Kapıcının Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatı kapıcının, iş sözleşmesi sona ermeden önceki son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Yine, kıdem tazminatına esas ücret kapıcının “giydirilmiş” ücretidir. Başka bir deyişle; kapıcının brüt maaşının yanında kapıcıya sağlanan ve süreklilik arz eden nakdi veya ayni menfaatler de kıdem tazminatına esas ücrete eklenecektir. Örneğin kapıcıya görevi karşılığında konut tahsis edilmişse, bu tahsis “kira yardımı” şeklinde telakki edilip emsal kira bedeli kıdem tazminatına esas ücrete eklenir. Aynı şekilde işverence karşılanan elektrik, su vb. aylık menfaatler de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Şayet kapıcının doğalgaz gideri de işverence karşılanıyor ise bu “yakacak yardımı”nın da kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete ekleneceği açık

Devamını okumak için tıklayın…Kapıcının Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Ceza yargılamasında tanık kimdir, kimler tanık olabilir?

Tanık, yargılamanın tarafı olmayan ve beş duyusu ile elde ettiği gözlemlerini yargıç önünde açıklayan kişidir. Tanık beyanı en önemli delil kaynaklarındandır. Bugün için tanıksız yargılama yok gibidir. Tanık olayın aydınlatılmasında ve gerçeğin bulunmasında yargıca ışık tutar. Ancak olayın meydana geldiği zamanla tanığın beyanına başvurulduğu zaman arasında uzun bir sürenin geçmesi, sanığın unutmasının mümkün olması ya da onun etki altına alınmak istenmesiyle, gerçeğin ortaya çıkarılması güçleşir. Herkes tanık olabilir. Çocuklar, akıl hastaları (bunlar yeminsiz dinlenir), sanığın yakınları, örneğin sanığın eşi, arkadaşı, düşmanı, iş ilişkisi olan kişiler (örneğin sanığın işçisi ya da işvereni), kötü şöhret sahibi kişiler, hatta yalan yere tanıklıktan mahkum

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında tanık kimdir, kimler tanık olabilir?

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/446 K. 2018/1018 T. 24.10.2018

T.C. İstanbul Anadolu 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/446 Esas KARAR NO : 2018/1018 DAVA : Maddi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ : 16/09/2014 BİRLEŞEN İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NİN 2016/1385 ESAS SAYILI DOSYASINDA DAVA: Manevi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ: 19/12/2016 BİRLEŞEN İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NİN 2017/153 ESAS SAYILI DOSYASINDA: DAVA : Maddi Tazminat (Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ : 06/02/2017 KARAR TARİHİ : 24/10/2018 Mahkememizde görülmekte olan Maddi ve Manevi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/446 K. 2018/1018 T. 24.10.2018

Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?

Kapıcının kıdem tazminatını kim öder? Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca yönetim planında aksi kararlaştırılmadığı müddetçe kapıcı giderlerinden tüm kat malikleri eşit oranda sorumludur. Bu sorumluluk, borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte işveren/kat maliki olan kişiye aittir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesiyle ortaya çıkan bir alacak olmakla, kapıcının sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kat maliklerinin/işverenlerin kim olduğu önem arz eder. Buna göre, şayet kapıcının iş ilişkisinin devamı sırasında bir kat maliki konutunu başka bir kimseye devretmişse, kapıcının işvereni de değişmiş olacaktır. O halde, 1475 s. İş K. md.14 hükmü uygulanacak ve kapıcının kıdem tazminatının doğduğu tarihteki yeni kat maliki kapıcının

Devamını okumak için tıklayın…Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?

Tüzel kişiler (dernek, şirket, sendika, vakıf) şüpheli/sanık olabilir mi?

Suç işlediği sanılan kişi olarak şüpheli/sanık sıfatını ancak gerçek kişiler alabilir. Bunlar için, hayatta olmak ve gerçek kişi olmak koşullarının aranması doğal karşılanmalıdır. Gerçekten ceza hukuku alanındaki suç faili, ceza yargılamasındaki adıyla şüpheli/sanık, devletin koyduğu kurallara karşı gelen, bu isteğini açığa vurabilen, isnat(algılama) yeteneği ile kusurluluğu haiz olan bir varlıktır ve bu yetenekler de ancak gerçek kişilerde bulunur. Bu nedenle “ceza sorumluluğunun sübjektifliği” adı verilen bu ilke, tüzel kişilerin cezalandırılmasına, sanık sıfatını almalarına engeldir. Tüzel kişilerin de karıştığı bir suç varsa, bu durumda bile suçu işleyen/işleyenler gerçek kişi/kişilerdir. Bu kişiler o tüzel kişinin müdürü, memuru ya da temsilcisidirler. Böyle durumlarda

Devamını okumak için tıklayın…Tüzel kişiler (dernek, şirket, sendika, vakıf) şüpheli/sanık olabilir mi?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, E. 2019/985 K. 2021/94 T. 28.01.2021

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/985 Esas KARAR NO: 2021/94 Karar T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NUMARASI: 2018/337 Esas – 2019/100 Karar TARİH: 13/02/2019 DAVA: Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) KARAR TARİHİ: 28/01/2021 İlk derece Mahkemesinde yapılan inceleme sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, E. 2019/985 K. 2021/94 T. 28.01.2021

Sigorta Tahkim Komisyonunca Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Sigorta Tahkim Komisyonun’a başvuruda aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir: Web sayfasından veya komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, vb. ) fotokopisi, Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği Sigorta kuruluşunun başvuruyu kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandıran şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvuruyu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü (trafik sigortasında 15 gün) sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belge (noter ihtarnamesi, iadeli taahhütlü posta veya kargo alındısı, sigorta kuruluşunun evrak kayıt tarihini gösteren suret) Kuruluştan alınan cevabın talebi neden karşılamadığının detaylarını içeren

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonunca Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Haksız Fiillerden Doğan Taleplerde Zamanaşımı ve Geçici Ödemeler

Haksız fiillerden doğan talepler, BK.m.60’a göre zarar görenin tazminat yükümlülüğünü ve bir zarara uğradığını öğrendiği andan itibaren 1 yıl, her halükarda haksız fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıl içerisinde istenmelidir. Bir doğal afet örneği olarak deprem örnek verilecek olursa, zarar ilk olarak depremin gerçekleştiği anda meydana geleceği için zaman aşımı da o anda başlar. BK’da 1 yıl olarak düzenlenen bu durum, TBK.m.72’de 2 yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre sadece haksız fiillere ilişkin tazminat isteme süresine yöneliktir. TBK – MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on

Devamını okumak için tıklayın…Haksız Fiillerden Doğan Taleplerde Zamanaşımı ve Geçici Ödemeler

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Komisyon’a bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Komisyona yapılan başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek ve ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığı ispatlayacak bütün belgelerin Komisyon’a ulaştırılması, daha sağlıklı bir karar

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Sanık kimdir?

Sanık, savcının kamu davasını açması ve iddianamenin kabulüyle başlayan, hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Sanık kavramı yargılamanın aşamaları ile ilişkilendirmektedir. Son soruşturma iddianamenin kabulü ile başlamadan önce, suçlanan kişi sanık sıfatını alamaz. Sanık suç işlediği sanılan kişidir. Bu nedenle tüm ceza yargılaması mekanizması onun için harekete geçmektedir. Ortada bir fiil olmadığında, bu fiilden ötürü bir kişi de bulunmayıp, onun suçlu olduğu şüphesi yok olduğunda sanıktan da söz etmek gereksiz olmakta ve ceza yargılaması makamları ve buna katılan kişiler de hareketsiz kalmaktadır.