Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2020/9298 K. 2021/3699 T. 18.03.2021

Mahkeme : BARTIN Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma 3- 6136 sayılı yasaya aykırılık Hükümler : 1- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ve 6136 sayılı yasaya aykırılık suçlarından mahkûmiyet 2- Kenevir ekme suçundan beraat Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1- Kenevir ekme suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 2- 6136 sayılı yasaya aykırılık suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2020/9298 K. 2021/3699 T. 18.03.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/300 K. 2019/313 T. 11.04.2019

Kararı veren Yargıtay Dairesi : 9. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 698-692 İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 44. maddesi delaletiyle 297/1-2. cümle, 62, 53 ve 58/6. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin Siirt 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 09.04.2013 tarihli ve 471-194 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 30.09.2014 tarih ve 6355-9897 sayı ile; “Sanığın uyuşturucu maddeyi cezaevi dışında kullanmış olduğuna dair savunmasının aksine delil bulunmadığı gibi infaz kurumuna

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/300 K. 2019/313 T. 11.04.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/871 K. 2020/102 T. 13.02.2020

Kararı veren Yargıtay Dairesi : 16. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 247-450 İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçlarından açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda eylemin infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanık … ’in TCK’nın 297/1, aynı Kanun’un 44. maddesi delaletiyle 188/3, 297/1-2. cümle, 53 ve 54/1. maddeleri uyarınca 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve müsadereye ilişkin Ankara Batı (Sincan) 1. Asliye Ceza Mahkemesince 14.06.2011 tarih ve 247-450 sayı ile verilen hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/871 K. 2020/102 T. 13.02.2020

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2015/1525 K. 2018/10072 T. 27.12.2018

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Değişen suçun vasfına göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan verilen mahkûmiyet ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Sanığın temyiz talebinin incelenmesinde: 22/10/2013 tarihinde usulüne uygun şekilde sanığa tefhim edilen hükmün, bir haftalık yasal süre geçtikten sonra 11/11/2013 tarihinde sanık tarafından temyiz edildiği anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca temyiz isteğinin REDDİNE, 2- Cumhuriyet savcısının temyiz talebi nedeniyle hükmün incelenmesinde: Suç konusu uyuşturucu maddelerin cins ve miktarı, olay tutanağı ve dosya içeriğine göre; sanığın

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2015/1525 K. 2018/10072 T. 27.12.2018

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2011/266 K. 2012/139 T. 03.04.2012

Sanık Erol’un konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 5237 sayılı TCY’nın 116/1, 62, 50 ve 52. maddeleri uyarınca 6.000 Lira, mala zarar verme suçundan ise aynı Yasanın 151/1, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 160 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 25.03.2008 gün ve 248-219 sayılı hükmün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 04.07.2011 gün ve 14416-8543 sayı ile; “1- Mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede; 1412 sayılı CMUK’nın 305. maddesindeki temyiz sınırı ve hükmolunan adli para cezasının miktarı karşısında hükmün kesin olması nedeniyle sanık müdafiinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2011/266 K. 2012/139 T. 03.04.2012

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/22647 K. 2013/30254 T. 04.12.2013

… vekili avukat … ile 1- … Sanayi A.Ş, 2- … vekili avukat … aralarındaki dava hakkında … … 17. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 13.12.2012 tarih ve 578-590 sayılı hükmün Dairenin 23.5.2013 tarih ve 11662-13668 Sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalılardan … avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu. KARAR Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 220.00 (ikiyüzyirmi) Lira para cezasının karar düzeltme isteyenlerden davalı … ‘e yükletilmesine, 4.12.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi. (muhalif) MUHALEFET ŞERHİ Davacı, avukat

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/22647 K. 2013/30254 T. 04.12.2013

Avrupa Birliği Markası Başvuruları

Avrupa Birliği Ülkeleri’nin tamamı için gerekli olan, Avrupa Birliği Markası Tescili 01.04.1996 tarihinden itibaren başlamıştır. Başvurular, İspanya’nın Alicante şehrinde kurulan “İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi”ne (EUIPO eski adıyla “OHIM”) ya da bütün Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Marka Ofisleri’ne yapılabilecektir. Tescil ile ilgili değerlendirme EUIPO’da yapılacaktır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2014/6835 K. 2014/14121 T. 30.04.2014

MAHKEMESİ : Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/03/2013 NUMARASI : 2012/358-2013/135 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, avukat olduğunu, davalı ile 06.02.2003 tarihinde avukatlık ücret sözleşmesi imzaladığını, davalının 11.06.2006 tarihinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini, aralarındaki sözleşmeye göre karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin kendisine ait olduğunun kararlaştırılmasına rağmen davalı tarafından ödenmediğini ileri sürerek 9.000.00.TL avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın kabulü ile 9.000.00.TL’ nın davalıdan tahsiline

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2014/6835 K. 2014/14121 T. 30.04.2014

Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları

Uluslararası Tesciller 22.08.1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 05.08.1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmanız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde yapılan bir uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Kuruma gönderilen uluslararası marka tescil başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, söz konusu Protokol ile 12 Mart 1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve

Devamını okumak için tıklayın…Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, E. 2016/5927 K. 2016/16433 T. 06.06.2016

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA : Davacı, vekalet ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı … avukatı ile davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I   Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkili … ‘ın 16.11.2007-09.10.2009 tarihleri arasında davalı sendikanın hukuk müşavirliğini yaptığını, vekaletten haksız olarak azledildiği 09.11.2009 tarihine kadar da görevine devam ettiğini, diğer davacı … ‘ın ise 01.09.2004-09.10.2009 tarihleri arasında davalı sendikada avukat

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, E. 2016/5927 K. 2016/16433 T. 06.06.2016