Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2020/2699 K. 2020/12346 T. 06.10.2020

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 3628 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM : Düşme (Zamanaşımı) Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Dairemizce de benimsenen, Ceza Genel Kurulunun 2011/4-203 Esas, 2011/238 Karar sayılı ve 22/11/2011 tarihli, 2016/18-432 Esas, 2019/603 Karar sayılı ve 15/10/2019 tarihli kararlarında yerini bulan ve istikrar kazanmış uygulamasına göre, mahkûmiyet hükmünün Yargıtay ilgili Ceza Dairesince onanmakla kesinleşeceği, kesinleşme anına kadar işleyen dava

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2020/2699 K. 2020/12346 T. 06.10.2020

Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?

Komisyon’a gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyon’a başvuru için yeterlidir. Mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime veya Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Komisyon’a başvuru yapılamaz. Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyon’a başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç onbeş gün içinde incelemelerini tamamlamak

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?

Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi Nedir?

Ceza hukuku ile özel hukukun hukuka aykırılık anlayışları arasında fark vardır. Bundan dolayı, her suç teşkil eden hukuka aykırı fiil, aynı zamanda özel hukukta haksız bir fiil teşkil etmez. Yani sorumluluk hukukunda suç eşittir haksız fiil denilemez. Hukuka aykırılık anlayışlarındaki bu farklılıktan meydana gelecek problemleri çözmek amacıyla BK’da bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu mesele, BK.m.53’te (TBK.m.74) düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre, hukuk hakimi ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz. Bu düzenlemeyle işaret edilmek

Devamını okumak için tıklayın…Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi Nedir?

Araç Değer Kaybında Sorumluluktan Kurtulma Yolu Nedir?

Değer kaybına ilişkin tazminat taleplerinde sorumluluktan kurtulmak için Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesi “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir” demektedir. Bu maddeye göre tazminat taleplerinde sorumluluktan kurtulabilmek için işletenin başvurabileceği hukuki yollar bulunmaktadır. İşletenin veya teşebbüs sahibinin sorumlu

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybında Sorumluluktan Kurtulma Yolu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yapısı ve görevleri ile Komisyon Müdürü ve Komisyon Müdür Yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Raportörlerin, Sigorta Hakemlerinin çalışma usul ve esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru esasları, liste tutulmasına ve bütçeye ilişkin esaslar ile katılım ücreti gibi hususlar, 17.08.2007 tarih ve 26616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Şüpheli Kimdir?

Şüpheli, soruşturma evresinde, hakkında kamu davası açılmadan önce, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK), hazırlık soruşturmasını soruşturma evresi, son soruşturmayı da kovuşturma evresi olarak adlandırmıştır. Bu çerçevede, şüpheli hazırlık soruşturması aşamasında suçlanan kişinin adıdır. CMK’ya göre, hazırlık soruşturması savcının iddianamesini hazırlayıp mahkemeye vermesi ile sona erer. Şüpheli ve sanık kavramları yargılamanın aşamaları ile ilişkilendirilmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/587 K. 2021/61 T. 02.03.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 19. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 216-64 Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenen işleme dayalı manipülasyon suçundan sanık … ‘ın beraatine ilişkin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 11.06.2014 tarihli ve 553-170 sayılı hükmün, Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 19. Ceza Dairesince 30.03.2016 tarih ve 18395-14177 sayı ile; “Sanığın, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen diğer sanıklar … ile birlikte İMKB’de işlem gören … Meyve ve Gıda San. AŞ hisse senedinde gerçekleştirdikleri manipülatif işlemlerle yapay fiyat ve piyasa oluşumuna neden olduğunun iddia edildiği olayda;

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/587 K. 2021/61 T. 02.03.2021

Kasko Sigortacısı Araç Değer Kaybı Talebinden Sorumlu Mudur?

Kasko araç değer kaybını karşılar mı? Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu sorunun tarafımızca verilen cevabı eleştiri ve “olması gereken hukuk” niteliğindedir. Zira uygulamada kasko sigortacısının açıkça teminat almadığı durumlarda değer kaybından sorumlu olmadığı kabul edilirken, bizce açıkça teminat dışı hallerden sayılmadığı takdirde kasko sigortacısı değer kaybından da sorumlu tutulmalıdır. (Uygulamada kasko sigortacısının açıkça teminat kapsamında saymaması sebebiyle sorumlu tutulmayacağına yönelik emsal içtihat işbu cevabın sonuna eklenmiştir.) Zira Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan sigorta hukukuna ilişkin hükümler incelendiğince, Kanunun, Sigorta Hukuku kitabının genel hükümleri arasındaki “giderleri ödeme borcu” başlıklı 1426. maddesi; “(1)Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya

Devamını okumak için tıklayın…Kasko Sigortacısı Araç Değer Kaybı Talebinden Sorumlu Mudur?

Manevi Zarar Nedir? Manevi Zarar Ne Demek?

Manevi zarar nedir? Manevi zarar, bir kimsenin haksız bir fiil sonucu duyduğu acı, üzüntü ve kederdir. Maddi zararda fark teorisi esas alınıyordu; ancak manevi zararda bu teori esas alınamaz. Modern hukuk sistemleri, maddi zarar yanında manevi zararın da söz konusu olabileceğini kabul etmiştir. Manevi zararın, fark teorisiyle ilgisi yoktur. Manevi bir zararın kabul edilebilmesi için, zarar gören kişinin kişilik haklarına aykırılığı hissetmesinin şart olup olmadığı, doktrinde tartışmalara neden olmuştur. Bu konuda sübjektif ve objektif olmak üzere iki teori ortaya atılmıştır. — Sübjektif teoriye göre, manevi zararın söz konusu olabilmesi için zarar gören kişinin bu kişilik haklarına yapılan saldırıyı ve sonuçlarını

Devamını okumak için tıklayın…Manevi Zarar Nedir? Manevi Zarar Ne Demek?

Sigortacıların Araç Değer Kaybından Sorumluluğu

Trafik kazaları nedeniyle sigortacıların sorumlu oldukları “zorunlu” veya “isteğe bağlı” sigorta türleri ve ilgili yasal düzenlemeler şunlardır: ● Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesine göre motorlu araç işletenler Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yaptırmak ve 101. maddeye göre Türkiye’de kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili sigorta şirketleri, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Yasa’nın 88. maddesinde sorumlular arasında bir ayrım yapılmadığı için, zorunlu sigorta koşulları çerçevesinde işletenin sorumluluğunu belli bir miktara kadar üstlenen sigortacı, 2918 sayılı Yasanın 85. maddesinin son fıkrası gereğince, “işleten ile sürücü ve yardımcılarının kusurundan kendi kusuru gibi” sorumludur. ● İsteğe

Devamını okumak için tıklayın…Sigortacıların Araç Değer Kaybından Sorumluluğu