Danıştay 11. Daire, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No: 2005/1353 Karar No: 2007/6248   Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …   Vekili : …   Karşı Taraf(Davalılar): 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2- …Belediye Başkanlığı   Vekili : …   İsteğin Özeti: 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremde iki dükkanı ve bir evi yıkılan ve içindeki eşyaları zarar gören davacının olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürerek …-TL maddi tazminatın 17.8.1999 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen … İdare Mahkemesinin …gün ve E:…, K:…sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 11. Daire, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2016/11827 K. 2018/6335 T. 16.10.2018

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)   TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/04/2015 gün ve 2013/504 – 2015/254 sayılı kararı düzeltilerek onayan Daire’nin 08/06/2016 gün ve 2015/11293 – 2016/6341 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkili kooperatife ait binada 19/05/2011 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde hasar meydana geldiğini, söz konusu binanın zorunlu deprem sigortalı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2016/11827 K. 2018/6335 T. 16.10.2018

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2015/13752 K. 2016/6569 T. 26.04.2016

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK(TÜKETİCİ) MAHKEMESİ   Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmü asıl dosya ve birleşen dosya taraf vekilleri temyiz etmitir. Hükmün, duruşmalı olarak incelenmesi asıl dosya ve birleşen dosya davalılar vekili tarafından istenilmekle; daha önceden belirlenen, 26/04/2016 tarihli duruşma günü için yapılan tebligat üzerine; temyiz eden bir kısım davalılar vekili Av … ile ihbar olunan Hazine vekili Av. Sema Selçuk geldi. Karşı taraf adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2015/13752 K. 2016/6569 T. 26.04.2016

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/12369 K. 2014/12740 T. 30.09.2014

MAHKEMESİ : VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 02/04/2014 NUMARASI : 2011/681-2014/123   Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalılar vekili Av. P. K.geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı vekilleri Av. Ü.A., Av. T. K. geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:   Y A R G I T A

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/12369 K. 2014/12740 T. 30.09.2014

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/10374 K. 2014/14630 T. 11.11.2014

MAHKEMESİ : VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 19/11/2013 NUMARASI : 2011/682-2013/436   Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekilleri tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalılar vekili Av.P. K … geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı vekili Av.Ö. S … geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/10374 K. 2014/14630 T. 11.11.2014

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2012/786 K. 2013/318 T. 06.03.2013

Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkeme’since davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.12.2010 gün ve 2005/10 E., 2010/387 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 26.04.2011 gün ve 3418/4733 E. K. sayılı ilamı ile; ( … 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.   2-Diğer temyiz itirazına gelince; dava, deprem nedeniyle binanın yıkılmasından dolayı uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.   Dava konusu

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2012/786 K. 2013/318 T. 06.03.2013

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2016/4592 K. 2017/3370 T. 20.03.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada maddi -manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen davaların ayrı ayrı kısmen kabullerine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y K A R A R I       Davacılar vekili, asıl davada; davacılardan Nuriye’nin eşi ,diğer davacı … Bade Su’nun babası olan … ’ın, 23/10/2011 tarihinde … . ilinde meydana gelen deprem sırasında davalılardan … ’a ait ve adı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2016/4592 K. 2017/3370 T. 20.03.2017

Deprem Sigortasına İlişkin Yargı Kararları

Deprem sigortasına (zorunlu deprem sigortası, DASK, ihtiyari deprem sigortası, depremden kaynaklanan ölüm sebebiyle tazminat) ilişkin yargı kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021 MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4.

Devamını okumak için tıklayın…Deprem Sigortasına İlişkin Yargı Kararları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/5187 K. 2019/11705 T. 09.12.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; müvekkilinin satın aldığı konut için davalı banka şubesinden 70.000,00 TL anapara olmak üzere 104.500,00 TL geri ödemeli konut kredisi kullandığını ve kredi kullanımı sırasında zorunlu deprem sigortasının davalı banka tarafından yapıldığını, önc eden yenilendiği halde poliçe süresi dolmasına rağmen DASK poliçesinin davalı banka tarafından yenilenmediğini, … sigorta poliçesinde de DASK poliçesinin varlığının kabul edildiğini, davalı … şirketinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/5187 K. 2019/11705 T. 09.12.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacılar vekili 24.05.2016 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkilllerinin 25.08.1999 tarihinde geçirdikleri trafik kazasında müşterek çocukları M.A’ı kaybettiklerini, kendilerinin de yaralandıklarını, kaza neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini için dava açılması

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021