Savcının görev alanı nasıl belirlenir?

Savcı yasalarla kendine verilmiş görevleri yaparken, hangi mahkeme yanında kurulmuş savcılık örgütünde görevli ise, o yerdeki işlerde yetkilidir. Örneğin bir asliye mahkemesi yanındaki savcılıkta görevli bir savcı, o yer asliye mahkemesinin yetki alanı içine giren işlerde yetkilidir ve buralarda görülmesi gereken davaları açmak ve yürütmekle yükümlüdür. Açılan soruşturmalar suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülür. İl Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza yargıçlığından talepte bulunur.

Araç Değer Kaybında Sürücü ve Yardımcılarının Sorumluluğu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesindeki tanıma göre: “Sürücü, karayolunda motorlu ve motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir”. Ayrıca “şoför” tanımı yapılmış ve “Şoför, karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir” denilmiştir. Sürücü ve yardımcılarının sorumluluğu tehlike değil, kusur sorumluluğudur. Bu durumda araç değer kaybı olayında sürücü ve yardımcılarının sorumlu tutulabilmesi için mutlaka kusurlu olmaları gerekmektedir. Eğer kazanın nedeni sürücünün kusuru değil de, teknik bir arıza ise bu durumda sürücü sorumlu tutulamaz; çünkü aracın düzenli bakım ve onarımından işleten sorumludur. 2918 sayılı Kanun’un 3. maddesinde yardımcı kişiler “Hizmetli” nitelemesiyle: “Araçlarda, sürücü hariç,

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybında Sürücü ve Yardımcılarının Sorumluluğu

Vücut Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zararların Tazmini

Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zararlar nelerdir ve nasıl tazmin edilir? Haksız fiil zarar görenin vücut bütünlüğün ihlaline (onun yaralanmasına, bedensel zarara uğramasına) yol açmış ise hangi zarar kalemlerinin tazminat olarak talep edilebileceği BK.m.46/I (TBK.m.54) hükmünde sayılmıştır. Bu sayımın da sınırlayıcı bir sayım olup olmadığı tartışmalıdır. BK.m.46/II (TBK.m.75) hükmüne göre, zararın niteliği, hakimin karar verirken zararın kapsamını yeterli ölçüde tayin etmesine imkan vermiyorsa, hakim 2 yıl içerisinde tekrar karar alma yetkisini saklı tutabilir. BK.m.46 (TBK.m.54) hükmüne göre şu zarar kalemlerinin tazmini talep edilebilir: 1. Tedavi masrafları: Vücut bütünlüğünün ihlali durumunda yaralana kişinin tazmini talep edebileceği zararların başında tedavi masrafları gelir. Zarar

Devamını okumak için tıklayın…Vücut Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zararların Tazmini

Araç işleten gibi sorumlu tutulanlar kimlerdir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerine göre, motorlu araçların işletilmesiyle dolaylı olarak ilişiği bulunan bazı kişiler de, doğrudan işleten konumunda olmamalarına karşın, işleten gibi sorumlu sayılmışlardır. Bunlar; – motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar (m.104), – yarış düzenleyicileri (m.105), – devlet ve kamu kurumları (m.106), – motorlu aracı çalan veya gaspeden kişiler (m.107).

Savcı Kimdir? Ceza Yargılamasındaki Görevi Nedir?

Savcı ceza yargılaması faaliyeti içinde yargıçtan sonra gelen en önemli süjedir. Yargıç, önüne getirilen ceza uyuşmazlığını çözen kişi olarak birinci planda rol oynarken, onun önüne uyuşmazlığı getiren ve bunun için gerekli araştırma ve hazırlığı yapan savcının da önemli rolü inkar edilemez. Ceza yargılaması içinde savcı iddia faaliyetini yürüten süjedir. Devletin temel erkleri, yasama, yürütme ve yargı olarak ayrıldığında, savcının yaptığı iş yürütme erki içinde düşünülmelidir. Savcı yargılama içinde iddia görevini yerine getiren süje olarak sonuçta adalete hizmet eden bir kişidir. Suçla mücadele konusunda, toplumda suç işlenmesi ile bozulan denge ve düzenin yeniden kurulmasında ve suçluların cezalandırılmasında, savcının büyük payı vardır.

