda suç eşittir haksız fiil denilemez. Hukuka aykırılık anlayışlarındaki bu farklılıktan meydana gelecek problemleri çözmek amacıyla BK’da bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu mesele, BK.m.53’te (TBK.m.74) düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre, hukuk hakimi ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz. Bu düzenlemeyle işaret edilmek

Devamını okumak için tıklayın…Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi Nedir?

Araç Değer Kaybında Sorumluluktan Kurtulma Yolu Nedir?

Değer kaybına ilişkin tazminat taleplerinde sorumluluktan kurtulmak için Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesi “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir” demektedir. Bu maddeye göre tazminat taleplerinde sorumluluktan kurtulabilmek için işletenin başvurabileceği hukuki yollar bulunmaktadır. İşletenin veya teşebbüs sahibinin sorumlu

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybında Sorumluluktan Kurtulma Yolu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yapısı ve görevleri ile Komisyon Müdürü ve Komisyon Müdür Yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Raportörlerin, Sigorta Hakemlerinin çalışma usul ve esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru esasları, liste tutulmasına ve bütçeye ilişkin esaslar ile katılım ücreti gibi hususlar, 17.08.2007 tarih ve 26616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Şüpheli Kimdir?

Şüpheli, soruşturma evresinde, hakkında kamu davası açılmadan önce, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK), hazırlık soruşturmasını soruşturma evresi, son soruşturmayı da kovuşturma evresi olarak adlandırmıştır. Bu çerçevede, şüpheli hazırlık soruşturması aşamasında suçlanan kişinin adıdır. CMK’ya göre, hazırlık soruşturması savcının iddianamesini hazırlayıp mahkemeye vermesi ile sona erer. Şüpheli ve sanık kavramları yargılamanın aşamaları ile ilişkilendirilmektedir.