Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/1908 K. 2019/3880 T. 24.09.2019

MAHKEMESİ : … Dairesi SUÇ : Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : … …….’ı kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK’nin 82/1-e-son, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca; 13 yıl 4 ay hapis cezasına, … … ‘ı kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK’nin 44. maddesi gereğince; karar verilmesine yer olmadığına, ilişkin İstinaf başvurularının esastan reddine. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık … hakkında mağdur … … ’a yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyetine, mağdur … … ’a yönelik eyleminden karar verilmesine yer olmadığına dair ilk derece mahkemesince verilen kararla ilgili, … Bölge Adliye Mahkemesi 1. … Dairesi tarafından verilen esastan red kararında bozma

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/1908 K. 2019/3880 T. 24.09.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/350 K. 2020/30 T. 28.01.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 475-461 Sanık … hakkında maktul … ‘e yönelik kasten öldürme suçundan, katılan … ve şikâyetçi … ‘ye yönelik olası kastla öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın kasten öldürme suçundan TCK’nın 81/1, 29/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına; katılan … ile şikâyetçi … ‘e yönelik eylemlerinin olası kastla yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 86/1, 21/2, 86/3-e ve 62/1. maddeleri uyarınca iki kez 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; tüm suçlar yönünden TCK’nın 53/1, 63 ve 54/1.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/350 K. 2020/30 T. 28.01.2020

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/10326 K. 2021/13414 T. 19.10.2021

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜMLER : 1) İlk derece mahkemesi yönünden; Sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, 5237 sayılı TCK’nin 81/1, 35/1-2, 29, 62, 53. ve 58. maddeleri uyarınca 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile mahkumiyete dair; … 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/04/2017 tarih ve 2015/368 Esas – 2017/108 Karar sayılı kararı, 2) Bölge adliye mahkemesi yönünden; Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin ve o yer Cumhuriyet savcısının istinaf başvurusunun 5271 sayılı CMK’nin 280/1-a maddesi gereği esastan reddine dair; … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesinin 23/06/2017 tarih ve 2017/594 Esas –

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/10326 K. 2021/13414 T. 19.10.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/121 K. 2021/388 T. 14.09.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 131-122 Sanık … hakkında kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında Sincan ( … Batı) 1. Asliye Ceza Mahkemesince 15.11.2011 tarih ve 655-671 sayı ile sanığın eyleminin kasten öldürme suçuna teşebbüsü oluşturabileceği gerekçesiyle verilen görevsizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği Sincan ( … Batı) 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15.04.2014 tarih ve 131-122 sayı ile; sanığın TCK’nın 81/1, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3 ve 63. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba hükmedilmiştir. Hükmün sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/121 K. 2021/388 T. 14.09.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/445 K. 2021/299 T. 22.06.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 307-375 Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında, yapılan yargılama sonunda … 8. Ağır Ceza Mahkemesince 15.11.2016 tarih ve 461-397 sayı ile, sanığın eyleminin kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 86/1-3. maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 87/4, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba karar verilmiş, ceza miktarı yönünden resen istinafa tabi olan hükme yönelik olarak sanık müdafisi, Cumhuriyet savcısı ve katılanlar vekili tarafından da istinaf talebinde bulunulması üzerine dosyayı inceleyen … Bölge

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/445 K. 2021/299 T. 22.06.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/379 K. 2020/352 T. 07.07.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 172-176 Kasten öldürme suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 81/1, 29, 53/1, 58, 54 ve 63. maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, müsadereye ve mahsuba ilişkin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve karar tarihi itibarıyla ceza miktarı yönünden resen temyize tabi olan 04.12.2014 tarihli ve 312-237 sayılı hükmün sanık müdafisi ve katılanlar vekili tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2018 tarih ve 4172-1285 sayı ile; ” … 1- Dosya içerisinde bulunan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/379 K. 2020/352 T. 07.07.2020

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/4013 K. 2020/760 T. 26.02.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli öldürme HÜKÜM : TCK.nin 82/1-d,e, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … ‘ın, yeni doğan bebeğini nitelikli kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin; sanık hakkında takdiri indirim uygulanmaması gerektiğine ve sair hususlara, sanık … müdafiinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelen yerinde görülmeyen

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/4013 K. 2020/760 T. 26.02.2020

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2021/3317 K. 2021/19091 T. 08.12.2021

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2020 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı görülmüştür. Sanık hakkında tekerrrüre esas alınan ilamındaki mahkumiyetin, TCK’nın 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçuna ilişkin olması ve hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2021/3317 K. 2021/19091 T. 08.12.2021

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 2019/9553 K. 2019/9522 T. 04.07.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama, çocuğa karşı … , aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat Gereği görüşülüp düşünüldü: I- Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sanıklar … ve … hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde: Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin yokluğunda verilen hükmün 18.12.2018 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği ancak; hükmün CMUK.nın 310/1. maddesinde öngörülen yasal bir haftalık süre geçtikten sonra 02.01.2019 tarihinde temyiz edildiğinin anlaşılması karşısında; 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi ve 1412 sayılı CMUK.nın 317. maddesi gereğince temyiz isteminin oybirliğiyle REDDİNE, II- Sanık hakkında mağdurlar … ve …

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 2019/9553 K. 2019/9522 T. 04.07.2019

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2020/419 K. 2020/793 T. 02.03.2020

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/06/2018 gün ve 2017/383 esas, 2018/323 karar sayılı, sanığın “çocuğu öldürmeye teşebbüs” suçundan TCK’nin 82/1-e, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hükme yönelik istinaf başvurularının CMK’nin 280/1 -a maddesi uyarınca esastan reddine. TÜRK MİLLETİ ADINA 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 100. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca sanık … müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin takdiren REDDİNE karar verilmiştir. Sanık … hakkında; mağdur … ’e yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü katılan vekili

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2020/419 K. 2020/793 T. 02.03.2020