Devamını okumak için tıklayın…Savcı Kimdir? Ceza Yargılamasındaki Görevi Nedir?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2017/3010 K. 2019/6336 T. 20.05.2019

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık Hüküm : CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraat 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık müdafinin temyiz isteminin sadece vekalet ücretine ilişkin olması karşısında, vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede; Yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinin nazara alınmaması, ”Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2017/3010 K. 2019/6336 T. 20.05.2019

Araç İşletenin Araç Değer Kaybından Sorumluluğu

Araç işletenin sorumluluğu neye dayanmaktadır? Motorlu araç işletenler, 2918 sayılı KTK’nin iki ayrı maddesinde tanımlanmış ve sınıflandırılmışlardır. Yasa’nın 3. maddesindeki tanıma göre: “İşleten, araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği veya araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır”. Aynı Yasa’nın “hukuki sorumluluğa” ilişkin 85. maddesi 1. fıkrasına göre ise : “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya

Devamını okumak için tıklayın…Araç İşletenin Araç Değer Kaybından Sorumluluğu

Ölüm Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini

Ölüm nedeniyle doğan zararlar nelerdir ve nasıl tazmin edilir? Ölüm tek başına zarar oluşturmaz; zarar mirasçılar ve yakınların ölüm nedeniyle uğradıkları kayıplardır. BK.m.45’ de (TBK.m.53) ölüm halinde hangi zarar kalemlerinin talep edilebileceği sayılmıştır. İsviçre Federal Mahkemesi, doktrindeki hakim görüşün aksine, bu sayımın tüketici bir sayım olduğunu ve bunlar dışında bir zararın talep edilemeyeceğini kabul etmektedir. BK.m. 45 hükmüne göre ölüm halinde, ölenin mirasçılarının veya yakınların tazminini talep edebilecekleri zarar kalemleri şunlardır: 1. Defin masrafları: Ölen kişinin sosyal konumuna uygun bir şekilde defnedilmesi için yapılan harcamalar (Ölüm ilanı, taziye masrafları, toprağa verme masrafları vb.) tazminat olarak talep edilebilir. Zarar görenin farazi

Devamını okumak için tıklayın…Ölüm Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini

Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Talep Edilebilir?

Araç değer kaybı taleplerinde, öncelikle, kazanın çift taraflı olması gerekmektedir. Çift taraflı bir trafik kazasında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan Karayolları Trafik Kanunu gereğince hem zarar veren sürücü, hem aracın işleteni ve varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bunun yanı sıra aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı ve aşan kısım yönünden de eğer var ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı da sorumlu olur. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi de 2016/7008 E., 2016/11431 K. sayılı ve 12/12/2016 tarihli içtihadında bu hususa dikkat çekmiştir. Şöyle ki: “(…) Motorlu Kara Taşıtları ihtiyari mali

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Talep Edilebilir?

Marka Suçlarında Uzlaşma

Türk Ceza Kanununda Uzlaşma Uzlaştırma, yasada uzlaştırma kapsamında olan suç nedeniyle yapılan soruşturma veya kovuşturmanın, davanın tarafları arasında tarafsız bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşarak bitirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler CMK m. 253, 254 ve 255’ de detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu maddelerde şikâyete bağlı suçların uzlaştırma kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bu anlamda suçun özel veya genel kanunlarda yer alıp almadığı önem arz etmemektedir. Marka Suçlarında Uzlaşma SMK kapsamında düzenlenen marka suçlarının da soruşturulması ve kovuşturulması şikâyet şartına bağlanmıştır. Suçun özel kanunlarda düzenlenmiş olması uzlaştırma açısından önem arz etmediğinden marka suçları da uzlaşmaya tabii suçlar kapsamında yer almaktadır. Uzlaştırma, yasa gereği olarak hem

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında Uzlaşma